Menu boczne

Treść strony

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier działające na Uczelni

ma stanowić pomost między studentami i absolwentami a rynkiem pracy

Idea Biura Karier

Senat Pomorskiej Akademii Medycznej w dniu 21 stycznia 2004 r. powołał Uczelniane Biuro Karier (UBK) z siedzibą w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą.

W obecnej strukturze uczelni działa Akademickie Biuro Karier (ABK), którego zadaniem jest pomoc studentom i absolwentom w poszukiwaniu pracy, doradztwo z zakresu problematyki startu zawodowego.

Informacje umieszczane są na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier kierowane są do  studentów  i absolwentów Pomorskiego Uniwerytetu Medycznego w Szczecinie.

Oferty Akademickiego  Biura Karier

 • Oferta dla studentów
  • Gromadzenie i udostępnianie ofert praktyk studenckich, kursów językowych, stypendiów krajowych i zagranicznych, gromadzenie i udostępnianie informacji o firmach w kraju i zagranicą
 • Oferta dla absolwentów                               Absolwent-logo
  • gromadzenie informacji o możliwościach dalszego podwyższania kwalifikacji,
  • gromadzenie ofert dot. możliwości pracy jako wolontariusz,
  • gromadzenie informacji o firmach w kraju i za granicą oferujących zatrudnienie
  • gromadzenie informacji o stypendiach naukowych krajowych i zagranicznych
 • Oferta dla pracodawcy
  • przekazywanie nadesłanych ofert pracy zainteresowanym studentom i absolwentom,
  • eksponowanie materiałów informacyjnych firm w Uczelni,
  • umożliwienie korzystania z potencjału naukowego absolwentów,
  • organizowanie bezpośrednich kontaktów studentów z pracodawcami np. w formie wizyt informacyjnych w firmach, konferencji,

ABK pomaga pracodawcom znaleźć odpowiednich kandydatów poprzez wyszukiwanie kandydatów spełniających wymagania wskazane przez instytucję.

Akademickie Biuro Karier jest tylko przekaźnikiem informacji dostarczanych przez instytucje i nie ponosi odpowiedzialności za treść w nich zawartą

PROGRAM MIĘDZYUCZENIANYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU
OCENA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Drodzy Studenci,

w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ KA2 Project, realizowanego przez konsorcjum uczelni wyższych z Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Polski, Grecji, Turcji i Węgier, Warszawski Uniwersytet Medyczny przygotowuje studium wykonalności, dotyczące programu międzyuczelnianych studiów magisterskich na kierunku „Ocena technologii medycznych” (ang. Heath Technology Assessment, HTA).

Nowy program międzyuczelnianych studiów II stopnia powstaje w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie oceny technologii medycznych wśród instytucji prywatnych i publicznych. Dla studentów przewidziano możliwość ubiegania się o stypendia naukowe, udział w kursach i praktykach studenckich oraz przygotowanie pracy dyplomowej.

Program jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership Project on Joint Curriculum Development in Health Technology Assessment (Nr projektu JoC HTA: 2015-1-TR01-KA203-022402).

Zapraszamy wszystkich studentów do wypełnienia krótkiej ankiety (Student Survey), dostępnej na stronie projektu:

http://www.jochta.net/#

Uzyskane dane posłużą nam do opracowania programu studiów optymalnie dostosowanego do potrzebstudentów i przyszłych pracodawców. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc.

ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ BIUR KARIER

1 września 2015 r. oficjalnie powołano Zachodniopomorską Sieć Biur Karier (ZSBK), zrzeszającą w swoich strukturach biura karier większości uczelni z województwa zachodniopomorskiego.

Celem Zachodniopomorskiej Sieci Biur Karier jest:

 • Wzajemna współpraca i rozwój Biur Karier oraz uczelnianych instytucji wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
 • Wymiana informacji na temat realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego
 • Wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne Biura zrzeszone w ZSBK.
 • Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym województwa zachodniopomorskiego.
 • Realizowanie wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców.

ZSBK na co dzień prowadzić będzie działania w następujących obszarach:

 • Promocji i informacji
 • Programów Unii Europejskiej
 • Publikacji
 • Szkoleń
 • Współpracy z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Więcej informacji w załączeniu.

Osoby zainteresowane współpracą z Zachodniopomorską Siecią Biur Karier zapraszamy do kontaktu z Biurem Karier Uniwersytetu Szczecińskiego (abk@univ.szczecin.pl, 91 444 37 03).

Powrót
do góry