Menu boczne

Treść strony

Dział Ewidencji Majątku

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
pok. 216, 217, II piętro
e-mail: dewid@pum.edu.pl

UWAGA! Dział Ewidencji Majątku gromadzi wnioski o kasację, które następnie rozpatrywane są przez powołaną Komisję ds. wyceny i zagospodarowania zbędnych składników mienia - Zarządzenie Kanclerza Nr 10/2018 z dnia 15 lutego 2018r. Pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego identyfikuje fizycznie składniki mienia i dokonuje ich fizycznej kasacji.

Instrukcja Gospodarowania Mieniem

Wykaz zbędnych składników mienia.xls

Załącznik 01 - KEM.docx

Załącznik 02 - OT

Załącznik 03 - LT

Załącznik 04 -MT

Załącznik 05- PT

Załącznik 06- PB

Załącznik 07- Rewers

Załącznik 08 - Protokół zdawczo-odbiorczy

Załącznik 09 - Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Załącznik 10 - Protokół ujawnienia

Załącznik 11 - Protokół Komisji ds wyceny i zagospodarowania zbędnych składników mienia

Załącznik 12 - Protokół Komisji z postępowania dotyczącego sprzedaży

Załącznik 13 - Protokół fizycznej kasacji

Załącznik 14 - Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią instrukcji

KIEROWNIK

mgr Jolanta Komorniak
tel. 91 48 00 739

mgr Klaudia Azarko - starszy referent

mgr Marcin Pawluczuk - starszy referent

tel. 91 48 00 874

mgr Agata Staniszewska - starszy referent

tel. 91 48 00 740

mgr Aldona Jankowska - starszy referent ds ewidencji

tel. 91 48 00 739

Dział prowadzi ewidencję składników majątkowych w układzie rodzajowym wg miejsc użytkowania a w szczególności:

 1. prowadzi ewidencję analityczną środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonuje aktualizacji wyceny,
 2. sporządza projekty planów amortyzacyjnych uczelni, analizuje ich wykonanie, dokonuje aktualizacji,
 3. dokonuje odpisów amortyzacyjnych i umorzeń stosownie do obowiązujących przepisów z podziałem na amortyzację podatkową i bilansową oraz sporządza kwartalny rozdzielnik kosztów dla potrzeb właściwej ewidencji księgowej i sprawozdawczości,
 4. dekretuje dokumenty dotyczące ruchu środków trwałych oraz ich amortyzacji,
 5. prowadzi weryfikację, dekretację i ewidencję maszyn i urządzeń z działalności inwestycyjnych,
 6. prowadzi ewidencję składników majątkowych nabytych w związku z działalnością statutową, usługową, tematów własnych, projektami badawczymi,
 7. prowadzi sprawy związane z przekazywaniem lub otrzymywaniem środków trwałych,
 8. przygotowuje protokoły  likwidacji środków trwałych,
 9. sprawuje nadzór nad ewidencjonowaniem środków trwałych w jednostkach organizacyjnych uczelni,
 10. prowadzi ewidencję wartościową księgozbioru Biblioteki Głównej,
 11. sporządza sprawozdania statystyczne ze stanu i ruchu środków trwałych oraz sprawozdawczość bilansową z  majątku trwałego uczelni,
 12. przygotowuje dane o aktywach trwałych PUM do ubezpieczeń majątkowych,
 13. dokonuje rozliczeń inwentaryzacji składników majątkowych,
 14. prowadzi ewidencję nadwyżek i niedoborów,
 15. prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania,
 16. sporządza deklaracje na podatek od nieruchomości, dokonuje korekt zadeklarowanych rat miesięcznych, przygotowuje rozdzielnik kosztów oraz załączniki do not księgowych,
 17. weryfikuje i aktualizuje załaczniki do umów ze Szpitalami,
 18. sporządza wszelkiego rodzaju zestawienia analityczne konieczne do dalszych analiz,
 19. opracowuje sprawozdawczość, informacje i korespondencję z zakresu pracy działu.

Godziny pracy:
7.30 - 15.30

Powrót
do góry