Menu boczne

Treść strony

Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich

Treść do wydruku

Z dniem 1 października 2011 roku wszedł w życie art. 129 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Artykuł ten ogranicza i poddaje kontroli wieloetatowość nauczycieli akademickich.

Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą– zgoda – wzór załącznika Nr 1

Art. 129 ust. 1 Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody rektora. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej stanowiącej podstawowe miejsce pracy.

 

Podjęcie lub kontynuowanie działalności gospodarczej - zawiadomienie -  wzór załącznika Nr 2

Art. 129 ust.3  Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym rektora uczelni, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy.

 
Art. 129 ust. 4 Przepisów ust. 1 nie stosuje się do nauczycieli akademickich podejmujących zatrudnienie w ramach stosunku pracy:

  1. w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.);
  2. w organach towarzystw naukowych i zawodowych;
  3. w organach wymiaru sprawiedliwości;
  4. w instytucjach kultury;
  5. we władzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności;
  6. w samorządowych kolegiach odwoławczych.

Sankcje, jakie może zastosować Rektor w przypadku nieprzestrzegania art. 129 ust. 1.

Art. 124. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim w przypadku:    

....

4. podjęcia lub wykonywania przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora, o której mowa w art. 129 ust. 1.

 

oraz na mocy art.129 również z nauczycielem akademickim zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Przepisy regulujące okres przejściowy tj. dotyczące nauczycieli akademickich, którzy podjęli dodatkowe zatrudnienie przed dniem 1 października 2011 roku.

Art. 24 Ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455).

Nauczyciel akademicki, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonuje dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy może je wykonywać przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że uzyska zgodę na podstawie art. 129 ust.1, 5 ustawy, o której mowa w art.1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Załączniki:

  1. Wzór wniosku do Rektora o wyrażenie zgody dla nauczycieli akademickich, którzy po dniu 1 października 2011 roku podejmą dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą.wzór załącznika Nr 1
  2. Wzór zawiadomienia dla nauczycieli akademickich, którzy po dniu 1 października 2011 roku prowadzą działalność gospodarczą.wzór załącznika Nr 2
Powrót
do góry