Menu boczne

Treść strony

Dyscyplina pracy

Uwaga! Zmiana w przepisach od 02 stycznia 2016 roku

Art. 188 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

§ 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa
w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.
§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się
w górę do pełnej godziny.

wniosek o zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 14

Wszyskie sprawy związane z dysycypliną pracy tj.:

załatwia :
Ilona Klepacz - pok. 206 - tel . 091 48 00 726

Zarządzenie Nr 29/2012
Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych.

Na podstawie art. 133 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 99 ust. 2 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zarządzam, co następuje:

§ 1

Podstawą korzystania z urlopu wypoczynkowego jest plan urlopów.

§ 2

1. Urlop wypoczynkowy pracowników uczelni winien być wykorzystany w okresie przerwy wakacyjnej i międzysemestralnej.

2. W okresie zajęć dydaktycznych kierownik jednostki może wyrazić zgodę na urlop wypoczynkowy jeżeli nieobecność pracownika nie zakłóci procesu dydaktycznego.

§ 3

Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do ustalenia planu urlopów obejmującego wszystkich pracowników i kierownika danej jednostki oraz przekazania planu do Działu Kadr w terminie do dnia 30 kwietnia.

§ 4

Urlop może być planowany w całości wymiaru lub w częściach z tym, że przynajmniej jedna część nie może być krótsza niż 14 dni kalendarzowych, a całkowite wykorzystanie urlopu nie może wykraczać poza termin 30 września następnego roku.

§ 5

1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami a także z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie toku pracy.

2. Przesunięcie planowanego terminu urlopu, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić wyłącznie na piśmie z uzasadnieniem przed terminem ujętym w planie, z akceptacją właściwego decydenta i za pośrednictwem Działu Kadr.

§ 6

Kierownikowi jednostki organizacyjnej urlopu udziela:

1) jednostki klinicznej – Prorektor ds. Klinicznych,

2) zakładu teoretycznego – Prorektor ds. Nauki,

3) jednostki administracyjnej – Kanclerz.

2. Pozostałym  pracownikom urlopu udziela kierownik jednostki.

 

§ 7

Lista obecności nie stanowi dowodu niewykorzystania urlopu.

§ 8

Dział Kadr zobowiązany jest do:

1) analizy planów urlopów pod względem kompletności danych, według wymogów § 3 i 4,

2) zwrócenia kierownikowi jednostki planu niekompletnego lub wadliwie opracowanego, z żądaniem naniesienia poprawek w ciągu 7 dni,

3) wystawienia indywidualnych kart urlopowych oraz doręczenia zainteresowanym pracownikom za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej,

4) prowadzenia indywidualnych kartotek urlopów oraz wyprowadzania danych na podstawie kopii kart urlopowych, które po wykorzystaniu należy wpiąć do teczek osobowych,

5) informowania rektora o naruszeniach uchwały.

 

§ 9

W jednostce organizacyjnej, w której kierownik nie dopełnił obowiązku wykorzystania przez pracownika przysługującego urlopu wypoczynkowego przed rozwiązaniem z nim stosunku pracy i uczelnia wypłaciła ekwiwalent pieniężny, realizacja wniosku o zatrudnienie nowego pracownika może być przesunięta w czasie.

§ 10

Powyższe ustalenia nie dotyczą tzw. urlopu na żądanie – art.167² kodeksu pracy.


Rektor PUM
prof. dr hab. Przemysław Nowacki

Powrót
do góry