Menu boczne

Treść strony

Legitymacje służbowe nauczycieli akademickich

TRYB WYDAWANIA LEGITYMACJI

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu oraz Zarządzeniem Nr 72/2006 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 19 września 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie nauczycielowi akademickiemu legitymacji służbowej (pełne teksty poniżej).

Legitymację wydaje Dział Kadr Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w terminie 7 dni od dnia złożenia:

 • wniosku wg wzoru - wzór wniosku
 • zdjęcia - FORMAT zdjęcia : 27x32 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle
 • dowodu wniesienia opłaty w wysokości 10,00 zł.

UPRAWNIENIA

Zgodnie z art. 4 pkt 7 oraz art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 )
nauczyciele akademiccy są uprawnieni do :

 • 37% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych
 • 37% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej.

UWAGA ! zapisy nie dotyczą komunikacji miejskiej.

PRZEPISY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu

Na podstawie art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 1. § 1
  1. Nauczyciel akademicki w czasie trwania stosunku pracy otrzymuje, na swój wniosek, legitymację służbową poświadczającą zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego, zwaną dalej "legitymacją".
  2. Wzór legitymacji został określony w załączniku do rozporządzenia.
 2. § 2
  1. W przypadku utraty legitymacji nauczyciel akademicki zgłasza ten fakt rektorowi, a rektor wystawia jej duplikat.
  2. Duplikat legitymacji wystawia się według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia. Na pierwszej stronie u góry umieszcza się napis " DUPLIKAT".
  3. Nauczyciel akademicki, który odzyskał utraconą legitymację po otrzymaniu duplikatu, niezwłocznie zwraca ją rektorowi. Rektor unieważnia zwróconą legitymację.
 3. § 3
  1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:
   • zmiany imienia, nazwiska, zmiany nazwy uczelni lub stanowiska, na którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki;
   • uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela akademickiego;
   • wyczerpania miejsca na wpisy przedłużające ważność legitymacji.
  2. W przypadkach o których mowa w ust. 1, rektor niezwłocznie unieważnia dotychczas posiadaną legitymacji i wystawia nową legitymację.
 4. § 4 Nauczyciel akademicki jest obowiązany zwrócić legitymację rektorowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
 5. § 5 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
M. Seweryński

Zarządzenie Nr 72/2006 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 19 września 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie nauczycielowi akademickiemu legitymacji służbowej.

Na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 4 ust. 2 lit. b Regulaminu organizacyjnego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie zarządzam, co następuje :

 1. § 1
  1. Ustalam opłatę za wydanie nauczycielowi akademickiemu legitymacji służbowej w wysokości 10,00 zł.
  2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona jest w kasie Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie..
 2. § 2
  1. Wnioski o wydanie legitymacji słuzbowej, wraz ze zdjęciem, nauczyciele akademiccy składają w Dziale Kadr Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, załączając do wniosku dowód wniesienia opłaty, o której mowa w § 1.
  2. Dział Kadr Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie wydaje nauczycielowi akademickiemu legitymację służbową w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 3. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prof.dr hab.Przemysław Nowacki
Rektor PAM

Powrót
do góry