Menu boczne

Treść strony

Nagrody Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

Do dnia 15 listopada każdego roku

Dział Kadr przyjmuje wnioski kierowników jednostek o przyznanie nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Szczegółowe zasady przyznawania nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określa Zarządzenie Nr 118/2012 Rektora PUM - pełny tekst poniżej.

UWAGA !

Zgodnie z Zarządzeniem wnioski nie spełniające określonych wymogów nie będą rozpoznawane - proszę zwrócić uwagę na podkreślenia.

Od bieżącego roku uwzględniane będą również wnioski dotyczące osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

ZARZĄDZENIE Nr 118/2012

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad podziału indywidualnych nagród rektora dla pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie niebędących nauczycielami akademickimi.

Na podstawie § 118 ust.5 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wprowadzam szczegółowe zasady podziału indywidualnych nagród rektora dla pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie niebędących nauczycielami akademickimi, zwanych dalej " nagrodami rektora":

§ 1

 

Fundusz nagród rektora, o którym mowa w art.155 ust.8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z póź. zm.), naliczony dla pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie niebędących nauczycielami akademickimi dzieli się następująco:

1) do wyłącznej dyspozycji Rektora 15% kwoty funduszu,

2) pozostałą kwotę funduszu rozdziela się proporcjonalnie do planowanego rocznego osobowego funduszu płac dla grup pracowniczych:

a) pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych,

b) bibliotecznych i informacji naukowej,

c) pracowników administracji i obsługi.

 

§ 2


Nagrodę rektora w danym roku może otrzymać pracownik Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie niebędący nauczycielem akademickim, zwany dalej "pracownikiem", który:

 • rozpoczął pracę na Uniwersytecie nie później niż 2 stycznia,
 • nie został ukarany karą za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, o której mowa w art. 108 kodeksu pracy.

 

§ 3

 

 1. Minimalna nagroda rektora dla pracownika nie może być niższa niż 30% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 138/2011 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2011 r.
 2. Maksymalna nagroda rektora dla pracownika nie może być wyższa niż 80 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, określonego w Regulaminie, o którym mowa w ust.1, a w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych maksymalna nagroda rektora nie może przekroczyć 140 % minimalnej stawki wynagrodzenia, o której mowa wyżej.
 3. Zapis ust. 2 nie dotyczy nagród przyznawanych pracownikom przez rektora z funduszu będącego w jego wyłącznej dyspozycji oraz sytuacji, kiedy nagroda przyznawana jest pracownikom odchodzącym na emeryturę.

   

§ 4

 

 1. Nagroda rektora dla pracownika przyznawana jest w trybie określonym w § 118 ust. 3 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na zasadach wynikających z niniejszego Zarządzenia.
 2. W przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku niesamodzielnym przyznanie nagrody następuje na szczegółowo uzasadniony wniosek bezpośredniego przełożonego. Uzasadnienie powinno zawierać ocenę osiągnięć pracownika oraz wskazywać jego dokonania, a szczególności: uzyskanie stopnia naukowego, opublikowanie pracy naukowej, czynny udział w pracach badawczych, wykonywanie pracy wykraczającej poza obowiązki służbowe itp. Brak szczegółowego uzasadnienia skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

§ 5

 

 1. Liczba pracowników wnioskowanych do nagród rektora nie powinna przekroczyć 50% stanu zatrudnienia w danej jednostce organizacyjnej.
 2. W przypadku wnioskowania o przyznanie nagrody rektora więcej niż jednej osobie, bezpośredni przełożony zobowiązany jest do wskazania we wniosku odpowiedniej do zasług kolejności, według której nagrody będą przyznawane pracownikom danej jednostce organizacyjnej. Bezpośredni przełożony może zaproponować przyznanie nagród w równej wysokości.

§ 6

 

 1. Wnioski o przyznanie nagród rektora składa się w Dziale Kadr w terminie do 15 listopada danego roku. Przekroczenie terminu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 2. Wypłata nagród powinna nastąpić w terminie do 15 grudnia.
 3. Od decyzji dotyczących przyznania i rozdziału nagród odwołania nie przysługują.

§ 7

 

Do wniosków o przyznanie nagród rektora złożonych przed dniem wejścia w życie Zarządzenia stosuje się przepisy niniejszego Zarządzenia.

 

§ 8

 1. Traci moc Zarządzenie Nr 94/2010 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad podziału indywidualnych nagród rektora dla pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie niebędących nauczycielami akademickimi. 
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

                                       prof.dr hab. Andrzej Ciechanowicz Rektor PUM

   
Powrót
do góry