Menu boczne

Treść strony

Podstawowość zatrudnienia nauczycieli akademickich

Treść do wydruku

Z dniem 1 października 2011 roku zapisami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawodawca wprowadził ograniczenia w zatrudnianiu nauczycieli akademickich na podstawie mianowania.

 Zatrudnienie na podstawie mianowania uwarunkowane zostało posiadaniem tytułu naukowego profesora, pełnoetatowym zatrudnieniem i podstawowym miejscem pracy.

Ustawodawca wyraźnie określa, że nauczyciel akademicki może pozostawać w tym samym czasie w stosunku pracy, tylko w jednym podstawowym miejscu pracy.

Ograniczenie powszechności mianowania miało na celu przede wszystkim wyróżnienie tego stosunku pracy jako szczególnej formy zatrudnienia.

Podstawa prawna:

Art. 2. ust 1
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
...
pkt 33
Podstawowe miejsce pracy - uczelnię albo jednostkę naukową, w której nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazaną w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy może być tylko jedno.

Art. 118. ust 1 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie mianowania następuje w pełnym wymiarze czasu pracy.
Art. 119. ust 2


Warunkiem zawarcia z nauczycielem akademickim stosunku pracy na podstawie mianowania jest złożenie na piśmie oświadczenia, że uczelnia jest dla niego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.

 

 

Wzór oświadczenia, że uczelnia jest podstawowym miejscem pracy

Powrót
do góry