Menu boczne

Treść strony

Dział Księgowości

ul. Rybacka 1

70-204 Szczecin

budynek Rektoratu PUM [ II piętro]

godz. 7:30 - 15:30

dksieg@pum.edu.pl

Skład osobowy:

mgr inż. Aleksandra Szustakiewicz - Kierownik

[91] 48 00 722; p. 226

aleksandra.szustakiewicz@pum.edu.pl

 

mgr Jolanta Duchnik  - Zastępca Kierownika

[91] 48 00 846; p. 229

Ewa Kurowska - Samodzielna księgowa

[91] 48 00 715; p. 229

mgr Joanna Woźniak-Musiej - Specjalista

 [91] 48 00 846; p. 229

mgr Barbara Konieczna  - Specjalista

 [91] 48 00 713; p. 228

mgr Joanna Rogowska   - Specjalista

[91] 48 00 713; p. 228

Violeta Smaga  - Samodzielna księgowa

[91] 48 00 714 

mgr Danuta Maciesza  - Specjalista

[91] 48 00 714

mgr Elżbieta Gryn  - Specjalista

[91] 48 00 722

 Dział Księgowości:

 

 • współpracuje przy tworzeniu systemu księgowości w uczelni i opracowaniu planu kont oraz na bieżąco wprowadza w nim zmiany w zależności od potrzeb i zmian w przepisach;
 • prowadzi syntetyczną i analityczną ewidencję kosztów wszystkich rodzajów działalności uczelni, zgodnie z obowiązującymi Zasadami (polityką) rachunkowości i zakładowym planem kont PUM oraz ustawą o rachunkowości;
 • dekretuje i księguje wyciągi bankowe oraz sprawdza zgodność sald wszystkich kont bankowych uczelni w złotych polskich w walucie obcej;
 • zajmuje się dekretacją i księgowaniem raportów kasowych prowadzonych zarówno w złotych polskich, jak i w dewizach oraz sprawdza zgodność sald kasowych z zapisami księgowymi;
 • dekretuje i księguje faktury dotyczące zakupów na poszczególne działalności i jednostki wg odpowiednich grup kosztów;
 • zajmuje się ewidencją faktur sprzedaży w układzie kont poszczególnych działalności oraz rozrachunków z tytułu z jednoczesnym wyodrębnieniem ewidencji należnego urzędowi skarbowemu podatku VAT;
 • prowadzi ewidencję dokumentującą pobieranie przez pracowników uczelni oraz rozliczanie zaliczek na wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne oraz na zakupy;
 • ewidencjonuje poprzez odpowiednie zapisy księgowe zestawienia list płac osobowego i bezosobowego funduszu płac, zestawienia stypendiów pracowniczych oraz zestawienia stypendiów studenckich;
 • zajmuje się dekretacja i księgowaniem dokumentów dotyczących ruchu środków trwałych oraz ich amortyzacji;
 • prowadzi ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych materiałów;
 • zajmuje się analizą kont rozrachunkowych dostawców i odbiorców, dokonuje kontroli terminowych wpływów należności, wystawia wezwania do zapłaty, prowadzi pierwsze czynności windykacyjne, nalicza odsetki od należności niespłaconych; uzgadnia salda rozrachunków poprzez potwierdzenie sald. Na koniec każdego kwartału sporządza sprawozdania Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań uczelni;
 • sprawuje nadzór nad sposobem prowadzenia rachunkowości w działalności wydzielonej uczelni oraz nad prawidłowością sporządzania przez nią sprawozdań finansowych, prowadzi ewidencją księgową dotycząca działalności socjalnej oraz domów studenckich;
 • sporządza okresowe zestawienia przychodów i kosztów wyodrębnionych ewidencyjnie działalności na wniosek osób zainteresowanych;
 • sporządza wszelkiego rodzaju zestawienia analityczne konieczne do wykonywania różnego rodzaju analiz, kalkulacji czy służące podejmowaniu decyzji;
 • sporządza sprawozdawczość finansowo-księgową z działalności uczelni, tj.: bilans, rachunek zysków i strat; rachunek przepływów pieniężnych i inne wymagalne aktualnymi przepisami;
 • sporządza sprawozdanie przychodach, kosztach i wyniku finansowym Szkół Wyższych F-01/s; współuczestniczy wraz z komórkami merytorycznie odpowiedzialnymi w sporządzaniu innych sprawozdań np. o działalności badawczo-rozwojowej  PNT-01/s, Ankiecie Jednostki Naukowej, sprawozdaniu o stanie i ruchu środków trwałych F-03
Powrót
do góry