Menu boczne

Treść strony

Dział Płac

Pomorski Uniwersytet Medyczny ul .Rybacka 1
70-204 Szczecin
pok. 230, II p.
tel. (091) 48 00 716, (091) 48 00 717
godz. pracy: 7:30-15:30
e-mail:  dplac@pum.edu.pl

Kierownik Działu Płac

mgr Marzena Pniewska
marzena.pniewska@pum.edu.pl

Z-ca kierownika Działu Płac

mgr Aneta Baranowska
anetab@pum.edu.pl

Pracownicy Działu Płac

Justyna Podraska
Specjalista
justyna.podraska@pum.edu.pl

Iwona Hanć
Samodzielny referent
iwonah@pum.edu.pl

mgr Anna Mucha - urlop macierzyński
Samodzielny referent

mgr Agnieszka Hołojda - urlop macierzyński
Starszy referent

mgr Iwona Siudy - zastępstwo
Starszy referent
i.siudy@pum.edu.plWnioski dla pracowników PUM w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 14 lub na osobę dorosłą
Informacja do wniosku o zasiłek opiekuńczy
Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
Wniosek o zasiłek  opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny

Oświadczenie dla pracowników PUM/zleceniobiorców w celu uzyskania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
Oświadczenie dot. wypłaty podwyższenia zasiłkum macierzyńskiego

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
Oświadczenie do ub.społecznych
Oświadczenie do ub.zdrowotnego

Ankieta dla osób będących słuchaczami Dziennego Studium Doktoranckiego - dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego.
Ankieta dla doktorantów

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika studiów doktoranckich.
Oświadczenie dla doktorantów

Ankieta dla osób nie będących pracownikami PUM, które zawierają umowę zlecenie/dzieło.
Ankieta do umowy zlecenie/dzieło wersja word (obowiązuje do 31.12.2017 r.)
Ankieta do umowy zlecenie/dzieło wersja word ( obowiązuje od 01.01.2018 r.)

Informacja Działu Płac dotycząca kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w 2018 r.
Podstawa wymiaru składek na ub.emer.-rent.

Wzór wniosku o zaniechanie potrącania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku z przekroczeniem podstawy.
Zaniechanie  poboru składek na ub.emer-rent.

Informacja dotycząca zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
Świadczenia rodzinne


Przeczytaj zanim wybierzesz się w podróż zagraniczną.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego


Warunki ogólne oraz abela wypłat dla osób ubezpieczonych grupowo w WARTA
Obowiązująca od 01.05.2009 r.
Warunki ogólne WARTA
Tabela - WARTA


Nowa oferta ubezpieczenia grupowego PZU, obowiązująca od 01.09.2016 r.
PZU - tabela świadczeń 
Oświadczenie

Dział Płac:

 1. kompletuje dokumenty stanowiące podstawę naliczeń wynagrodzeń, stypendiów pracowniczych i doktoranckich, honorariów, wynagrodzeń za czas choroby finansowanych przez PUM, zasiłków finansowanych przez ZUS, dopłat z ZFŚS oraz wypłat z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło
 2. wylicza należne wynagrodzenia, sporządza listy płac i dokonuje wypłat wynagrodzeń stypendiów pracowniczych i doktoranckich, honorariów, wynagrodzeń za czas choroby finansowanych przez PUM, zasiłków finansowanych przez ZUS, dopłat z ZFŚS oraz wypłat z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło,
 3. nalicza obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i odpowiada za ich terminowe rozliczenie,
 4. odpowiada za prawidłowe naliczenie i potrącenie podatku dochodowego od naliczonych wypłat,
 5. dokonuje potrąceń z wynagrodzenia zgodnie z art. 87 kodeksu pracy,
 6. sporządza i przekazuje informacje dla pracowników o wypłaconych w danym miesiącu wynagrodzeniach,
 7. prowadzi ewidencję i rozliczenia wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków z ZUS, dokonuje formalnej i rachunkowej kontroli okresów zasiłkowych,
 8. koordynuje obsługę ubezpieczeń grupowych na życie pracowników,
 9. wystawia zaświadczenia o wynagrodzeniach i potrąceniach z wynagrodzeń na wniosek pracowników oraz na żądanie organów uprawnionych do ich uzyskania,
 10. współpracuje z działem finansowym w zakresie przelewu wynagrodzeń na konta pracowników, przelewów składek do ZUS oraz kwot podatków do odprowadzenia,
 11. sporządza comiesięczny rozdzielnik kosztów wynagrodzeń osobowych dla potrzeb właściwej ewidencji księgowej i sprawozdawczości,
 12. sporządza roczne informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT 11 dla pracowników i zleceniobiorców oraz informacje o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby niemające w Polsce miejsca zamieszkania – IFT-1R,
 13. ewidencjonuje w systemie komputerowym umowy zlecenia/dzieło zawarte z pracownikami Uczelni i osobami z poza Uczelni, ustala obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 14. ustala obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych,
 15. zgłasza do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz wyrejestrowuje zleceniobiorców, z którymi Uczelnia zawiera umowy zlecenie,
 16. zgłasza i wyrejestrowuje z ubezpieczeń zdrowotnych słuchaczy studiów doktoranckich,
 17. dokonuje kontroli kwot podstaw rocznego ograniczenia naliczania składek emerytalno-rentowych na podstawie wyliczeń własnych, oświadczeń pracowników oraz decyzji ZUS,
 18. w programie PŁATNIK sporzadza deklaracje i raporty miesięczne rozliczające składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, deklaracje korygujące, deklaracje roczne, zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń,
 19. sporządza zaświadczenia o rocznych wynagrodzeniach pracowników będących emerytami i rencistami, i przekazuje do ZUS,
 20. przygotowuje zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 pracownikom przechodzącym na renty lub emerytury, lub starającym sie o przeliczenie świadczeń,
 21. sporządza dla działu księgowości roczne zestawienie potrąconych i przekazanych do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 22. sporzadza, w zakresie dotyczących płac, sprawozdania, np. o działalności badawczo-rozwojowej PNT-01/s, czy o strukturze wynagrodzeń wg zawodów Z12oraz wszelkiego rodzaju zestawienia służące innym działom do kalkulacji czy różnego rodzaju, analiz,
 23. koordynuje prace zwiazane z obowiązkami pracodawcy wynikającymi z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Powrót
do góry