Menu boczne

Treść strony

Dział Płac

Pomorski Uniwersytet Medyczny ul .Rybacka 1
70-204 Szczecin
pok. 230, II p.
tel. (091) 48 00 716, (091) 48 00 717
godz. pracy: 7:30-15:30
e-mail:  dplac@pum.edu.pl

Kierownik Działu Płac

mgr Marzena Pniewska

Z-ca kierownika Działu Płac

mgr Aneta Baranowska

Pracownicy Działu Płac

mgr Agnieszka Hołojda
Starszy referent

Iwona Hanć
Samodzielny referent

mgr Anna Mucha
Samodzielny referent

Justyna Podraska
Specjalista

 
Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego PIT-12.

Wniosek dla pracowników PUM w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 14 lub na osobę dorosłą
Oświadczenie do uzyskania zasiłku opiekuńczego

Oświadczenie dla pracowników PUM/zleceniobiorców w celu uzyskania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
Oświadczenie dot. wypłaty podwyższenia zasiłkum macierzyńskiego

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
Oświadczenie do ub.społecznych
Oświadczenie do ub.zdrowotnego

Ankieta dla osób będących słuchaczami Dziennego Studium Doktoranckiego - dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego.
Ankieta dla doktorantów

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika studiów doktoranckich.
Oświadczenie dla doktorantów

Ankieta dla osób nie będących pracownikami PUM, które zawierają umowę zlecenie/dzieło.
Ankieta do umowy zlecenie/dzieło wersja word (obowiązuje od 01.01.2016 r.)
Ankieta do umowy zlecenie/dzieło wersja word (obowiązuje od 01.01.2017 r.)Informacja Działu Płac dotycząca kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w 2017 r.
Podst. wymiaru składek na ubezp. em.-rent.


Wzór wniosku o zaniechanie potrącania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku z przekroczeniem podstawy.
Zaniechanie poboru skł. em-rent.

Informacja dotycząca zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
Świadczenia rodzinne


Przeczytaj zanim wybierzesz się w podróż zagraniczną.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego


Warunki ogólne oraz abela wypłat dla osób ubezpieczonych grupowo w WARTA
Obowiązująca od 01.05.2009 r.
Warunki ogólne WARTA
Tabela - WARTA

Tabela wypłat dla osób ubezpieczonych grupowo w PZU
Obowiązująca od 01.07.2008 r. WYGASA Z DNIEM 30.11.2016 r.
Tabela - PZU

Nowa oferta ubezpieczenia grupowego PZU, obowiązująca od 01.09.2016 r.
PZU - tabela świadczeń 
Oświadczenie 

Dział Płac:

 1. kompletuje dokumenty stanowiące podstawę naliczeń wynagrodzeń, stypendiów pracowniczych i doktoranckich, honorariów, wynagrodzeń za czas choroby finansowanych przez PUM, zasiłków finansowanych przez ZUS, dopłat z ZFŚS  oraz wypłat z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło
 2. wylicza należne wynagrodzenia, sporządza listy płac i dokonuje wypłat wynagrodzeń stypendiów pracowniczych i doktoranckich, honorariów, wynagrodzeń za czas choroby finansowanych przez PUM, zasiłków finansowanych przez ZUS, dopłat z ZFŚS  oraz wypłat z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło,
 3. nalicza obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i odpowiada za ich terminowe rozliczenie,
 4. odpowiada za prawidłowe naliczenie i potrącenie podatku dochodowego od naliczonych wypłat,
 5. dokonuje potrąceń z wynagrodzenia zgodnie z art. 87 kodeksu pracy,
 6. sporządza i przekazuje informacje dla pracowników o wypłaconych w danym miesiącu wynagrodzeniach,
 7. prowadzi ewidencję i rozliczenia wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków z ZUS, dokonuje formalnej i rachunkowej kontroli okresów zasiłkowych,
 8. koordynuje obsługę ubezpieczeń grupowych na życie pracowników,
 9. wystawia zaświadczenia o wynagrodzeniach i potrąceniach z wynagrodzeń na wniosek pracowników oraz na żądanie organów uprawnionych do ich uzyskania,
 10. współpracuje z działem finansowym w zakresie przelewu wynagrodzeń na konta pracowników, przelewów składek do ZUS  oraz kwot podatków do odprowadzenia,
 11. sporządza comiesięczny rozdzielnik kosztów wynagrodzeń osobowych dla potrzeb właściwej ewidencji księgowej i sprawozdawczości,
 12. sporządza roczne informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT 11  dla pracowników i zleceniobiorców oraz informacje o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby niemające w Polsce miejsca zamieszkania – IFT-1R,
 13. ewidencjonuje w systemie komputerowym umowy zlecenia/dzieło zawarte z pracownikami Uczelni i osobami z poza Uczelni, ustala obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 14. ustala obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych,
 15. zgłasza do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz wyrejestrowuje zleceniobiorców, z którymi Uczelnia zawiera umowy zlecenie,
 16. zgłasza i wyrejestrowuje z ubezpieczeń zdrowotnych słuchaczy studiów doktoranckich,
 17. dokonuje kontroli kwot podstaw rocznego ograniczenia naliczania składek emerytalno-rentowych na podstawie wyliczeń własnych, oświadczeń pracowników oraz decyzji ZUS,
 18. w programie PŁATNIK sporzadza deklaracje i raporty miesięczne rozliczające składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, deklaracje korygujące, deklaracje roczne, zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń,
 19. sporządza zaświadczenia o rocznych wynagrodzeniach pracowników będących emerytami i rencistami, i przekazuje do ZUS,
 20. przygotowuje zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 pracownikom przechodzącym na renty lub emerytury, lub starającym sie o przeliczenie świadczeń,
 21. sporządza dla działu księgowości roczne zestawienie potrąconych i przekazanych do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 22. sporzadza, w zakresie dotyczących płac, sprawozdania, np. o działalności badawczo-rozwojowej PNT-01/s, czy o strukturze wynagrodzeń wg zawodów Z12oraz wszelkiego rodzaju zestawienia służące innym działom do kalkulacji czy różnego rodzaju, analiz,
 23. koordynuje prace zwiazane z obowiązkami pracodawcy wynikającymi z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Powrót
do góry