Menu boczne

Treść strony

Aktualności

 • W dniu 11.09.2017 r. na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ukazała się informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na realizację wysokiej jakości programów stażowych Projekt Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pn. "Staże studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przepustką do rynku pracy" został oceniony pozytywnie oraz skierowany do dofinansowania, wartość projektu wynosi 1 176 279,60 zł. Na liście znajduje się łącznie 196 projektów wybranych do dofinansowania w skali całego kraju. Więcej informacji


 • W dniu 31.08.2017 r. na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa ukazała się informacja o rozstrzygnięciu konkursu w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 ogłoszonym w ramach działania 2.3 POPC, poddziałania 2.3.1, Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.
  Projekt pn. „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym", w którym jednym z konsorcjantów jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie został wskazany do dofinansowania na 1 pozycji. Projekt zakłada utworzenie Polskiej Platformy Medycznej (PPM), stanowiącej kompleksowy system zarządzania informacjami o publikacjach, osiągnięciach naukowych i badaniach w ramach konsorcjum składającego się z siedmiu uczelni medycznych oraz Instytutu Medycyny Pracy.
  Zakładana wartość projektu: 37.279.341,60 zł, z czego środki dla PUM to 3 339 041,55 zł. Planowany okres realizacji projektu: 2018-2020. Więcej informacji


 • Rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia zagraniczne kadry dydaktycznej PUM w ramach projektu  "Nowa jakość kształcenia, nowe kompetencje kadry dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" więcej informacji


 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w konkursie 1/Kadra/POWER/3.4/2016. Na liście znalazł się również projekt PUM "Nowa jakość kształcenia, nowe kompetencje kadry dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" . Wartość projektu: 721 510,75 zł, w tym dofinansowanie - 699 865,43 zł


 • Z dniem 10.02.2017 r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie podpisał umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności pt. "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" Całkowita wartość projektu wynosi: 3 822 215,58 zł. Okres realizacji projektu rozpoczyna się w dniu 23.03.2016 r. i kończy się w dniu 31.12.2018 r.


 • W dniach 18-19 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego dla Programu Interreg VA, podczas którego dokonano wyboru projektów w ramach IV osi priorytetowej (Współpraca transgraniczna). Na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazły się dwa projekty PUM tj. :
  Innowacyjny polsko-niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków. 
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 2,89 mln. EUR
  Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej.
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)  maks. 112.285 EUR


 • W dniu 27.01.2017 r. na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ukazała się informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0. Projekt Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w partnerstwie z Gminą Miastem Szczecin pn. "Dziecięcy Uniwersytet Medyczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" został oceniony pozytywnie oraz skierowany do dofinansowania, wartość projektu wynosi 229 250,00 zł. Na liście znajduje się łącznie 30 projektów wybranych do dofinansowania w skali całego kraju. Więcej informacji


 • Dział Funduszy Zewnętrznych PUM informuje, że w dniu 13.12.2016 (wtorek) wszyscy pracownicy będą uczestniczyć w szkoleniu wewnętrznym. W przypadku pilnego kontaktu pracownicy są obecni  w sali nr 304 Rektoratu PUM.


 • W dniu 23.11.2016 r. na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ukazała się informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia. Projekt Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pn. "STRATEG-REGION-LEARNING" został wskazany do dofinansowania na 5 pozycji. Na liście znajduje się łącznie 45 projektów wybranych do dofinansowania w skali całego kraju, 151 wniosków uzyskało ocenę negatywną.
  Zakładana wartość projektu: 500 843,03 zł. Planowany okres realizacji projektu: 2017-2021. Więcej informacji


 • W dniu 14.11.2016 r. na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ukazała się Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji. Projekt pt. „COMPETENTIA – Podniesienie kompetencji studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” złożony przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie został oceniony pozytywnie,  znajduje się  na 29 pozycji na liście projektów wskazanych do dofinansowania wśród 137 wniosków, 293 wnioski uzyskały ocenę negatywną.
  Zakładana wartość projektu: 745 452,00 zł. Planowany okres realizacji projektu: 2017-2019. Więcej informacji


 • W dniu 07.10.2016 r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie otrzymał informację o pozytywnej ocenie pod względem kryteriów Merytorycznych I Stopnia i znajduje się na 28 miejscu z pośród 101 pozycji listy podstawowej, wniosku o dofinansowanie projektu "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" Kolejnym etapem jest ocena merytoryczna II stopnia. 
  Zakładana wartość projektu: 3 822 215,58 zł. Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018


 • Nowy Konkurs organizowany przez Centrum Projektów Europejskich (CPE) nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Cel konkursu: wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi z kraju członkowskiego Unii Europejskiej (nowe rozwiązanie to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce). Termin składania wniosków o dofinansowanie: 19.09.2016 - 30.09.2016 Więcej informacji


 • W dniu 17.06.2016 r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie otrzymał informację o pozytywnej ocenie pod względem kryteriów formalnych, wniosku o dofinansowanie projektu "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" Kolejnym etapem jest ocena merytoryczna I stopnia. 
  Zakładana wartość projektu: 3 822 215,58 zł. Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018


 • W dniu 23.06.2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłosiło konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Kompetencje w szkolnictwie wyższym na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0.
  Termin składania wniosków o dofinansowanie: 25.07.2016 – 16.09.2016 Więcej informacji
 • W dniu 17.06.2016r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie podpisał umowę o dofinansowanie projektu: "Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznych".
  Wartość projektu: 1 648 406,08 zł. Okres realizacji projektu: 2016-2018.


 • SPOTKANIE INFORMACYJNE - AKTUALNE KONKURSY POWER! Dział Funduszy Zewnętrznych zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące aktualnie ogłoszonych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
  Spotkanie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 roku (środa) o godzinie 13:30 w sali 304 (3 piętro) w budynku PUM przy ul. Rybackiej 1.
 • Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w IV Konferencji Naukowo - Szkoleniowej APS Problemy położnicze i sercowo - naczyniowe u chorych z pierwotnym i wtórnym zespołem antyfosfolipidowym. Konferencja odbędzie się w Rektoracie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, sala 109, 16 kwietnia 2016r. w godz. 10.00 - 14.30. Konferencja jest organizowana w ramach projektu "Jak różnicować choroby zakrzepowo - zatorowe i zapalne naczyń z miażdżycą?" - nr projektu FWD 07/02/2015/III, dofinansowanego ze srodków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu Państwa.      
  Udział w konferencji jest bezpłatny, Uczestnicy otrzymają Certyfikat.
  Za udział w konferencji są przyznane 3 punkty edukacyjne.
  Program konferencji
  Formularz zgłoszeniowy
 • W dniu 11.03.2016r. została podpisana umowa w sprawie Projektu Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL07 "Jak różnicować choroby zakrzepowo - zatorowe i zapalne nczyń z miażdżycą?",nr projektu FWD 07/02/2015/III dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finnansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.   Wartość projektu: 36 049,00PLN.
 • Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem konkursów na rok 2016 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Harmonogram zawiera listę planowanych konkursów umożliwiających pozyskanie przez PUM, jako publicznej uczelni medycznej, środków m.in. na ochronę zdrowia, działania dydaktyczne, profilaktyczne. Szczegółowe terminy będą publikowane
  w zakładce "Aktualne konkursy" 
  Harmonogram POWER 2016
 • Ministerstwo Zdrowia umieściło na swojej stronie internetowej informację o rozstrzygnięciu konkursu pn. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej (CSM)       nr POWR.05.03.00-IP.05-00-001/15 i zatwierdzeniu listy ocenianych projektów.
  Wniosek o dofinansowanie złożony przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie w wysokości 18 897 068,09 zł. Więcej informacji
 • Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w Szczecińskich Warsztatach Okulistycznych poświęconych aktualnym problemom diagnostyki i leczenia chorób plamki i nerwu wzrokowego. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 stycznia 2016 roku, w godz. 10.00-14.00, w sali 109 (I piętro) Gmachu Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie Szczegółowe informacje ....
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 17.12.2015r. opublikowało listę pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs 1/ANTP/POWER/3.4/2015.
 • Wniosek złożony przez konsorcjum:
  - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Lider),
  - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  - Gdański Uniwersytet Medyczny,
  - Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

  został oceniony pozytywnie i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej z najwyższą punktacją, tym samym zostało przyznane dofinansowanie na jego realizację. Więcej informacji

 • W dniu 19.11.2015r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację o wynikach wstępnej weryfikacji poprawności wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.05.03.00-IP.05-00-001/15. Wniosek złożony przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie pn. "Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" zostal skierowany do dalszej oceny formalno - merytorycznej. Więcej informacji....
 • Z przyjemnością informujemy, że zawarto umowę pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym 
  w Szczecinie a Województwem Zachodniopomorskiem na realizację badań przesiewowych noworodków w oparciu o metodę tandemowej spektrometrii mas (MS/MS). Badaniem objęte zostaną noworodki urodzone w okresie od 01.11.2015 do 29.12.2015. Środki w wysokości 40 000  PLN przeznaczone na realizację zadania pochodzą z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015 umowa nr WKNiDN-II/U/17/2015. Wykonywanie tych specjalistycznych badań będzie możliwe dzięki współpracy naszej Uczelni z Uniwersytetem w Greifswaldzie.
 • Lider Konsorcjum realizującego projekt „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie” - umowa nr POIG.01.01.02-00-109/09 - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza do aktywnego udziału w Panelu ekspertów organizowanym w ramach ww. projektu. Panel poświęcony jest zagadnieniom związanym z wykorzystaniem wyników badań naukowych w innowacyjnej gospodarce. Szczegóły ...
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny realizujący projekt pn. "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" stanowiący część Programu PL13 współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 organizuje szkolenia dot. nierówności w zdrowiu.
  W szkoleniach uczestnczyć mogą:
  - osoby bezpośrednio pracujące z pacjentami i rodzinami, np.: pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opieki społecznej i oświaty, organizacji pozarządowych (tzw. operatorzy);
  - osoby nadzorujące pracę innych osób, np.: pracownicy zarządzający podmiotami leczniczymi, pracownicy urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, innych jednostek samorządu terytorialnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opieki społecznej i oświaty, organizacji pozarządowych (tzw. zarządzający)
  - studenci, doktoranci, wykładowcy na kierunku studiów zdrowie publiczne oraz innych kierunkach medycznych i społecznych
  Więcej informacji
 • W dniu 29.10.2015r. NCBiR opublikował informację o wynikach wstępnej weryfikacji poprawności wniosków w konkursach nr 2/SP/POWER/3.1/2015. Wniosek o dofinansowanie złożony przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie pn. "PROGRESSUS - programy stażowe dla studentów WNoZ Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" w ramach wstępnej weryfikacji został oceniony pozytywnie i przekazany do dalszej oceny formalno-merytorycznej. Więcej informacj
 • W dniu 08.09.2015r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie złożył w Ministerstwie Zdrowia fiszkę projektową dot. utworzenia Centrum Symulacji Medycznej PUM. Kolejnym etapem będą negocjacje z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, a po ich zakończeniu przygotowanie i złożenie, do dnia 09.11.2015r., wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
 • W dniu 04.08.2015r. NCBiR opublikował informację o wynikach wstępnej weryfikacji poprawności wniosków w konkursach nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 i nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015.
  W ramach w/w konkursów Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie złożył łącznie 3 wnioski aplikacyjne. Wszystkie  zostały pozytywnie ocenione w ramach wstępnej weryfikacji poprawności wniosków i zakwalifikowane do dalszej oceny  formalno - merytorycznej. Więcej informacji
 • Realizacja projektu "Jak szybko diagnozować choroby naczyń w reumatologii ? Wniosek 003/FWD/07/II, Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych” finansowanego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
  Projekt przewiduje organizację specjalistycznych  warsztatów dla 20 lekarzy w dniu 24.04.2015 oraz Konferencję naukową z cyklu Zespół antyfosfolipidowy - problemy diagnostyki i terapii pt. "Problemy położnicze i sercowo - naczyniowe u chorych z  pierwotnym i wtórnym zespołem antyfosfolipidowym", która odbędzie się w sobotę, 25.04.2015r. w godz. 10.00 - 15.20, w sali 109 Rektoratu PUM.
  Zaproszenie do udziału w projekcie przyjęli m.in.: prof.  dr.  med. Roald  Omdal, Clinical  Immunology  Unit,  Department  of  Internal Medicine,   Stavanger   University   Hospital,   Norwegia , prof.  dr  med.  Monika  Ostensen, National  Service  for  Pregnancy  and  Rheumatic Diseases,  Department  of  Rheumatology,  Trondheim,  dr   med.   Gunnar   Tomasson,    University    of    Iceland,   Reykjavik, dr  med.  Andreas  Diamantopoulos Department  of  Rheumatology, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus HF, Norwegia
 • Witryna obywatelska Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dwa projekty współpracy polsko-niemieckiej, których partnerem jest m.in. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, zostały umieszczone w prestiżowym gronie inicjatyw obywatelskich - grupa Partnerstwo Samorządów.
  Więcej informacji : http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/kategoria,2.html
 • 10.03.2015 r.  Konferencja naukowa:
  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej odbywającej się w ramach:
  III spotkania z lekarzami neonatologami i pielęgniarkami oddziałowymi z oddziałów noworodkowych w ramach realizacji projektu „Pomerania” regionem modelowym ds. współpracy terytorialnej w zakresie badań przesiewowych noworodków oraz z ordynatorami i lekarzami oddziałów pediatrycznych, neurologii dziecięcej i intensywnej terapii dzieci z województwa zachodniopomorskiego pt.: „Czy choroby rzadkie są naprawdę tak rzadkie…?” Szczegółowy program Konfrencji .pdf Konferencja odbywa sie patronatem honorowym: Wojewody Zachodniopomorskeigo - Pana Marka Tałasiewicza Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz JM Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie -  prof. dr hab. n med. Andrzeja Ciechanowicza

 • "Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni" - ostatni nabór wniosków.

  Projekt wspiera wymiany studentów i pracowników uczelni wyższych z Polski i Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. W naborze mogą brać udział polskie uczelnie wyższe posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.
  W ramach projektu można realizować dwie kategorię działań:
  * wymiany studentów, do której uprawnieni są studenci 1, 2 i 3 stopnia z Polski i Państw-Darczyńców;
  * wymiany pracowników uczelni, do której uprawnieni są pracownicy z Polski i Państw-Darczyńców. Więcej informacji
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie pełniło rolę Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Pierwsze spotkanie Komisji Doraźnej ds. Funduszy Unii Europejskiej. Gośćmi pierwszego spotkania Komisji Doraźnej ds. Funduszy Unii Europejskiej byli rektorzy oraz przedstawiciele zachodniopomorskich uczelni wyższych. Podczas spotkania omówiono potencjalne możliwości współfinansowania współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami w nowej perspektywie finansowej. Obradom komisji, która odbyła się w środę, 14 stycznia, przewodniczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Więcej informacji na temat spotkania 

  Wybrane zagadanienia związane ze szkolnictwem wyższym:
  prezentacja_nauka_i_biznes_0.pdf
 • 17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). PO WER będzie częściowo kontynuacją funkcjonującegow latach 2007 – 2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji
 • Program Polska Cyfrowa został przyjęty przez Komisję Europejską. Jest to pierwszy program zatwierdzony na lata 2014-2020. Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego. Więcej informacji
 • Zapraszamy pielęgniarki i położne do rekrutacji na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu "Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców". Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Współfinansowanie krajowe dla projektu zapewnia Ministerstwo Zdrowia. Nr projektu KIK-33. Dodatkowe informacje: 
Rekrutacja pielęgniarek i położnych.docx

Formularz Zgłoszeniowy Pielęgniarki.pdf

 • Jego Magnificjencja Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zaprasza kadrę dydaktyczną Uczelni do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn.:
  „Academic Teaching Excellence” ( ATE)

  Szkolenie jest realizowane w ramach projektu: „Postaw na jakość – realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  ATE _ Zaproszenie.pdf
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BC.docx

  Dodatkowe informacje o Szkoleniu:
  PROGRAM BC.pdf
  REGULAMIN BC.pdf
  UMOWA SZKOLENIOWA Wzór.pdf
 • W dniach 04.07.2014 oraz 23.07.2014 odbyły się kolejne obrony dyplomowe studentów studiów "pomostosowych" kształcących się w ramach projektu systemowego Ministerstwa Zdrowia „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”. W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 z sukcesem udział w projekcie zakończyło 26 położnych oraz 83 pielęgniarki/pielęgniarzy. Od 2009 roku PUM w ramach projektu wykształcił łącznie 459 pielęgniarek/pielęgniarzy oraz 110 położnych. Wszystkim abolwentom gratulujemy!
 • Informacja dla kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia „pomostowe” w roku akademickim 2014/2015 - projekt systemowy „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”

  Informacja - pomostowe dla kandyda.docx

 • Opublikowano projekt Programu Współpracy na lata 2014-2020 w ramach INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska (Województwo Zachodniopomorskie) w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Więcej informacji
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej ogłasza  konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 na projekty mające na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia. Więcej informacji
Powrót
do góry