Menu boczne

Treść strony

Informacje ogólne

Zakres działalności:
Dział Funduszy Zewnętrznych wykonuje zadania w zakresie administrowania projektami współfinansowanymi
z funduszy zewnetrznych , w tym europejskich, a w szczególności:

 1. informuje jednostki organizacyjne Uniwersytetu o możliwościach uzyskania finansowania z funduszy zewnętrznych, w tym o aktualnych konkursach i wytycznych,
 2. prowadzi doradztwo w zakresie wniosków dotyczących projektów badawczych, dydaktycznych, edukacyjnych oraz infrastrukturalnych współfinasowanych ze środków zewnętrznych,
 3. koordynuje działania związane z zawieraniem umów o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych,
 4. koordynuje działania związane z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych o przyznanie środków w ramach funduszy zewnętrznych, 
 5. prowadzi obsługę projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych poprzez zapewnienie kadry zarządzającej projektem oraz kontrolę projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu, pod kątem zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku aplikacyjnego oraz zawartej umowy o dofinansowanie,
 6. prowadzi odrębną dokumentację każdego projektu umozliwiającą pełny monitoring i kontrolę jego realizacji,
 7. współpracuje z instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i płatniczymi w zakresie realizacji
  i rozliczania projektów ,
 8. prowadzi działalność promocyjną i informacyjną, dotyczącą realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych na stronie internetowej Uniwersytetu, 
 9. przechowuje i archiwizuje dokumentację realizowanych projektów zgodnie z umową
  o dofinansowanie.

 

Podstawa prawna działalności:

Zarządzenie Nr 87/2010 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w sprawie wprowadzenia „Zasad  pozyskiwania, realizacji i rozliczania na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanychz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Zasady pozyskiwania, realizacji i rozliczania na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

- Załącznik nr 1 FORMULARZ ZŁOSZENIOWY .doc
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załacznik nr 5
- Załącznik nr 6
- Załącznik nr 7

Powrót
do góry