Menu boczne

Treść strony

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi (PIP)

Flagi POWER UE

Projekt pt: „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach
związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi (PIP)”

Numer projektu: POWR.05.04.00-00-0015/15

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś Priorytetowa V  Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Okres realizacji projektu: 01.04.2016 - 31.03.2018 r.
Wartość projektu: 1 648 406,08 PLN.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 575 pielęgniarek
i położnych
(kobiet i mężczyzn) w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno - demograficznymi kraju poprzez organizację 6 rodzajów kursów specjalistycznych oraz 3 rodzajów kursów kwalifikacyjnych. Łącznie zaplanowano 23 edycje szkoleń. Programy kursów są zgodne z programem kształcenia zaakceptowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Każdy z kursów składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Dodatkowo podczas ćwiczeń w ramach zajęć teoretycznych na kursie „Wywiad i badanie fizykalne” wykorzystywane są fantomy medyczne. Kadra kursu posiada kwalifikacje zgodne z programem kształcenia w danej dziedzinie. Osoby, które ukończą kurs i zdadzą egzamin w formie testowej, otrzymują zaświadczenie, którego wzór określa rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące kursy:

 1. Kurs specjalistyczny - Ordynowanie leków i wypisywanie recept
  cz. I (kurs przeznaczony dla osób z tytułem mgr pielęgniarstwa/położnictwa lub posiadających specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa)  
  cz. II
  (kurs przeznaczony dla osób z tytułem licencjata pielęgniarstwa/położnictwa lub posiadających specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa)
 2. Kurs specjalistyczny - Wywiad i badanie fizykalne,
 3. Kurs specjalistyczny - Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,
 4. Kurs specjalistyczny - Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,
 5. Kurs specjalistyczny - Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,
 6. Kurs specjalistyczny - Wykonanie badania spirometrycznego,
 7. Kurs kwalifikacyjny - Pielęgniarstwo onkologiczne,
 8. Kurs kwalifikacyjny - Pielęgniarstwo psychiatryczne,
 9. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek.

Realizacja kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych" cz. I zorganizowana zostanie w 5 województwach: zachodniopomorskim w Szczecinie, lubuskim w Zielonej Górze, łódzkim w Łodzi, pomorskim w Wejcherowie oraz w województwie warmińsko-mazurskim w Olsztynie. Pozostałe kursy realizowane są w Szczecinie.

W ramach projektu uczestnik może wziąć udział w jednym kursie. Wyjątek stanowią kursy specjalistyczne pozwalające pielęgniarkom i położnym zdobycie dodatkowych uprawnień, tj. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych oraz Wywiad i badanie fizykalne.

Do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka/rz lub położna/położnik, którzy: posiadają prawo wykonywania zawodu; co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie; zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarka/rz lub położna/ny: mający prawo wykonywania zawodu oraz przeszły postępowanie kwalifikacyjne. Wsparciem mogą zostać objęte osoby, które aktualnie nie są zatrudnione na stanowisku pielęgniarka/pielęgniarz.

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby współpracujące z placówkami świadczącymi podstawową opiekę zdrowotną (POZ).

Rekrutację prowadzi Studium Kształcenia Podyplomowego PUM  więcej...

Informacje o kursach planowanych na rok 2017.

Galeria

Powrót
do góry