Menu boczne

Treść strony

Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku pielęgniarstwo

Flagi POWER UE

Projekt pn. „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku pielęgniarstwo” 

realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na dofinansowanie projektu. Na realizację tego projektu uczelnia otrzyma ponad 4 mln 300 tys. zł.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie, ul. Arkońska 4 oraz Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Okres realizacji: od 01.09.2016 do 31.07.2020
Ogólna wartość projektu: 4.793.775,00 zł

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie poprzez wprowadzenie i realizację programu rozwojowego uczelni, wdrożenie programu stypendialnego tj. działań ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwa.

Co projekt gwarantuje studentom :

W ramach projektu wsparcie uzyska 240 studentów  I stopnia kierunku pielęgniarstwa II roku akademickiego, przyjętych na studia w roku akademickim 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018,  w postaci:

 • stypendium w wysokości 600,00 PLN (przeznaczone dla 50% uczestników projektu, którzy uzyskają najlepsze wyniki w nauce, stypendium może być wypłacane dla 1 studenta maksymalnie przez 4 semestry),
 • bezpłatnych zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia z zakresu następujących tematów (KURS I II):                                                                                    
  1. radzenie sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych z pacjentem starszym, z demencją, z pacjentem onkologicznym,
  2. komunikacja z pacjentem starszym, onkologicznym,
  3. promocja i edukacja zdrowotna w okresie starości,
  4. żywienie osób starszych i  onkologicznych,
  5. przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec osób starszych,
  6. profilaktyka urazów pacjentów starszych i onkologicznych.
 • płatnych obowiązkowych praktyk zawodowych,
 • płatnych ponadprogramowych praktyk zawodowych oraz finansowania kosztów dojazdu
  i zakwaterowania dla 5 studentów odbywających ponadprogramowe praktyki poza miejscem zamieszkania,
 • gwarancji zatrudnienia dla co najmniej 36 najlepszych absolwentom uczestniczących w projekcie.

Realizacja w/w projektu przyczyni się do:

 1. podniesienia atrakcyjności studiów na kierunku pielęgniarstwo,
 2. zwiększenia liczby studentów na kierunku pielęgniarstwo – licencjat,
 3. podniesienia kompetencji absolwentów kierunku pielęgniarstwo,
 4. podjęcia zatrudnienia absolwentów kierunku pielęgniarstwo w dużych jednostkach służby zdrowia na terenie Polski na oddziałach onkologicznych, geriatrycznych, opieki długoterminowej itp.

BIURO PROJEKTU:

Wydział Nauk o Zdrowiu PUM
Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego
ul. Żołnierska 48, Bud. 8, pokój 312
71 – 210 Szczecin
Tel. 91 48 00 932

Dział Funduszy Zewnętrznych PUM
ul. Rybacka 1, pokój 04
70-204 Szczecin
Tel. 91 48 00 719

AKTUALNOŚCI

19.04.2017

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogram praktyk zawodowych na semestr letni dla studentów
II i III roku studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwa (uczestników projektu).

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym  harmonogramem

 1. Harmonogram praktyk obowiązkowych i ponadprogramowych dla II roku (semestr letni),
 2. Harmonogram praktyk obowiązkowych dla III roku (semestr letni).

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na częste zmiany mentorów, harmonogram może ulec zmianie, o czym zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem starosty roku lub koordynatora praktyk w szpitalu.

13.04.2018

Uwaga – uczestnicy zawodowych praktyk ponadprogramowych projektu  
- II rok kierunek pielęgniarstwo

Szanowni Państwo,

informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji na listę osób  uprawnionych o ubieganie się
o zwrot poniesionych wydatków za zakwaterowanie i przejazd w okresie odbywania praktyk ponadprogramowych zakwalifikowały się osoby posiadające poniższe numery albumów :

 1. 49051
 2. 46124
 3. 44073
 4. 43758
 5. 45308

Możliwe jest zwiększenie ilości uczestników objętych zwrotem w/w kosztów po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia. Informacja  ta zostanie przekazana indywidualnie osobom zainteresowanym drogą e-mailową.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem uzyskania zwrotu powyższych kosztów jest złożenie do Działu Funduszy Zewnętrznych  (ul. Rybacka 1.  pokój 04, piętro  minus 1)  w terminie 7 dni od daty zakończenia ostatniego dnia ponadprogramowych praktyk zawodowych:

 1. Wniosku o zwrot poniesionych wydatków za zakwaterowanie.
 2. Oświadczenia o zwrot kosztów podróży.

Jednocześnie informujemy, że  w celu udokumentowania kosztów zakwaterowania lub przejazdu niezbędne jest przedstawienie poniższych dokumentów:

 1. Faktura VAT/Rachunek wystawiony na uczestnika/studenta,  z wyszczególnieniem ilości noclegów/osób, których dokument dotyczy,
 2. Bilety komunikacji publicznej (bilety kolejowe II klasa, bilety autobusowe ),
 3. Aktualna Umowa najmu lokalu zawarta ze studentem, obejmująca okres uczestniczenia
  w zawodowych praktykach ponadprogramowych oraz określająca miesięczny koszt najmu.
 4. Dowód zapłaty /potwierdzenie zapłaty w postaci potwierdzenia przelewu z rachunku studenta/rodzica na rachunek wynajmującego,
 5. Oświadczenie studenta, że nie pobiera dodatkowego stypendium/wynagrodzenia na pokrycie kosztów zakwaterowania.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest mgr Danuta Szewczyk  tel. 48 00 719 ;
e-mail :  danuta.szewczyk@pum.edu.pl


27.02.2018

Uwaga – uczestnicy zawodowych praktyk ponadprogramowych projektu  
- II rok kierunek pielęgniarstwo

Nabór wniosków o przyznanie zwrotu kosztów zakwaterowania oraz kosztów przejazdu

Uprzejmie informujemy, iż w terminie od  8 do 16 marca 2018 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 przyjmowane będą Wnioski o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu oraz zakwaterowania.

Wnioski należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą - liczy się data ( godzina) wpływu -
w Zakładzie Pielęgniarstwa Specjalistycznego WNoZ przy ul. Żołnierskiej 48, pokój 312.

Do dnia 30 marca 2018 r.  zostanie ogłoszona lista uprawnionych o ubieganie się o zwrot poniesionych wydatków za zakwaterowanie i przejazd w okresie odbywania praktyk ponadprogramowych.

Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt. 13 Regulaminu realizacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie,
(prosimy o zapoznanie się)
uczestnicy praktyk ponadprogramowych mieszkający w odległości powyżej
50 km od miejsca odbywania praktyki mogą wnioskować o :

 1. zwrot  kosztów zakwaterowania (obejmuje 16 noclegów  w okresie 4 tygodni praktyk ponadprogramowych – max. 65,00 zł za 1 nocleg / 1 uczestnika),
 2. zwrot kosztów przejazdu  (obejmuje 2 bilety w dwie strony  przez okres 4 tygodni dla jednego uczestnika – max. 25,00 zł za przejazd w jedna stronę – w sumie 8 biletów
  x 25,00 zł = 200,00 zł ).

Zwrot kosztów uzyska 5-ciu uczestników, którzy mieszkają najdalej ( możliwe jest zwiększenie ilości uczestników objętych zwrotem w/w kosztów po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia).

UWAGA :  Warunkiem uzyskania zwrotu powyższych kosztów jest złożenie do Działu Funduszy Zewnętrznych  (ul. Rybacka 1.  pokój 04, piętro  minus 1)  w terminie 7 dni od daty zakończenia ostatniego dnia ponadprogramowych praktyk zawodowych:

 1. Wniosku o zwrot poniesionych wydatków za zakwaterowanie.
 2. Oświadczenia o zwrot kosztów podróży.

Jednocześnie informujemy, że  w celu udokumentowania kosztów zakwaterowania lub przejazdu niezbędne jest przedstawienie poniższych dokumentów:

 1. Faktura VAT/Rachunek wystawiony na uczestnika/studenta,  z wyszczególnieniem ilości noclegów/osób, których dokument dotyczy,
 2. Bilety komunikacji publicznej (bilety kolejowe II klasa, bilety autobusowe ),
 3. Aktualna Umowa najmu lokalu zawarta ze studentem, obejmująca okres uczestniczenia
  w zawodowych praktykach ponadprogramowych oraz określająca miesięczny koszt najmu.
 4. Dowód zapłaty /potwierdzenie zapłaty w postaci potwierdzenia przelewu z rachunku studenta/rodzica na rachunek wynajmującego,
 5. Oświadczenie studenta, że nie pobiera dodatkowego stypendium/wynagrodzenia na pokrycie kosztów zakwaterowania.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest mgr Danuta Szewczyk  tel. 48 00 719 ;
e-mail :  danuta.szewczyk@pum.edu.pl


21.02.2018

KURS NR II  -  ZAJĘCIA DODATKOWE  dla studentów III roku kierunku pielęgniarstwa GRUPA 4 .

Informujemy, że w m-cu lutym 2018 r. kontynuowane będą bezpłatne zajęcia dodatkowe wykraczające ponad standardowy program kształcenia w formie KURSU nr II  dla studentów  III roku studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwa.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym Harmonogramem  KURSU nr II  dla Grupy 4

oraz z Podziałem na grupy KURSU II .

Serdecznie zapraszamy.


21.02.2018

KURS nr I  - ZAJĘCIA DODATKOWE dla studentów II roku  kierunku pielęgniarstwa GRUPA 2, 3, 4

Informujemy, że w m-cu lutym 2018 r. rozpoczynają się bezpłatne zajęcia dodatkowe wykraczające ponad standardowy program kształcenia w formie KURSU nr I  dla studentów  II roku studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwa.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym Harmonogramem kursu nr I dla Grupy 2,3,4,

oraz z Podziałem studentów na Grupy -  kurs nr 1


30.11.2017

KURSY - ZAJĘCIA DODATKOWE dla studentów II roku  kierunku pielęgniarstwa

Informujemy, że w m-cu grudniu rozpoczynają się bezpłatne zajęcia dodatkowe wykraczające ponad standardowy program kształcenia w formie KURSU nr I  dla studentów  II roku studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwa.

Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym Harmonogramem kursu nr I dla Grupy 1

oraz z Podziałem studentów na Grupy -  kurs nr 1

Harmonogram dla Grupy 2,3,4 zostanie podany w najbliższym czasie.


13.11.2017

Lista  osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w II edycji (II rok studiów stacjonarnych) projektu pn. „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku pielęgniarstwo” zakwalifikowanych zostało 71 osób:

Projekt obejmuje :

 • zajęcia dodatkowe wykraczających poza standardowy program kształcenia – KURS I i II
 • płatne obowiązkowe praktyki zawodowe  na II I III roku studiów,
 • ponadprogramowe płatne praktyki zawodowe w wymiarze 160 godzin

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dostarczenie do Biura projektu tj. Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego WNoZ przy ul. Żołnierskiej 48, pokój 309 / piętro 3 – do dnia 17.11.2017 r, następujące dokumenty:

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu


09.11.2017

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

Informujemy, że w miesiącu listopadzie rozpoczynają się praktyki zawodowe dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwa.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym  Harmonogramem praktyk na semestr zimowy.


31.10.2017

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Informujemy, że w m-cu listopadzie rozpoczynają się bezpłatne zajęcia dodatkowe wykraczające ponad standardowy program kształcenia w formie KURSU nr II  dla studentów  III roku studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwa.

Uwaga : zmiana harmonogramu - Warsztat nr II

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym  zmienionym Harmonogramem kursu II  dla Grupy 1,2,3 .

oraz z Podziałem na grupy kursu II

Harmonogram dla Grupy 4 zostanie podany w najbliższym czasie.


LISTA RANKINGOWA STYPENDYSTÓW!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17.10.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej celem przyznania stypendium motywacyjnego w ramach projektu „Pielęgniarstwo – przyszłość
i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie” dla studentów I stopnia II  i III roku Kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM.

Komisja dokonała oceny złożonych Wniosków o przyznanie stypendium, pod względem formalnym oraz merytorycznym, zgodnie zapisami  Programu stypendialnego.
Na podstawie dokonanej oceny sporządzone zostały poniższe listy rankingowe oraz rezerwowe przyznanego stypendium motywacyjnego :

 1. Lista Rankingowa Stypendystów II roku
 2. Lista Rezerwowa Stypendystów II roku

oraz

 1. Lista Rankingowa Stypendystów III roku
 2. Lista Rezerwowa Stypendystów III roku

Zgodnie z § 3 ust. 3 Programu stypendialnego Studenci znajdujący się na Liście Rezerwowej, mogą otrzymać stypendium
w trakcie roku akademickiego w przypadku utraty prawa do otrzymywania stypendium przez Stypendystów, którym przyznano stypendium na dany rok akademicki. W przypadku rezygnacji Stypendysty z udziału w projekcie przed rozpoczęciem wypłaty stypendium lub w jego trakcie, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

UWAGA -  

W celu podpisania Umowy stypendialnej prosimy osoby znajdujące się na Liście Rankingowej Stypendystów II i III roku  
o dostarczenie do Biura Projektu -  Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego WNoZ przy ul. Żołnierskiej 48, pokój 309 lub 312
do dnia 25 października 2017 r.:

 1. Oświadczenie o rachunku bankowym
 2. Deklarację uczestnictwa w projekcie
 3. Oświadczenie uczestnika projektu

Druki dokumentów można pobrać ze strony PUM lub w Biurze Projektu lub w Dziale Funduszy Zewnętrznych
pokój 04 (piętro minus 1).

Osoby (obecny III rok kierunku pielęgniarstwa ), które przedstawiały już oświadczenie  o numerze rachunku bankowego
i jest  nadal aktualny nie muszą go dostarczać.

Przekazanie stypendium motywacyjnego za m-c październik 2017 r.    na rachunek bankowy  Stypendysty uzależnione jest od terminowego dostarczenia w/w dokumentów, które niezbędne są do podpisania umowy stypendialnej.  
Planowany termin – do 31.10.2017 r.

O terminie podpisania Umowy stypendialnej zostaną Państwo poinformowani
w najbliższym czasie.


REKRUTACJA DO PROJEKTU

W dniach od 02.10.2017 r. od godz. 12:00 do dnia 13.10.2017 do godz. 10.00 przyjmowane będą dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie pt. „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku pielęgniarstwo” w ramach następujących działań:

 • zajęcia dodatkowe wykraczające poza standardowy program kształcenia – KURS I i II
 • płatne obowiązkowe praktyki zawodowe na II i III roku studiów
 • ponadprogramowe płatne praktyki zawodowe w wymiarze 160 godzin

Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej (wypełnione wszystkie pola, podpisany własnoręcznym podpisem)  należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą - liczy się data wpływu - w Zakładzie Pielęgniarstwa Specjalistycznego WNoZ przy ul. Żołnierskiej 48, pokój 309 / piętro 3.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w wersji elektronicznej do pobrania poniżej, bądź w wersji papierowej w Sekretariacie Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego w pokoju 312 / piętro 3.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty do pobrania po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie:
Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o rezygnacjiStypendia motywacyjne dla studentów I stopnia II i III roku Kierunku Pielęgniarstwo w ramach projektu pn. „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku pielęgniarstwo”

Studenci I stopnia  Kierunku Pielęgniarstwo będący:

 1. na drugim roku studiów (tok studiów 2016 - 2019),
 2. oraz na trzecim roku studiów (tok studiów 2015 - 2019)

mogą ubiegać się o stypendium w ramach projektu pn. „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku pielęgniarstwo”.
Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane będą w terminie od 2 do 16 października 2017 roku, w Zakładzie Pielęgniarstwa Specjalistycznego WNoZ przy ul. Żołnierskiej 48, pokój 309 / piętro 3, w godzinach od 10:00 do 15:00.
Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Programem stypendialnym.

Dokumenty do pobrania:

Program stypendialny

Załącznik nr 1: Wniosek o przyznanie Stypendium w ramach realizacji Projektu;
Załącznik nr 2: wzór wezwania do uzupełnienia braków formalnych;
Załącznik nr 3: wzór informacji o przyznaniu lub odmowie przyznania Stypendium;
Załącznik nr 4: Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
Załącznik nr 5: Oświadczenie uczestnika projektu;
Załącznik nr 6: wzór umowy o realizację i finansowanie stypendium dla Stypendysty.


9.06.2017 r.

Informacje dla uczestników obowiązkowych i ponadprogramowych praktyk  zawodowych w ramach projektu pn. „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność.  
Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego
na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
w Szczecinie na kierunku pielęgniarstwo”.

 1. Informujemy, że umowy na uczestnictwo w obowiązkowych I ponadprogramowych praktykach zawodowych są na etapie podpisywania przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska. Przewidywany termin zakończenie procedury podpisywania przez wszystkie strony umowy to koniec czerwca 2017r.
 2. Informacja o terminie i miejscu odbioru umów zostanie umieszczona na stronie projektu.
 3. Prosimy o sukcesywne przekazywanie miesięcznych kart ewidencji czasu pracy ( za każdy miesiąc, oddzielnie praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe) do Biura projektu, po zakończeniu danego miesiąca.
 4. Biuro projektu mieści się w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ul. Żołnierska 48, pokój 312.
 5. Jednocześnie informujemy, że wynagrodzenie za udział w praktykach zostanie przekazane na wskazany przez studenta rachunek bankowy dwukrotnie : oddzielnie za praktyki obowiązkowe i oddzielnie za praktyki ponadprogramowe :
 • po zaliczeniu praktyki obowiązkowej i ponadprogramowej, na podstawie przedstawionych
  i zatwierdzonych przez Mentora i Kierownika projektu kart miesięcznej ewidencji godzin praktyk obowiązkowych oraz ponadprogramowych (odrębne karty), przedłożonych w terminie!!! (po zakończeniu każdego miesiąca ) w Biurze projektu.
 1. W dalszym ciągu czekamy na stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie naliczania składek ZUS od wynagrodzenia za praktyki. Po otrzymaniu odpowiedzi natychmiast przekażemy Państwu informacje w tym zakresie.
  Uwaga : Podatek od wynagrodzenia za praktyki nie jest naliczany !!!.
 2. Dokumentem potwierdzającym zrealizowane praktyki jest Indeks Umiejętności Praktycznych, Indeks Umiejętności Ponadprogramowych, miesięczna Ewidencja godzin praktyk obowiązkowych i miesięczna Ewidencja godzin praktyk ponadprogramowych.
 3. Indeks Umiejętności Praktycznych oraz Indeks Umiejętności Ponadprogramowych musi zawierać potwierdzenie oraz zaliczenie praktyk przez odpowiednich Mentorów, Koordynatora ds. praktyk WNOZ (praktyki obowiązkowe) oraz opiekuna dydaktycznego praktyk (praktyki ponadprogramowe).
 4. Prosimy o przestrzeganie ustalonego harmonogramu praktyk obowiązkowych i ponadprogramowych.
 5. Każda nieobecność na praktyce musi być usprawiedliwiona przez studenta na piśmie
  i odpracowana w innym terminie, w czasie trwania planowanych praktyk ( z inna grup ) !!!, po wcześniejszym uzgodnieniu z:
 • Koordynatorem ds. praktyk WNOZ (praktyki obowiązkowe)
  - mgr Joanna Kruk tel. : 91 48 00 926, e-mail: kruk@pum.edu.pl
 • Opiekunem dydaktycznym praktyk (praktyki ponadprogramowe),
  - dr n. zdr. Małgorzata Starczewska - Adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa
  tel. 91 48 00 924; e-mail: malgorzata.starczewska@pum.edu.pl
 • odpowiednim Mentorem praktyki (szpital).

NABÓR WNIOSKÓW O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU ORAZ ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 3 ust. 3 pkt. 13 Regulaminu realizacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie, w terminie od 08 do 15 marca 2017 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 przyjmowane będą Wnioski o zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania.

Wnioski należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą - liczy się data wpływu - w Zakładzie Pielęgniarstwa Specjalistycznego WNoZ przy ul. Żołnierskiej 48, pokój 312.

REGULAMIN


UWAGA - GRUPA IV!

Nastąpiła zmiana miejsc realizacji zajęć - prosimy o zapoznanie się z aktualnym HARMONOGRAMEM.


!!!!!!!!! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!!!!!!!!

Informujemy, iż z uwagi na nie zgłoszenie się do udziału w projekcie wymaganej liczby osób - w terminie od 20 do 24 lutego 2017 roku, w godz. od 10:00 do 14:00 - odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekcie pn. „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku pielęgniarstwo".

W związku z powyższym zapraszamy do składania dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej (wypełnione wszystkie pola, podpisany własnoręcznym podpisem)  należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą - liczy się data wpływu - w Zakładzie Pielęgniarstwa Specjalistycznego WNoZ przy ul. Żołnierskiej 48, pokój 309 / piętro 3..

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w wersji elektronicznej do pobrania poniżej, bądź w wersji papierowej w Sekretariacie Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego w pokoju 312 / piętro 3.

Regulamin
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowyHARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH (KURS I II)

Poniżej publikujemy listę osób z podziałem na grupy, zakwalifikowanych do udziału w zajęciach dodatkowych wykraczających ponad standardowy program kształcenia, realizowanych w ramach projektu pn. „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku pielęgniarstwo”:

LISTA OSÓB Z PODZIAŁEM NA GRUPY

Zajęcia dla poszczególnych grup w ramach KURSU I zaplanowane są w następujących miesiącach:

Grupa 2 - styczeń 2017 rok - HARMONOGRAM

Grupa 3 – luty 2017 rok - HARMONOGRAM

Grupa 4 – marzec 2016 rok - HARMONOGRAM

Zajęcia będą odbywały się na WNoZ PUM przy ul. Żołnierskiej 48, sala 201.


LISTA RANKINGOWA STYPENDYSTÓW!

W związku z zakończeniem posiedzenia Komisji Stypendialnej, które odbyło się w dniu 15.12.2016 r. w celu przyznania stypendium motywacyjnego w ramach projektu „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie” dla studentów I stopnia II roku Kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM, Komisja dokonała oceny złożonych Wniosków o przyznanie stypendium - pod względem formalnym oraz merytorycznym - oraz wyłoniła Listę Rankingową Stypendystów, którym przyznane zostało stypendium, oraz Listę Rezerwową.

Zgodnie z § 3 ust. 3 Programu stypendialnego Studenci znajdujący się na Liście Rezerwowej, mogą otrzymać stypendium w trakcie roku akademickiego w przypadku utraty prawa do otrzymywania stypendium przez Stypendystów, którym przyznano stypendium na dany rok akademicki. W przypadku rezygnacji Stypendysty z udziału w projekcie przed rozpoczęciem wypłaty stypendium lub w jego trakcie, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

W związku z powyższym, prosimy osoby znajdujące się na Liście Rankingowej Stypendystów o udanie się do Działu Funduszy Zewnętrznych PUM, ul. Rybacka 1, pokój 04, poziom -1   w dniach od 19 do 20 grudnia 2016 r., w godzinach od 7.30 do 15.30 w celu podpisania Umowy.


Stypendia motywacyjne dla studentów I stopnia II roku Kierunku Pielęgniarstwo w ramach projektu pn. „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku pielęgniarstwo”

Studenci I stopnia  Kierunku Pielęgniarstwo będący na drugim roku studiów, mogą ubiegać się o stypendium w ramach projektu pn. „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku pielęgniarstwo”. Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane będą w terminie od 13 do 15 grudnia 2016 roku, w Zakładzie Pielęgniarstwa Specjalistycznego WNoZ przy ul. Żołnierskiej 48, pokój 309 / piętro 3, w godzinach od 10:00 do 15:00. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Programem stypendialnym.

Dokumenty do pobrania:

Program stypendialny

Załącznik nr 1: Wniosek o przyznanie Stypendium w ramach realizacji Projektu;
Załącznik nr 2: wzór wezwania do uzupełnienia braków formalnych;
Załącznik nr 3: wzór informacji o przyznaniu lub odmowie przyznania Stypendium;
Załącznik nr 4: Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
Załącznik nr 5: Oświadczenie uczestnika projektu;
Załącznik nr 6: wzór umowy o realizację i finansowanie stypendium dla Stypendysty.


Bezpłatne zajęcia dodatkowe wykraczające ponad standardowy program kształcenia (KURS I i II)!

Poniżej publikujemy listę osób z podziałem na grupy zakwalifikowanych do udziału w zajęciach dodatkowych wykraczających ponad standardowy program kształcenia, realizowanych w ramach projektu pn. „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku pielęgniarstwo”:

LISTA OSÓB Z PODZIAŁEM NA GRUPY

Grupa 1  - grudzień 2016 rok - HARMONOGRAM

Uprzejmie informuję, iż pierwsze zajęcia dla grupy I zaplanowane są już w najbliższy poniedziałek tj. 05.12.2016 r. od godz. 09.00 do 12:45, odbędą się na WNoZ PUM przy ul. Żołnierskiej 48, sala 201.

Osoby zakwalifikowane do grupy I, proszone są o dostarczenie wymaganych dokumentów do udziału w projekcie podczas pierwszych zajęć.


WAŻNA INFORMACJA - REKRUTACJA DO PROJEKTU DRUGI NABÓR!

Informujemy, iż z uwagi na nie zgłoszenie się do udziału w projekcie wymaganej liczby osób - w terminie od 16 do 21 grudnia 2016 roku - odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekcie pn. „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku pielęgniarstwo".

W związku z powyższym zapraszamy do składania dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej (wypełnione wszystkie pola, podpisany własnoręcznym podpisem)  należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą - liczy się data wpływu - w Zakładzie Pielęgniarstwa Specjalistycznego WNoZ przy ul. Żołnierskiej 48, pokój 309 / piętro 3..

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w wersji elektronicznej do pobrania poniżej, bądź w wersji papierowej w Sekretariacie Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego w pokoju 312 / piętro 3.

Regulamin
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy


Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie pn. „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku pielęgniarstwo” zakwalifikowanych zostało 52 osób:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dostarczenie do Biura projektu tj. Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego WNoZ przy ul. Żołnierskiej 48, pokój 309 / piętro 3 - w terminie 5 dni, następujących dokumentów:

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu


REKRUTACJA DO PROJEKTU

W dniach od 28.11.2016 r. od godz. 12:00 do dnia 01.12.2016 do godz. 10.00 przyjmowane będą dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie pt. „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku pielęgniarstwo” w ramach następujących działań:

 • zajęcia dodatkowe wykraczające poza standardowy program kształcenia – KURS I i II
 • płatne obowiązkowe praktyki zawodowe na II i III roku studiów
 • ponadprogramowe płatne praktyki zawodowe w wymiarze 160 godzin

Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej (wypełnione wszystkie pola, podpisany własnoręcznym podpisem)  należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą - liczy się data wpływu - w Zakładzie Pielęgniarstwa Specjalistycznego WNoZ przy ul. Żołnierskiej 48, pokój 309 / piętro 3.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w wersji elektronicznej do pobrania poniżej, bądź w wersji papierowej w Sekretariacie Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego w pokoju 312 / piętro 3.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty do pobrania po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie:
Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o rezygnacji

Termin składania Wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego w ramach realizacji Projektu, zostanie niebawem ogłoszony.

Załączniki

Powrót
do góry