Menu boczne

Treść strony

Dział Techniczny

Dział Techniczny PUM

ul. Rybacka 1

70-204 Szczecin

NIP 852-000-67-57

fax. 91 48 00 792

dtech@pum.edu.pl

Kierownik Działu Technicznego

mgr inż. Katarzyna Lenarcik

tel. 091 48 00 750

tel. kom. 784 089 287

katarzyna.lenarcik@pum.edu.pl

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. instalacji sanitarnych

mgr inż. Katarzyna Rakoczy

tel. 091 48 00 750

tel. kom. 602 360 874

katarzyna.rakoczy@pum.edu.pl

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych

mgr inż. Joanna Birkenfeld-Głuchowska

tel. 091 48 00 751

tel. kom. 602 361 791

joannabg@pum.edu.pl

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych i Elektroenergetycznych

mgr inż. Mirosław Pietraszek

tel. 091 48 00 849

tel. kom. 666 335 329

miroslaw.pietraszek@pum.edu.pl

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  ds. Teletechnicznych i Elektrycznych

mgr inż. Daniel Macioszek

tel. 91 48 00 752

tel. kom. 784 089 190

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  ds. budowlanych

mgr inż. Marcin Wierzbowski

tel. 91 48 00 754

tel. kom. 514 868 192

ZAKRES PRACY DZIAŁU TECHNICZNEGO

Dział Techniczny prowadzi całokształt zadań inwestycyjnych i remontowych uczelni na wszystkich etapach: planowania, realizacji zadań i odbioru, a w szczególności:

1. bierze czynny udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych PUM, sporządza harmonogramy rzeczowo-finansowe inwestycji dla Ministerstwa,

2. przygotowuje roczne plany remontowe pod względem rzeczowym i finansowym na podstawie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb oraz potrzeb wynikających z rocznych przeglądów obiektów budowlanych,

3. przygotowuje dokumentację techniczną niezbędną do przeprowadzenia robót i przeprowadzenia procedury przetargowej /opisy robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary budowlane, kosztorysy inwestorskie w zakresie robót budowlanych remontowych/,

4. uczestniczy w przygotowaniu programów funkcjonalno – użytkowych inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji, zleca wykonanie projektu, nadzoruje prace nad jego wykonaniem, koordynuje poszczególne branże projektu, przeprowadza niezbędne uzgodnienia, dokonuje odbioru dokumentacji technicznej, sprawdza jej kompletność i zgodność z wytycznymi zamawiającego,

5. pozyskuje i kompletuje opinie, ekspertyzy techniczne i decyzje właściwych instytucji i urzędów w sprawach inwestycyjnych oraz remontowych,

6. przygotowuje dokumenty przetargowe tj. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  zlecenia, umowy, formularze ofertowe. Uczestniczy w procedurze przetargowej od ogłoszenia poprzez odpowiedzi na pytania oferentów, wybór wykonawcy, wprowadzenie wykonawcy na budowę,

7. sprawuje samodzielny nadzór nad wykonywanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi, uczestniczy w koordynacyjnych naradach produkcyjnych, sprawdza zgodność wykonania elementów robót z dokumentacją, dokonuje odbioru robót częściowych i końcowych, zatwierdza atesty i certyfikaty materiałów budowlanych do wbudowania, zatwierdza ewentualne zmiany projektowe, sprawdza kosztorysy robót zamiennych lub dodatkowych, szacuje i potwierdza finansowe wykonanie zadania,

8. przygotowuje dokumenty niezbędne do przekazania obiektów budowlanych w użytkowanie, prowadzi systematyczną kontrolę kosztów poszczególnych zadań, prowadzi rejestr faktur, opracowuje faktury a następnie przekazuje je do działu księgowości,

9. rozlicza zadania inwestycyjne i przekazuje środki trwałe dowodami PT do działu ewidencji majątku,

10. dokonuje przeglądów stanu technicznego obiektów PUM, sporządza protokoły z przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych, prowadzi na bieżąco książki obiektów budowlanych,

11. uczestniczy w społecznych przeglądach stanowisk pracy i czynnościach komisji bhp,

12. prowadzi rejestr dokumentacji, zleceń, faktur,

13. rozlicza telefony służbowe w jednostkach PUM oraz prowadzi kontrolę z zakresu korzystania z telefonów komórkowych,

14. sporządza sprawozdania do GUS z zakresu zużycia paliw gazowych, energii elektrycznej oraz paliw naftowych,

15. sprawuje kontrolę w zakresie eksploatacji obiektów budowlanych w zakresie, zużycia energii elektrycznej, wody, kanalizacji, paliw gazowych,

16. sprawuje kontrolę nad usługami konserwatorskimi z zakresu instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych, konserwacji dźwigów, węzłów cieplnych, instalacji p.poż oraz monitoringu obiektów.

17. opiniuje wnioski o pożyczki z funduszu mieszkaniowego,

18. zapoznaje kierowników jednostek organizacyjnych administrujących obiektami z założeniami remontowymi, uzgadnia harmonogramy i terminy robót z wyprzedzeniem wystarczającym do przygotowania organizacyjnego użytkowników,

19. opracowuje sprawozdawczość, wnioski i korespondencję z zakresu pracy działu.

Godziny pracy Działu: 7:30 - 15:30

Powrót
do góry