Menu boczne

Treść strony

Konkurs POWER "Trzecia Misja Uczelni"

Dział Funduszy Zewnętrznych PUM informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 "Trzecia Misja Uczelni".

W ramach tego konkursu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

  • aktywizację społeczną i zawodową,
  • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań,
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
  • zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 18 maja do 26 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mu18/

Fiszka konkursu

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy z Działem Funduszy Zewnętrznych PUM.

Powrót
do góry