Menu boczne

Treść strony

Uczelnie medyczne tworzą Polską Platformę Medyczną

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie realizuje projekt  pod nazwą „Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”.

Wieloośrodkowy projekt przygotowany został w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 2.3 POPC, poddziałania 2.3.1, Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) przez siedem bibliotek uczelni medycznych (Białystok, Gdańsk, Katowice, Lublin, Szczecin, Warszawa, Wrocław) i Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

W ocenie ekspertów zajął pierwsze miejsce wśród zgłoszonych wniosków.

Projekt ma na celu stworzenie wspólnej platformy typu Current Research Information System (CRIS) prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe oraz potencjał badawczy wszystkich jednostek uczestniczących, zarówno łącznie, jak i indywidualnie. Na jednej platformie, na zasadzie otwartości, będą prezentowane informacje takie jak: profile pracowników naukowych, publikacje ich autorstwa, uzyskane patenty, surowe dane badawcze będące wynikiem prowadzonych badań, dane o posiadanej unikatowej aparaturze, eksperci dziedzinowi, realizowane projekty naukowe, pozyskane granty itp., a także stworzone zostaną instytucjonalne repozytoria publikacji i danych badawczych. Polska Platforma Medyczna ułatwi transfer wiedzy zarówno pomiędzy poszczególnymi ośrodkami badawczymi, jak i instytucjami publicznymi oraz obywatelami, będzie stymulować nowe powiązania i współpracę pomiędzy placówkami i zespołami naukowymi oraz promować ich dorobek w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Projekt wpisuje się w realizację zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2015 roku sformułowanych w „Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”.

Wartość projektu wynosi 37.279.341,60 zł, z czego udział finansowy PUM to 3.339.041,55 zł.

Projekt będzie realizowany od 1.11.2017 r. do 31.10.2020 r.

Powrót
do góry