Menu boczne

Treść strony

Prof. Anna Machoy-Mokrzyńska przew. Rady Naukowej PTBF

Farmakoterapia powinna być skuteczna i bezpieczna. Skuteczność leczenia zwiększa się systematycznie, jednak zdarzenia niepożądane związane ze stosowaniem coraz większej liczby leków wskazują na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo leczonego pacjenta. W celu zwiększenia bezpieczeństwa farmakoterapii, zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej regulacjami prawnymi, powstał system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Zadania te realizuje Polskie Towarzystwo Bezpiecznej Farmakoterapii, z siedzibą w Warszawie, którego głównym zadaniem jest podejmowanie inicjatyw i promowanie postaw sprzyjających wprowadzaniu w życie oraz rozwijaniu zasad etyki i rzetelności w monitorowaniu bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych, produktów biobójczych i produktów kosmetycznych. Pomocą w realizacji statutowych celów PTBF oraz wspieraniem inicjatyw naukowych służy Rada Naukowa. Przewodniczącą Rady Naukowej jest dr hab. n. med. Anna Machoy-Mokrzyńska, kierownik Regionalnego Ośrodka Monitorującego Działania Niepożądane Leków w Szczecinie - jednostki pozawydziałowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Jednym z pierwszych działań PTBF, było wydanie w 2017 roku podręcznika dla lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, przedstawicieli innych zawodów medycznych, studentów uniwersytetów medycznych, pacjentów i ich rodzin. Bezpieczeństwo farmakoterapii - Podręcznik pharmacovigilance, którego współautorem jest również A. Machoy-Mokrzyńska (części dotyczącej monitorowania bezpieczeństwa leków w ośrodkach regionalnych).

Powrót
do góry