Menu boczne

Treść strony

Szkolenia dla pracowników innych zawodów medycznych

Dział Funduszy Zewnętrznych PUM informuje, że na stronie  Ministerstwa Zdrowia ogłoszony został konkurs "Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych" (konkurs nr POWR. 05.04.00-IP.05-00-007/18).

Konkurs ogłoszono w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych i jest skierowany do ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, opiekunów medycznych, terapeutów środowiskowych.

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację szkoleń dla ww. pracowników. Szkolenia dotyczyć będą pięciu głównych grup schorzeń będących najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. chorób nowotworowych, chorób układu oddechowego, chorób układu krążenia, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz zaburzeń psychicznych. Projekty muszą zakładać, że co najmniej 50 % godzin edukacyjnych realizowanych będzie w formie praktycznej (np. w formie warsztatów, praktyk, zajęć  w warunkach symulowanych etc.). Realizacja szkoleń odbędzie się w co najmniej 3 województwach. Premiowane będą projekty, w których co najmniej jedno ze szkoleń będzie zgodne z co najmniej jednym programem polityki zdrowotnej wdrażanym przez Ministerstwo Zdrowia, np. Narodowym programem leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.

Szczegółowe informacje zawarte są w fiszce konkursu lub na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia poprowadzi nabór wniosków w okresie od 12.03.2018 r. do 12.04.2018 r.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 10 000 000,00  PLN.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Funduszy Zewnętrznych PUM tel. 91 48 00 719.

Powrót
do góry