Menu boczne

Treść strony

Szkolenia zagraniczne dla kadry PUM

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie projektu „Nowa jakość kształcenia, nowe kompetencje kadry dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytety Medycznego  w Szczecinie” umowa nr POWR.03.04.00-00-D072/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na mocy Zarządzania Rektora PUM nr 61/2017 z dn. 12. czerwca 2017 r. ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji na udział w szkoleniach zagranicznych zgodnie z kryteriami:

Zasady rekrutacji:

Złożenie w Biurze projektu (osobiście lub pocztą wewnętrzną PUM):

 • Uzupełnionego Zgłoszenia aplikacyjnego
 • Oświadczenia
  Termin składania Zgłoszeń aplikacyjnych: 19.06.2017 r. – 30.06.2017 r.
  Warunki: 
 • Zatrudnienie w PUM w formie umowy cywilno-prawnej lub umowę o pracę/ akt mianowaniaProwadzenie zajęć dydaktycznych w PUM przez minimum 2 lata na studiach stacjonarnych I i II stopnia, jednolitych magisterskich, niestacjonarnych I i II stopnia,  English Program, studia doktoranckie.
 • Uzyskanie rekomendacji bezpośredniego przełożonego do uczestnictwa w szkoleniu
 • Posiadanie podstawowej wiedzy na temat laparoskopii ginekologicznej, czego potwierdzeniem będą odbyte kursy i szkolenia.
 • Zadeklarowanie wdrożenia zdobytych umiejętności w dalszym procesie kształcenia studentów PUM przez minimum jeden semestr.
 • Język wiodący szkoleń zagranicznych – angielski, od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.
 • Kryteria premiujące :
  staż pracy powyżej 5 lat – 1 pkt. , powyżej 10 lat 2 pkt, orzeczenie o niepełnosprawności – 1 pkt .
  Typ szkoleń zagranicznych :  
 • Typ B   Current Techniques in the treatment of Severe Endometriosis – Techniki operacyjne
  w leczeniu ciężkiej endometriozy.
 • Typ C  New Insights in Prolapse Surgery: Vaginal and Laparoscopic - Nowe spostrzeżenia
  w chirurgii zaburzeń statyki narządów miednicy: metody pochwowa i laparoskopowa.
 • Typ D  Advanced Techniques in Operative Gynecological Endoscopy – Zaawansowane techniki  w operacyjnej endoskopii ginekologicznej.

Miejsce szkoleń: IRCAD Hôpitaux Universitaires 1, place de l'Hôpital,  67091 Strasbourg Cedex, FRANCE

Szczegółowe informacje na temat szkoleń zagranicznych dla kadry PUM

Uwaga! Rekrutacja na szkolenia krajowe zostanie przeprowadzone w miesiącach IX-X / 2017
o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

Powrót
do góry