Menu boczne

Treść strony

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

AKTUALNOŚCI

 • Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. (środa) w związku z organizowanym spotkaniem "Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej" Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą będzie NIECZYNNY.
 • Uprzejmie informujemy, że do dnia 15 czerwca 2018 r. można składać w systemie osf.opi wnioski do Narodowego Centrum Nauki, w ramach następujących konkursów:
  - OPUS
  – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów konkurs na stypendia doktorskie.
  - PRELUDIUM
  – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora - otwarty na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki proszone są o założenie konta w systemie OSF OPI i przesłanie do dnia 15 maja 2018 roku do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą na adres: dznauki@pum.edu.pl:
  1) loginu i hasła dostępu do OSF OPI

  2) zgłoszenia projektu badawczego
 • W związku z powstaniem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej https://nawa.gov.pl/ zapraszamy na dzień otwarty NAWA, na którym zostaną zaprezentowane programy finansujące przedsięwzięcia o charakterze naukowym i dydaktycznym mające na celu umiędzynarodowienie uczelni. PROGRAM "Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej" odbędzie się 4 kwietnia 2018 r. w Auli Rektoratu przy ul. Rybackiej1. Zgłoszenia na konferencję można przesyłać do 23 marca br. na adres iwona.ciechanowicz@pum.edu.pl.  formularz zgłoszeniowy
 • Uprzejmie informujemy, że do 31 marca br. trwa nabór wniosków o nagrody Ministra Zdrowia m.in. za osiągnięcia indywidualne i całokształt dorobku. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 91 48 00 804 lub na adres e-mail: gabriela.gorewicz@pum.edu.pl w terminie do 28 lutego br. Warunki udziału w konkursie i wymagane dokumenty.
 • Do dnia 2 marca 2018 r., w systemie informatycznym Działu Nauki wprowadzamy dane do Algorytmy oraz sprawozdania z realizacji tematów statutowych w roku 2017. System DN dostępny jest pod adresem https://sdn2018.pum.edu.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f Aby wejść do systemu należy klinknąć na powyższy link lub skopiować go i wkleić do przeglądarki.
 • Pod koniec marca br. NCBR we współpracy z NCN ogłosi konkurs TANGO na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych. W konkursie będzie można składać wyłącznie projekty bazujące na wynikach badań realizowanych przynajmniej od roku lub już zrealizowanych, a finansowanych w ramach jednego z konkursów NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA czy POLONEZ.  Budżet konkursu wyniesie 40 mln zł, a każdy z wnioskodawców będzie mógł ubiegać się nawet o 100 procent wartości projektu - tj.  do 200 tys. zł. Tegoroczna edycja konkursu wprowadziła nowość w postaci możliwości składania wniosków przez cały rok, od momentu ogłoszenia konkursu.  Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy:
  Centrum Transferu Technologii PUM cttpum@pum.edu.pl oraz
  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tango@ncbr.gov.pl
 • Do 15 marca 2018 r. można składać wnioski do Narodowego Centrum Nauki, w ramach:
  • ETIUDA 6 konkursu na stypendia doktorskie.
  • SONATINA 2 konkursu na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • UWERTURA 2 konkursu na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

  Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki proszone są o założenie konta w systemie OSF OPI i przesłanie do dnia 15 lutego 2018 roku do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą na adres: dznauki@pum.edu.pl:
  1) loginu i hasła dostępu do OSF OPI

  2) zgłoszenia projektu badawczego

 • Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców proszone są o dostarczenie loginów i haseł do systemu OSF OPI najpóźniej do 13 lutego br. e-mail: dznauki@pum.edu.pl. Wiecej informacji o stypendium na stronie ministerstwa.
 • Do dnia 31 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo - techniczną i artystyczną. Więcej informacji o naborze na stronie Kancelarii PRM. Termin zgłoszeń do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą upływa 17 stycznia br., tel. 91 48 00 804 / e-mail: dznauki@pum.edu.pl.
 • Uprzejmie informujemy, że jednostki realizujące tematy statutowe, które chcą dokonać zakupów odczynników, usług, delegacji itp.  w roku 2017 zobowiązane są do składania zamówień  w terminie do dnia 31 października 2017 roku.
 • Do dnia 31 października 2017 kierownicy projektów młodego badacza zobowiązani są wydatkowania środków finansowych (tj. do składania zamówień  na odczynniki i materiały, zakup usług obcych; itp) przyznanych w ramach projektów młodego badacza w 2017 roku. Jednocześnie informujemy, że wszystkie faktury z realizacji projektu młodego badacza muszą wpłynąć do PUM do 30.11.2017
 • NABÓR WNIOSKÓW NCN do dnia 15 grudnia 2017 r. można składać w systemie osf.opi wnioski do Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursów PRELUDIUM, OPUS, DAINA. Więcej informacji w zakładce PROJEKTY BADAWCZE.
 • Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18 września 2017r. weszło w życie Zarządzenie nr 93/2017 Rektora PUM w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych w PUM. Aktualne druki wniosku i sprawozdania znajdują się w zakładce formularze do pobrania.
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) do 2 października zbiera wnioski do konkursów w pięciu programach, w których naukowcy mogą zdobyć łącznie aż 67 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe. O granty na realizację badań w Polsce ubiegać się mogą badacze z całego świata, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.
  - FIRST TEAM - oferuje on  trzyletnie granty w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego. Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące konkurencyjnych w skali światowej prac B+R, których wyniki wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem. Granty te mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych.
  - Naukowcy, którzy mają doświadczenie w pracy badawczej za granicą i chcieliby prowadzić badania w Polsce mogą skorzystać z oferty grantów „powrotowych” w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt trwający 2 lata w programie HOMING.
  - W ramach programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS dostępne są granty dla zespołów badawczych realizujących projekty, mające na celu powstanie lub rozwój usługi z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej i w przyszłości świadczenie tej usługi na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców.
 • Uprzejmie informujemy, że w terminie do 31 sierpnia 2017 roku, należy złożyć wypełniony i podpisany przez kierownika projektu MB/ opiekuna naukowego/kierownika jednostki, wniosek o projekt Młodego Badacza na rok 2018.  Prosimy o złożenie wniosku w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i przesłanie go do DNiWZ. Jednocześnie prosimy o wpisywania daty wysyłki wniosku w systemie. Jednocześnie informujemy, że w wersji elektronicznej wymagany był podpis kierownika studium doktoranckiego oraz Dziekana. Na chwilę obecną  nie uzyskujecie Państwo podpisów tych osób.
 • Informujemy, iż do  31 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków o finansowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego inwestycji aparaturowych służących potrzebom badań naukowych w 2018. Wnioskowanie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego OSF-OPI, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl. Uprzejmie prosimy o załogowanie się do ww. systemu, wprowadzenie wymaganych danych oraz przesłanie do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą loginu oraz hasła na adres emailowy dznauki@pum.edu.pl w terminie do 15 sierpnia 2016.  Przypominamy, iż finansowaniu może podlegać aparatura o wartości przekraczającej 500 000 zł. (tzw. duża infrastruktura badawcza). Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na oświadczenie podmiotu o zdolności do pokrycia kosztów utrzymania aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą, w tym kosztów bieżących i serwisowych.
 • W przypadku pytań proszę o kontakt z mgr Iwoną Ciechanowicz, w. 893; e-mail: iwona.ciechanowicz@pum.edu.pl. W sprawach merytorycznych, dotyczących aparatury proszę kontaktować się z Działem Aparatury PUM -  panią Mariolą Ossowską-Moch, w. 736

 • System Działu Nauki dostępny jest pod adresem : https://sdn.pum.edu.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f . Aby wejść do systemu należy klinknąć na powyższy link lub skopiować go i wkleić do przeglądarki.
 • Informujemy, iż w systemie informatycznym Działu Nauki uruchomiony został moduł wnioskowania o przyznanie dotacji statutowej na rok 2018. Uprzejmie prosimy więc o zalogowanie się do systemu, w analogiczny sposób jak to ma miejsce w przypadku Algorytmu i sprawozdań, celem przygotowania wymaganych danych.Po sporządzeniu wniosków, należy je wydrukować i pzresłać do Działu Nauki i Wspóracy z Zagranicą w terminie do 14.07.2017 r.
 • Uprzejmie informujemy, że wnioskodawcy projektów Młodego Badacza na rok 2018 muszą posiadać akceptację wniosku przez promotora naukowego - dotyczy doktorantów oraz kierownika jednostki - dotyczy młodych naukowców. (Wszystkie pozostałe akceptacje np. kierownika studium doktoranckiegio leżą w kompetencji Działu Nauki). W terminie do dnia 22.06.2017 roku należy złożyć wniosek w wersji elektronicznej. W terminie późniejszym zostaną Państwo poproszeni o dostarczenie wersji papierowej.
 • Uprzejmie informujemy, że wszystkie zgody na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach wydane przez lokalne komisje bioetyczne tracą ważność z dniem 1.01.2018 r. nawet jeśli okres ważnosci jest dłuższy.Jednoczesnie uprzejmie informujemy, że na wnioskach  o wudanie zgody na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach wymagane są następujące podpisy: Podpis P. Pilarczyk - opiekun ds. dobrostanu; Podpis P. Kosik -Bogackiej - pełnomocnik ds. zwierząt. Wnioski  podpisane  należy złożyć do DNiWZ.  Pismo  KKE.    
 • Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie szkoleniowe organizowane przez firmę Anima dotyczącą badań na zwierzętach, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2017 r.  o godz. 10.00 w sali seminaryjnej Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii PUM.

Program spotkania:

10.00-11.30 – panel 1: Różnice pomiędzy utrzymywaniem zwierząt w klatkach konwencjonalnych, a w systemach klatek indywidualnie wentylowanych.

11.30-11.45 - przerwa kawowa

11.45-13.15- panel 2: Dostępne na rynku urządzenia do anestezji oraz urządzenia do eutanazji zwierząt laboratoryjnych

13.15-13.30 - przerwa kawowa

13.30 do 15.30 – warsztaty:

 1. Przeprowadzanie badań na zwierzętach laboratoryjnych w klatkach metabolicznych;
 2. Systemy do badań parametrów oddechowych;
 3. Danio rerio jako nowy organizm modelowy w badaniach, systemy do utrzymywania zwierząt wodnych;

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 20.06.2016 r na adres: kodan@pum.edu.pl

 • Uprzejmie informujemy, iż do dnia 30 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków na realizację projektów w ramach Funduszu Stymulacji Nauki. Więcej informacji znajduje się w zakładce Fundusz Stymulacji Nauki.
 • W dniu 26 maja 2017 r. o godzinie 12:30 w Sali Rad Wydziałów (Rybacka 1 PUM) odbędzie się szkolenie dotyczące obsługi systemu informatycznego służącego obsłudze procesów związanych z działalnością statutową- projekty młodego badacza na rok 2018. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o przesłanie  zgłoszenia na adres mailowy: izabela.kuczynska@pum.edu.pl w terminie do dnia 23.05.2017. Zapraszamy
 • uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie nr 131/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. dotyczącego wewnętrznego konkursu na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, ogłaszamy otwarcie naboru wniosków na rok 2018 na wszystkich wydziałach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  (projekty Młodego Badacza). Zgodnie z nowymi procedurami obowiązującymi w PUM wszystkie wnioski na realizację projektów młodego badacza na rok 2018 muszą być złożone systemie informatycznym służącym obsłudze procesów związanych z działalnością statutową. Cele uzyskania  dostępu  (loginu i hasła ) do systemu informatycznego wnioskodawca zobowiązany jest do skontaktowania się w następującej kolejności z:

1) Administratorem Bezpieczeństwa Informacji - panią Magdaleną Łobacz (telefonicznie pod numerem wewn. 790 lub e-mailowo: abipum@pum.edu.pl) w celu ustalenia weryfikacji uprawnień do przetwarzania danych osobowych (wnioskodawcy nieposiadający stosownych uprawnień odbędą odpowiednie szkolenie celem ich nabycia);

2) Działem Informatyki – panem Mariuszem Małkiem (telefonicznie pod numerem wewn. 793 lub emailowo: mariusz.malek@pum.edu.pl) w celu aktywacji konta dostępowego do systemu.

 • Informujemy, iż do dnia 31 maja 2017 r. trwa nabór wniosków o nagrody indywidualne i zespołowe Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dla nauczycieli akademickich za rok 2016. Oficjalne pismo. Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem przyznawania nagród i formularzami. Więcej infromacji w zakładce dot. nagród.
 • Ruszył nabór do "Najlepszych z najlepszych 2.0". Organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wspiera wybitnych studentów w ich rozwoju naukowym. Osoby zainteresowane mogą zdobyć finansowanie na wyjazdy naukowe, konferencje i indywidualne projekty naukowe. Więcej informacji na stronie ministerstwa.
 • Uprzejmie informujemy, że 30 kwietnia 2017 r. mija termin składania zamówień na materiały/odczynniki/zakup aparatury oraz innych dyspozycji finansowych  dotyczących dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i młodego Badacza otrzymanej w roku 2016.
 • Uprzejmie informujemy, iż do dnia 31 marca br. można zgłaszać swoje kandydatury o Nagrodę Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dla Młodych Naukowców. Nagroda przyznawana jest za prace twórcze lub monografie w m. in. dziedzinie nauk medycznych i biologicznych. Oficjalne pismo. Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową na stronie PAN.
 • W dniu 07.03.2017r. o godz.12.30 planowane jest kolejne szkolenie z obsługi systemu informatycznego dotyczącego działalnosci statutowej. Osoby zainteresowane uczestnictwem, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres dznauki@pum.edu.pl do 03.03.2017r.
 • Informujemy, iż w systemie informatycznym Działu Nauki uruchomiony został moduł sprawozdawczy. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o zalogowanie się do systemu, w analogiczny sposób jak to ma miejsce w przypadku Algorytmu, i przygotowanie danych sprawozdawczych z tematów statutowych realizowanych w roku 2016.  Po wprowadzeniu danych do systemu,  wydrukowaną i podpisaną wersję papierową należy przesłać do właściwego Dziekanatu w terminie do 15.03.2017r. Z uwagi na konieczność przygotowania sprawozdania wydziałowego do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej i terminowej.
 • Dział Nauki informuje, iż szkolenie związane z  obsługą systemu informatycznego dotyczącego działalności statutowej odbędzie się 22 lutego 2017 r (środa) o godz.12.30 w Sali Rad Wydziałów (109), ul. Rybacka 1. Osoby, które dotąd nie zgłosiły swojego udziału, a są zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie emaila na adres marta.kaminska@pum.edu.plw terminie do 20 lutego. Zapraszamy.
 • Informujemy, iż osoby, które uzyskały uprawnienia  do sytemu informatycznego dedykowanego działalności statutowej mogą, w dniu dzisiejszym tj.13.02.2017r.,  rozpocząć procedurę wprowadzania danych do Algorytmu za rok 2016. Instrukcja dotycząca dostępu i sposobu logowania została przesłana przez Dział Informatyki na adresy e-mailowe kierowników jednostek PUM. Przewidywany termin zamknięcia Algorytmów to 03.03.2017r. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt emailowy z Działem Informatyki; e-mail: dzit@pum.edu.pl W systemie zostanie zamieszczona instrukcja użytkowanika, a jeżeli będą mieli Państwo pytania lub uwagi merytoryczne dotyczące systemu prosimy o kontakt mailowy z Działem Nauki; e-mail: dznauki@pum.edu.pl.                                                                                                                  Uprzejmie prosimy o e-mailowe przesyłanie wszelkich uwag, co pozwoli na bieżące modyfikowanie systemu i  korygowanie pojawiających się nieprawidłowości.
 • Uprzejmie informujemy, że dnia 31 marca br. upływa termin ubiegania się o nagrody Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe lub całokształt dorobku. Wzory formularzy oraz wytyczne dostępne są na stronie ministerstwa. Osoby zainteresowane są pilnie proszone o zgłaszanie się do Działu Nauki, najpóźniej do dnia 6 marca 2017 r.
 • Informujemy, iż w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do wdrożenia  systemu informatycznego dedykowanego obsłudze procesów związanych z działalnością statutową jednostek tj. algorytmów, sprawozdań oraz wniosków uprzejmie proszę  kierowników jednostek prowadzących prace badawcze w ramach tematów statutowych o  skontaktowanie się w terminie do 10.02.2017r. w następującej kolejności z:    
  Administratorem Bezpieczeństwa Informacji - panią Magdaleną Łobacz (telefonicznie pod numerem wewn. 790 lub emailowo: abipum@pum.edu.pl) w celu ustalenia posiadanych uprawnień do przetwarzania danych osobowych (kierownicy nieposiadający stosownych uprawnień odbędą odpowiednie szkolenie  celem ich nabycia);    
  Działem Informatyki – panem Mariuszem Małkiem (telefonicznie pod numerem wewn. 793 lub emailowo: mariusz.malek@pum.edu.pl) w celu aktywacji konta dostępowego do systemu.
 • Uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako priorytetowej z uwagi na fakt, iż planowany termin udostępnienia systemu do Państwa użytku to 13.02.2017r.

 • Informujemy, iż zgodnie z decyzją Prorektora ds. Nauki, raporty roczne i końcowe z projektów realizowanych w ramach Funduszu Stymulacji Nauki należy składać do Działu Nauki w terminie do 15 maja 2017 r. Oficjalne pismo w sparwie sprawozdawczości FSN.
 • Uprzejmie informujemy, iż do dnia 31 marca 2017 r. przyjmowane są wnioski o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. System OSF.OPI, za pomocą którego aplikuje się o stypendium, zostanie otwarty w dniu 1 lutego 2017 r. Więcej informacji znajduje się na stronie ministerstwa.
  Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium powinny zadeklarować swój udział poprzez wysłanie swojego loginu i hasła do systemu OSF.OPI na adres e-mail: dznauki@pum.edu.pl najpóźniej do dnia 3 lutego br.
 • W związku  z  trwającymi pracami nad wprowadzeniem systemu informatycznego dedykowanego obsłudze działalności statutowej, w tym algorytmów, sprawozdań i wniosków informujemy, iż daty złożenia ww. dokumentów w roku 2017 będą ustalone przez Prorektora ds. Nauki i będą odbiegały od terminów regulaminowych.                           O terminie wraz z informacją o nowym trybie składania dokumentacji zostaną Państwo poinformowani pismem od poszczególnych Dziekanów. Informacja pojawi sie także na stronie internetowej Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 • Do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów m.in. za wyróżnione rozprawy doktorskie i habiitacyjne. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Kancelarii PRM. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Nauki pod nr tel. (91) 48 00 804.
 • Trwa nabór wniosków w Narodowym Centrum Nauki w ramach konkursów: OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3, BEETHOVEN 2. Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki proszone są o założenie konta w systemie OSF OPI oraz o przesłanie hasła i loginu dostępu do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą do dnia 15 listopada 2016 r. na adres: dznauki@pum.edu.pl
 • Informujemy, iż w październiku 2016r rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecina dla studentów i doktorantów. Wniosek o stypendium naukowe można składać w Urzędzie Miasta w Biurze Strategii, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło przy ul. Odrowąża) w terminie od 3 do 10 października 2016r do g. 15:00. Tel: 091 435 11 64.
 • Przypominamy o obowiązku składania Kart Zgłoszenia Konferencji Naukowych w terminie 14 dni od daty zakończenia konferencji. Brak złożenia wymaganych dokumentów skutkuje wyłączeniem konferencji w Algorytmie danej jednostki. Wzór karty dostępny jest w zakładce Formularze do pobrania.
 • Do 14 października 2016 r. można ubiegać się o granty na badania, stypendia i staże zagraniczne w USA w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Kościuszkowską. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi na stronie internetowej fundacji.
 • Uprzejmie informujemy, że do dnia 20 lipca 2016 r. przyjmowane są wnioski o finansowanie badań w ramach Funduszu Stymulacji Nauki. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem FSN oraz wnioskiem o finansowanie. Informacji dodatkowych udziela mgr Gabriela Górewicz, tel. 91 48 00 804, e-mail: gabriela.gorewicz@pum.edu.pl
 • Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursów: MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6 . Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki proszone są o założenie konta w systemie OSF OPI oraz o przesłanie hasła i loginu dostępu do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą do dnia 17 sierpnia 2016 r. na adres: dznauki@pum.edu.pl
 • Uprzejmie informujemy, że trwają zmiany w Regulaminie Funduszu Stymulacji Nauki.
  Jak tylko uzyska on akceptację prof. dr hab. n. med. Andrzeja Ciechanowicza Rektora PUM, zostanie opublikowany na stronie Działu Nauki wraz z wszystkimi wymaganymi formularzami. Prosimy o niedostarczanie wniosków na uprzednio obowiązujących formularzach. Dodatkowych wyjaśnień udziela mgr Gabriela Górewicz, tel. 91 48 00 804
 • Informujemy, iż do dnia 15 lipca 2016 r. jednostki aplikujące do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie dotacji na inwestycje apraraturowe w roku 2017 winny przesłać do DNiWZ informację o loginach i hasłach do systemu OSF więcej
 • Termin naboru wniosków Młodego Badacza dla wnioskodawców z Wydziału Nauk o Zdrowiu został wydłużony do dnia 17 czerwca 2016 roku. Do dnia 31 maja 2016 r. można składać wnioski o projekty młodego badacza na rok 2017 więcej w zakładce młodzi badacze.
 • Szukasz źródeł finansowania badań naukowych oraz środków na własny rozwój? - już 30 i 31 maja 2016 r. w Centrum Nowych Technologii Medycznych PUM odbędą się
  I DNI PROJEKTÓW BADAWCZYCH organizowane przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Dział Funduszy Zewnętrznych. W pierwszym dniu zapraszamy wszystkich zainetersowanych na wykłady i wystąpienia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektów badawczych, którzy przedstawią od podstaw jak należy realizować swoją karierę naukową dzięki grantom krajowym i unijnym. Drugi dzień I DNI to warsztaty i zajęcia praktyczne z pisania wniosków i aplikowania o granty.
  Informacji dodatkowych udzielają: mgr Izabela Kuczyńska tel. 91 48 000 886 oraz
  mgr Gabriela Górewicz tel. 91  48 000 804.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

Agenda spotkania

Plakat informacyjny

Wszystkich zainetersowanych zapraszamy do zgłaszania swojego udziału.

 • Informujemy, że 23 maja 2016r. mija termin składania wniosków o finansowanie zadań badawczych nowych i kontynuowanych w ramach działalności statutowej w roku 2017 więcej
 • 16 edycja nagród naukowych POLITYKI - do dnia 19 czerwca 2016 r. można ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego POLITYKI. Stypendia przyznawane są w dziedzinach nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, nauk o życiu i nauk technicznych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie organizatora.
 • Informujemy, że do dnia 16 maja 2016 r. można ubiegać się o dofinansowanie pobytów badawczych finansowanych przez rząd francuski - informacja.
 • Uprzejmie informujemy, że 30 kwietnia 2016 r. mija termin składania zamówień na materiały/odczynniki/zakup aparatury oraz innych dyspozycji finansowych  dotyczących dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i młodego Badacza otrzymanej w roku 2015.
 • Zapraszamy serdecznie do Udziału w V Bałtyckim sympozjum Młodych Naukowców "Postępy w naukach medycznych i naukach o zdrowiu - BADANIA, EDUKACJA WSPÓŁPRACA" W DNIACH 10.06-11.06.2016. Więcej na stronie www.
 • „Testy diagnostyczne i metody oznaczania biomarkerów w medycynie i farmacji” czyli XV edycja konkursu  Naukowej Fundacji Polpharmy. Osoby zainteresowane aplikowaniem o granty w ramach bieżącej edycji muszą spełnić kryterium młodego naukowca zgodnie z definicją w ustawie  z 15.01.2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki i niektórych innych ustaw oraz złożyć wymagane dokumenty w miejscu i terminie wskazanym na stronie konkursu. Informacja o naborze.
 • Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 maja 2016 r. można składać wnioski o nagrody Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych. Dodatkowo, Wydział Nauk Medycznych PAN w tym samym terminie przyjmuje wnioski o honorowe wyróżnienia dla studentów pracujacych naukowo - Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla. Osoby zainteresowane proszone są o nadsyłanie swoich kandydatur do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą w terminie do 22 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na stronie Polskiej Akademii Nauk. Oficjalne pisma: Nagrody, Laur Medyczny.
 • Uprzejmie informujemy, że  w dniu 15 marca 2016 został otwarty nabór wniosków do Narodowego Centrum Nauki. Aktualnie otwarte konkursy: OPUS 11, SONATA 11, PRELUDIUM 11 oraz POLONEZ 2. Ostateczny termin przesyłania loginów i haseł do DNiWZ mija 30 kwietnia 2016 r.
 • Informujemy, że do dnia 4 marca 2016 r. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą przyjmuje wnioski o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Osoby chętne prosimy o jak najszybsze nadsyłanie zgłoszeń na adres dznauki@pum.edu.pl. Aplikowanie o środki odbywa się za pomocą systemu OSF OPI. Więcej informacji na stronie ministerstwa. Informacje dodatkowe: tel. 91 48 00 804.
 • W dniach 1 - 10 marca 2016 r. przyjmowane są wnioski o stypendia Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów. Oficjalne Pismo. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Szczecin.
 • Do dnia 16 lutego 2016 r. przyjmowane są wnioski o nagrodę Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich za rok 2015. Więcej informacji w zakładce nagrody.
 • Do dnia 5 lutego 2016r. należy składać sprawozdania roczne/końcowe z zadań badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej w roku 2015 więcej
 • Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowe Zarządzenie Rektora PUM nr 131/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczące utrzymania potencjału badawczego i projektów młodego badacza. Zarządzenie nr 131/2015.
 • Uprzejmie informujemy, że do dnia 15 marca 2016 r. trwa w Narodowym Centrum Nauki nabór wniosków w ramach konkursów SYMFONIA, FUGA, ETIUDA i TANGO. Szczegółowe informacje nt. konkursów są dostępne w zakładce PROJEKTY BADAWCZE.
 • Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur do nagrody im. Artura Rojszczaka, której organizatorem jest Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Uprawnionymi do aplikowania są młode osoby z doktoratem (do 5 lat od uzyskania doktoratu). Prosimy o nadsyłanie swoich kandydatur do dnia 20 stycznia 2015 r. do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą w postaci "wniosku o przyznanie nagrody" w wersji papierowej i elektronicznej na adres dznauki@pum.edu.pl. Formularze i informacje dostępne są na stronie Klubu.
 • Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległ druk sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji projektów Młodego Badacza. Jednocześnie informujemy, że termin składania sprawozdań rocznych/końcowych upływa z dniem 31 stycznia 2016 roku. Więcej w zakładce Młody Badacz.
 • Do 30 kwietnia 2016 r. trwa nabór wniosków do konkursu na projekty badawcze, promotorskie i stypendia z zakresu żywienia człowieka, którego organizatorem jest fundacja Nutricia. Więcej informacji w Regulaminie konkursu.
 • W terminie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. można składać wnioski o nagrody Polskiej Akademii Nauk dla młodych naukowców. Więcej informacji na stronie PAN.
 • Uprzejmie informujemy, że do dnia 22 stycznia 2016r. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą przyjmuje wnioski o nagrody Prezesa Rady Ministrów. Więcej informacji o warunkach noboru można znaleźć w zakładce Nagrody.
 • Do dnia 31 stycznia 2016 r. należy składać Algorytmy za lata 2013-2015. Druki do pobrania.
 • Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 grudnia 2015 zmianie uległy druki dotyczące umów cywilnoprawnych w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 • W terminie od 01 grudnia 2015 r. do 10 marca 2016 r. będzie można składać wnioski w ramach ERANet-LAC w m. in. takich obszarach jak: bioróżnorodność, zmiany klimatu, biogospodarka i zdrowie. Więcej informacji.
 • Do 15 stycznia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach Międzynarodowych Agend Badawczych. Beneficjentami programu są naukowcy o wybitnych osiągnięcicach, którzy będą kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych wzorców światowych. Więcej informacji na stronie organizatora konkursu - Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Załączniki

Powrót
do góry