Menu boczne

Treść strony

Komisja Bioetyczna

PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. n. med. Marek Droździk

WICEPRZEWODNICZĄCA: mgr Gabriela Hofman

SEKRETARZ:

mgr Magdalena Getka
Rektorat PUM, parter, pok. nr 6
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
tel. (0-91) 48-00-773, fax (0-91) 48-00-842
e mail: bioetyka@pum.edu.pl

Godziny pracy Sekretariatu Komisji Bioetycznej:

poniedziałek - czwartek: 8.00 - 14.30

piątek: nieczynne

Terminy posiedzeń KB:

  1. Termin posiedzenia 23.04.2018 r. godz. 14.00 - wnioski należy składać do 31.03.2018 r. w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (natomiast dwie pierwsze strony formularza  zgłoszeniowego wraz z opisem projektu badawczego prosimy przesłać w Wordzie na powyższy adres e mail)
  2. Termin posiedzenia 18.06.2018 r. godz. 14.00 - wnioski należy składać do 31.05.2018 r. w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (natomiast dwie pierwsze strony formularza  zgłoszeniowego wraz z opisem projektu badawczego prosimy przesłać w Wordzie na powyższy adres e mail)

Niekompletne wnioski będą odsyłane do wnioskodawcy.

UWAGA! TERMINY POSIEDZEŃ MOGĄ ULEC ZMIANIE

DOTYCZY PRAC MGR, DR - NA POSIEDZENIU OBECNOŚĆ PROMOTORA JEST OBOWIĄZKOWA!!

Na posiedzeniu Komisja rozpatruje ograniczoną liczbę projektów badawczych, decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku.

Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu
Komisji!

Informacja dla osób składających wniosek o zaopiniowanie projektu badawczego do Komisji Bioetycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Podstawowymi dokumentami regulującymi zasady prowadzenia eksperymentu leczniczego i badawczego są:

  • Deklaracja Helsińska
  • Zasady Dobrej Praktyki Badań Klinicznych (Good Clinical Practice -GCP)
  • Rozdział 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz.U. 2002 nr 21 poz.204 z późniejszymi zmianami)
  • Rozdział 2a Ustawy z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 nr 126 poz.1381 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r w sprawie określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz.U.2002 nr 221 poz.1864)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych (Dz. U. 2002 nr 209 poz. 1783)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. 1999 nr 47 poz.480)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego

Wszystkie te dokumenty wraz z obszernymi komentarzami są dostępne w wydanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce książce: Badania kliniczne. Organizacja. Nadzór. Monitorowanie (red. M.Walter) OINPHARMA Warszawa 2004 dostępnej w Bibliotece PUM.

Na rozpatrzenie wniosku Komisja Bioetyczna ma 60 dni.  Ponieważ wniosek przed posiedzeniem musi być szczegółowo przeanalizowany i zrecenzowany, złożenie go do sekretariatu Komisji winno mieć miejsce w wyznaczonym terminie. Osoby składające wniosek winny być przygotowane do zreferowania wniosku na posiedzeniu Komisji. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane .

OPŁATY

Zarządzenie Nr 36/2012 w spr. wynagrodzenia za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną PUM w Szczecinie.pdf

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia badania danych płatnika do wystawienia Noty Księgowej za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną

KOMISJA BIOETYCZNA ROZPATRUJE  WNIOSKI TYLKO PO DOKONANIU PŁATNOŚCI NA PODSTAWIE WYSTAWIONEJ NOTY KSIĘGOWEJ!

Powrót
do góry