Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

Ocena publikacji naukowych

OCENA CZASOPISM NAUKOWYCH

WYSZUKIWARKA CZASOPISM PUNKTOWANYCH

OCENA MONOGRAFII I ROZDZIAŁÓW NAUKOWYCH

WSKAŹNIKI OCENY PUBLIKACJI NAUKOWYCH

  • IMPACT FACTOR (IF) - wskaźnik oceny czasopism. Jest to liczba odpowiadająca częstotliwości z jaką prace zamieszczone w czasopiśmie w ostatnich dwóch latach są średnio cytowane w ciągu roku.  IF dla czasopisma w danym roku oblicza się dzieląc liczbę cytowanych artykułów przez ogólną liczbę artykułów ukazujących się w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat. więcej »
  • INDEKS HIRSCHA (h) - (z ang. h-index) współczynnik wprowadzony w 2005 roku przez Jorge’a E. Hirscha określający liczbę publikacji danego autora, które uzyskały co najmniej h cytowań. więcej »
  • RIF - realny współczynnik wpływu (Impact Factor - IF). Dotyczy oceny krajowych czasopism naukowych nieuwzględnionych w bazie Journal Citation Reports (JCR). więcej »
  • Web of Science Core Collection - interdyscyplinarna baza danych umożliwiająca wygenerowanie raportu cytowania. więcej >>
  • ResearcherID - indywidualny identyfikator, umożliwiający powiązanie publikacji w bazach na platformie Web of Science z nazwiskiem autora. Zastosowanie Researcher ID rozwiązuje problem określenia tożsamości autora, pozwala także upewnić się, że wszystkie prace konkretnego twórcy zostały uwzględnione np. podczas ewaluacji. Umożliwia również w szybki sposób sporządzenie raportu cytowań da konkretnej osoby. więcej >>
  • Master Journal List (wcześniej tzw. Lista Filadelfijska) - wykaz wszystkich czasopism indeksowanych na platformie Web of Science.
  • INDEX COPERNICUS - wskaźnik oceny czasopism z zakresu nauk biologicznych i medycznych.
Powrót
do góry