Menu boczne

Treść strony

Regionalny Ośrodek Monitorujący Działania Niepożądane Leków

Katedra Farmakologii PUM, pok 22

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

telefon kontaktowy: 91 4661856, 91 4661605,

fax: 91 4661600 - możliwość przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego

e-mail: rom@pum.edu.pl www.pum.edu.pl/dnl

Kierownik:

dr hab. n. med. prof. nadzw. PUM Anna Machoy-Mokrzyńska

Sprawy administracyjne: mgr Joanna Wagner

Zadania Ośrodka:

1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

a) gromadzenie i analiza raportów o niepożądanych działaniach leków zgłaszanych przez lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów oraz personel medyczny na terenie województwa zachodniopomorskiego.

b) prowadzenie działań informacyjnych na temat bezpieczeństwa farmakoterapii oraz ciągłe szkolenie lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i personelu medycznego w zakresie zgłaszania niepożądanych działań leków w regionie zachodniopomorskim.

c) współpraca z innymi ośrodkami monitorującymi niepożądane działania leków w kraju oraz z jednostką WHO w Uppsali (Szwecja).

2. Wybrane zadania Ośrodek może realizować we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PUM.

3. Ośrodek uczestniczy w pracach badawczych środowiska naukowego

4. Ośrodek okazjonalnie prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów, po uprzednio uzyskanej akceptacji Rektora

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszenia

Wypełniony formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego proszę przesłać do nas faxem: 91 4661600               lub mailem: rom@pum.edu.pl

Ważne linki:

www.urpl.gov.pl 

Ważne informacje:

 • Idealna terapia lekowa powinna być skuteczna i bezpieczna dla pacjenta, co zostało zdefiniowane jako brak uszczerbku na zdrowiu w trakcie udzielania świadczenia medycznego i obejmuje działania nakierowane na unikanie, zapobieganie lub łagodzenie niepożądanych skutków leczenia. 
 • Działanie niepożądane jest to każde niekorzystne i niezamierzone zjawisko, występujące podczas stosowania leku w dawkach zalecanych do celów leczniczych, profilaktycznych lub diagnostycznych, zastosowanych zgodnie ze wskazaniami lekarskimi oraz intencją niesienia pomocy choremu.
 • Wszystkie leki mogą powodować działania niepożądane, które mogą być przewidywalne lub nieprzewidywalne. Mogą one pojawiać się z różną częstością, ale ryzyko ich wystąpienia rośnie wraz z liczbą przyjmowanych preparatów.
 • Obowiązujące prawo nakłada na osoby wykonujące zawody medyczne obowiązek zgłaszania działań niepożądanych leków. Do tego celu służą formularze opracowane przez Radę Międzynarodowych Towarzystw Medycznych (CIOMS - Council for International Organizations of Medical Sciences).
 • Monitorowanie działań niepożądanych leków zwiększa bezpieczeństwo farmakoterapii.

Ciężkie działania niepożądane to każde szkodliwe zdarzenie występujące u pacjenta, który przyjął jakąkolwiek dawkę leku i powodujące:

 • zgon
 • zagrożenie życia
 • konieczność hospitalizacji lub jej przedłużenie 
 • trwały lub znaczny uszczerbek na zdrowiu
 • wadę wrodzoną
 • inne, które lekarz według stanu wiedzy uzna za ciężkie

Każde ciężkie działanie niepożądane leku powinno być bezwzględnie zgłoszone w terminie do 15 dni od wystąpienia.

Załączniki

Powrót
do góry