Menu boczne

Treść strony

Interwencja kryzysowa z elementami mediacji i negocjacji

Program ramowy studiów

Rekrutacja na studia podyplomowe komercyjne o kierunku Interwencja kryzysowa z elementami mediacji i negocjacji

Nazwa kierunku

Liczba semestrów

Min. liczba miejsc

Interwencja kryzysowa z elementami mediacji i negocjacji

2

30

O przyjęcie na studia podyplomowe,  mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie, studia pierwszego lub drugiego stopnia.

Studia przede wszystkim skierowane są do absolwentów takich kierunków jak: psychologia, zdrowie publiczne pedagogika, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie,  prawo, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe oraz osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o kryzysach i konfliktach oraz nabyciem umiejętności mediacyjnych pomocnych w ich rozwiązywaniu.

Kandydaci na studia zobowiązani są w wyznaczonym terminie zarejestrować się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej (poprzez rejestrację rozumie się wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przesłanie drogą mailową na adres: s.podyplomowe@pum.edu.pl)

Kandydaci zobowiązani są w terminie 12 lipca 2017 r. - 13 kwietnia 2018 r. dostarczyć do Studium Kształcenia Podyplomowego :

  • Wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny - tutaj
  • Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • Dyplom ukończenia studiów, jego odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. (Kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe ale nie otrzymali dyplomu w terminie umożliwiającym złożenie dokumentów mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wystawione przez Dziekana uczelni w której studiowali. Po otrzymaniu dyplomu należy niezwłocznie dostarczyć go do Studium Kształcenia Podyplomowego PUM.)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne bez nakrycia głowy.
  • Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł)
  • Oświadczenie o akceptacji regulaminu – tutaj

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85,00 zł

Opłatę należy uiścić w kasie PUM (ul. Rybacka 1, czynna w godzinach 10:30–14:30) lub na konto PUM

06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

z dopiskiem "Interwencja kryzysowa z elementami mediacji i negocjacji"

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci którzy zarejestrują się elektronicznie i jednocześnie dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Studium Kształcenia Podyplomowego.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Studia są płatne - 3 800 zł

Powrót
do góry