Menu boczne

Treść strony

Warunki rekrutacji - Zdrowie publiczne - marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia

Nazwa kierunku

Liczba semestrów

Min. liczba miejsc

Max. liczba miejsc

Zdrowie publiczne - marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia

2

30

40

O przyjęcie na studia podyplomowe,  mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie, studia pierwszego lub drugiego stopnia.

Kandydaci na studia zobowiązani są w terminie

02.10.2017 r.  - 31.08.2018 r.

zarejestrować się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej (poprzez rejestrację rozumie się wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przesłanie drogą mailową na adres: s.podyplomowe@pum.edu.pl)

W terminie

02.10.2017 r.  - 31.08.2018 r.

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć do Studium Kształcenia Podyplomowego :

  • Wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny - tutaj
  • Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • Dyplom ukończenia studiów, jego odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. (Kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe ale nie otrzymali dyplomu w terminie umożliwiającym złożenie dokumentów mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wystawione przez Dziekana uczelni w której studiowali. Po otrzymaniu dyplomu należy niezwłocznie dostarczyć go do Studium Kształcenia Podyplomowego PUM.)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne bez nakrycia głowy.
  • Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • Oświadczenie o akceptacji regulaminu – tutaj

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85,00 zł

Opłatę należy uiścić w kasie PUM (ul. Rybacka 1, czynna w godzinach 10:30–14:30) lub na konto PUM

06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci którzy zarejestrują się elektronicznie i jednocześnie dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Studium Kształcenia Podyplomowego.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Studia są płatne.

Data dokonania opłaty za I semestr studiów zostanie podana w terminie późniejszym. Brak dokonania opłaty w ww. terminie skutkuje skreśleniem z listy osób przyjętych na studia.

Powrót
do góry