Menu boczne

Treść strony

Zakres czynności Studium Kształcenia Podyplomowego

Studium jako jednostka organizacyjna pozawydziałowa w ramach czynności administracyjnych uczestniczy w organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez jednostki PUM. Organizuje i koordynuje kształcenie specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych,  biologów i biotechnologów oraz bierze udział w realizacji studiów podyplomowych dla absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków.

  • Szkolenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów odbywa się w formie kursów specjalizacyjnych – obowiązkowych do specjalizacji (bezpłatnych) i doskonalących – nieobowiązkowych (płatnych). 
  • Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzone jest w formie szkolenia specjalizacyjnego (specjalizacji) oraz kursów doskonalących, kwalifikacyjnych i specjalistycznych, mających na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania czynności zawodowych (świadczenia pielęgnacyjne, zapobiegawcze, lecznicze, rehabilitacyjne, diagnostyczne). Koordynator kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych: dr n. med. Anna Jurczak, Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa PUM, ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin, tel. 91 48 00 903, faks 91 48 00 905, e-mail: jurczaka@op.pl.
  • Kształcenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych dotyczy specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej, dla biologów i  biotechnologów – w dziedzinie mikrobiologii. Pozwala na uzyskanie kompetencji zawodowych, teoretycznej i praktycznej wiedzy  oraz odpowiednich umiejętności z zakresu mikrobiologii ogólnej, klinicznej, epidemiologii, diagnostyki mikrobiologicznej, a także organizacji pracy w laboratorium mikrobiologicznym, w tym medycznym.
  • Studia podyplomowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego są studiami bezpłatnymi dla uczestników, prowadzonymi na wielu kierunkach systemem niestacjonarnym. Przygotowują absolwentów  między innymi do pracy naukowo-badawczej, poszerzają ich wiedzę i podnoszą umiejętności niezbędne do wykonywania wielu zawodów.
Powrót
do góry