Fizjoterapia oddechowa


Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. n. zdr. Agnieszka Kempińska-Podhorodecka prof. PUM


Opis kierunku studiów i program:

Opis kierunku studiów

Program studiów


Czas trwania:

2 semestry


Liczba dostępnych miejsc:

30 


Koszt studiów:

6600 zł


Sylwetka kandydata:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunku fizjoterapia.


Zasady rekrutacji:

Kandydaci na studia zobowiązani są dostarczyć do Centrum Kształcenia Podyplomowego:

  • Wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny - tutaj
  • Dyplom ukończenia studiów o kierunku Fizjoterapia, jego odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
  • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu studiów podyplomowych oraz wzoru umowy o kształcenie na studiach podyplomowych tutaj
  • Potwierdzenie dokonania opłaty administracyjnej

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85,00 zł

Opłatę należy wpłacić przelewem na konto PUM z dopiskiem – "Fizjoterapia oddechowa"

06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Informacji udziela:

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Żołnierska 54
71-210 Szczecin
tel. 91 48 00 980
aleksandra.hapka@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886