Wczesne wspomaganie rozwoju


Kierownik studiów podyplomowych:

dr n. zdr. Anna Knyszyńska


Opis kierunku studiów i program:

Program studiów

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu wspieranie oraz terapię psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

Na co dzień polega na przygotowywaniu diagnozy pacjenta, dobieraniu metod pracy, dokumentowaniu postępów oraz co najważniejsze prowadzeniu zajęć terapeutycznych. Ponadto praca ta wymaga umiejętności współpracy ze specjalistami w interdyscyplinarnych grupach, świetnych umiejętności komunikacyjnych nie tylko z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, ale i z dorosłymi z ich otoczenia,  a także dobrej organizacji pracy własnej.

Podczas zajęć słuchacze poznają warunki organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka niepełnosprawnego.

Dzięki proponowanym studiom absolwenci zostaną profesjonalnie i rzetelnie przygotowani do pracy w placówkach prowadzących działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.


Czas trwania:

3 semestry


Liczba dostępnych miejsc:

min. 30

max 30


Sylwetka kandydata:

O przyjęcie na studia, mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie dowolnego kierunku, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy oraz umiejętności z zakresu pracy terapeutycznej z małym dzieckiem.O przyjęcie na studia, mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie dowolnego kierunku, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy oraz umiejętności z zakresu pracy terapeutycznej z małym dzieckiem.


Zasady rekrutacji:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest do złożenia w Centrum Kształcenia Podyplomowego PUM  w Szczecinie w terminie od 11 października 2022 r. (godziny przyjęć 8:00 - 15:00) :

  1. wypełnionego formularza rejestracyjnego - więcej
  2. dyplom ukończenia studiów (oryginału, odpisu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),
  3. potwierdzenia dokonania opłaty administracyjnej -  85 zł 
  4. oświadczenie kandydata o akceptacji regulaminu studiów podyplomowych - oświadczenie i wzoru umowy o studia - oświadczenie

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłatę należy uiścić na konto PUM:

06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

z dopiskiem:  Wczesne wspomaganie rozwoju "Imię i nazwisko kandydata"

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział tylko kandydaci którzy dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Centrum Kształcenia Podyplomowego (ul. Żołnierska 54; pokój 206).


Informacji udziela:

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Żołnierska 54
71-210 Szczecin
tel. 91-48-00-980
aleksandra.hapka@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886