Zakres czynności Studium Kształcenia Podyplomowego


Studium jako jednostka organizacyjna pozawydziałowa w ramach czynności administracyjnych uczestniczy w organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez jednostki PUM. Organizuje i koordynuje kształcenie specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych,  biologów i biotechnologów oraz bierze udział w realizacji studiów podyplomowych dla absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków.

  • Szkolenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów odbywa się w formie kursów specjalizacyjnych – obowiązkowych do specjalizacji (bezpłatnych) i doskonalących – nieobowiązkowych (płatnych). 
  • Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzone jest w formie szkolenia specjalizacyjnego (specjalizacji) oraz kursów doskonalących, kwalifikacyjnych i specjalistycznych, mających na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania czynności zawodowych (świadczenia pielęgnacyjne, zapobiegawcze, lecznicze, rehabilitacyjne, diagnostyczne). Koordynator kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych: dr hab. n. zdr. prof. nadzw. PUM Anna Jurczak, Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego PUM, ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin, tel. 91 48 00 910, e-mail: anna.jurczak@pum.edu.pl
  • Kształcenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych dotyczy specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej, dla biologów i  biotechnologów – w dziedzinie mikrobiologii. Pozwala na uzyskanie kompetencji zawodowych, teoretycznej i praktycznej wiedzy  oraz odpowiednich umiejętności z zakresu mikrobiologii ogólnej, klinicznej, epidemiologii, diagnostyki mikrobiologicznej, a także organizacji pracy w laboratorium mikrobiologicznym, w tym medycznym. 
  • Studia podyplomowe odbywają się w formie komercyjnej lub są współfinansowane przez Unię Europejską. Są prowadzone na wielu kierunkach systemem niestacjonarnym. Przygotowują absolwentów  między innymi do pracy naukowo-badawczej, poszerzają ich wiedzę i podnoszą umiejętności niezbędne do wykonywania wielu zawodów.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886