Menu boczne

Treść strony

Sprawy socjalne

Dział Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie

mieści się w pokoju 311 i 312 Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy ulicy Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00

Pracownicy Działu Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów PUM w Szczecinie:

1. mgr Katarzyna Mueller - kierownik działu,

tel. /91/ 48-00-747

2. Urszula Rzewuska - samodzielny referent

tel. /91/ 48-00-748

3. Jolanta Czajkowska - samodzielny referent (w sprawie delegacji studentów i doktorantów- przyjmuje interesantów codziennie do godz.12.30)

Klauzula Informacyjna

kontakt do Działu Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów
sssbs@pum.edu.pl

INFORMACJA dotycząca przyznawania świadczeń pomocy materialnej (po nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)INFORMACJA

Numer konta bankowego jak i zmiany dotyczące np.adresu do korespondencji można bezpośrednio wprowadzać, logując się na swoje konto w Wirtualnym Dziekanacie.

Podajemy zakres punktowy dla stypendium rektora dla najlepszych studentów, wg kierunków studiów:

1. lekarski   78 pkt.-41,50 pkt + 5 osób z 40 pkt

2. lekarsko-dentystyczny   51,6 pkt - 42 pkt + 1 osoba z 40 pkt

3. analityka medyczna   44 pkt- 34 pkt

4.biotechnologia   46 pkt - 32 pkt

5. dietetyka    74 pkt-37,50 pkt

6. fizjoterapia   50 pkt- 36,50 pkt + 3 osoby z 36 pkt

7. kosmetologia   53 pkt- 32 pkt

8. pielęgniarstwo   49 pkt - 36 pkt + 6 osób z punktacją 34 pkt

9. położnictwo   40 pkt - 32 pkt

10. ratownictwo medyczne   46 pkt - 34 pkt

11. administracja   50 pkt - 36 pkt

Zarządzenia

Zarządzenie nr 21/2017 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego oraz wysokość poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017  

W dniu 08 października 2014 r. Rektor PUM w Szczecinie podpisał Zarządzenie nr 100/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2014  Zarządzenie nr 100/2014 Rektora PUM w Szczecinie

Tekst jednolity Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów PUM wydanego zarządzeniem 100/2014 do Zarządzenia nr 56/2014 r. Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów PUM. Tekst jednolity.

W roku akademickim 2016/2017 dokumentuje się dochody osiągnięte w  2015 roku.

W przypadku uzyskania dochodu w 2016 r. NALEŻY złożyć wniosek o ponowne przeliczenie wysokości dochodu w rodzinie studenta (pkt.3 załączników) oraz przedstawić zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o dochodzie netto uzyskanym w pierwszym, pełnym, przepracownym miesiącu.

Załączniki:

1. Zasady obliczania wysokości dochodu w rodzinie studenta zawarte są w załączniku nr 4 do regulaminu Zasady obliczania

PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA DRUKI ZAŚWIADCZEŃ WYDAWANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE. Należy pobrać: Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, 30b, 30c, 30e i 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., NR 51, poz.307, z późn.zmianami) osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

NA ZAŚWIADCZENIU POWINNY SIĘ ZNALEŹĆ TYLKO NASTĘPUJĄCE POZYCJE:

1. DOCHÓD

2.PODATEK NALEŻNY

3.SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

NIE POWINNO BYĆ W NOWYM ZAŚWIADCZENIU Z US WYSOKOŚCI ZAPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZP. ZDROWOTNE. NIE POWINNA BYĆ RÓWNIEŻ UMIESZCZONA INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU!

Inne zaświadczenia z US nie będą honorowane.

W przypadku braku dochodów honorowane są oświadczenia o następującej treści: oświadczenie

WYSOKOŚĆ ZAPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE KAŻDA OSOBA SKŁADA NA OŚWIADCZENIU:

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2015 wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła .....zł........gr

"Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Można pobrać również zaświadczenie od pracodawcy lub z ZUS-u o wysokosci składek zapłaconych na ubezpieczenie zdrowotne w poprzednim roku kalendarzowym.

Żeby prawidłowo obliczyć dochód netto, od dochodu brutto należy odliczyć :składki społeczne, podatek i składki zdrowotne (z zaświadczenia lub oświadczenia).

W przypadku dochodu z gospodarstwa rolnego:

-wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. wyniósł: 1975,00 zł. (obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 23.09.2016 r.)

2. Składając wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy złożyć  Wniosek oraz  Oświadczenie W przypadku składania wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy dodatkowo złożyć Oświadczenie o zamieszkaniu

Uwaga, w związku ze zmianą przepisów dotyczących przeliczenia dochodu, we wniosku o stypendium socjalne, w rubryce Miejsce zatrudnienia (str.1) należy podać datę zatrudnienia.

3. W przypadku zmian w dochodzie w rodzinie studenta, ze względu na utratę lub uzyskanie dochodu należy złożyć Wniosek o ponowne ustalenie dochodu w rodzinie

4. Składając wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy złożyć Wniosek oraz Oświadczenie

5. Składając wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć Wniosek oraz Oświadczenie

UWAGA, składając wniosek o stypendium rektora najpierw należy się udać do swojego dziekanatu-tam zostanie wpisana średnia ocen. Student obowiązkowo wypełnia tabelę z osiągnięciami oraz wpisuje ilość punktów. Punkty za średnią i osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne znajdują się w regulaminie przyznawania pomocy materialnej.

Studenci mogą jednocześnie ubiegać się o stypendium ministra i rektora dla najlepszych studentów.

Wnioski składa się na rok akademicki 2016/2017.

6. Składając wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć Wniosek oraz Oświadczenie

7. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (np. dochód z gospodarstwa rolnego) Oświadczenie

8. Oświadczenie członków rodziny studenta rozliczających się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej Oświadczenie

9. Wniosek o możliwość skorzystania z prawa do wypłaty świadczeń pomocy materialnej w trakcie urlopu, w oparciu o par.7 ust.3,4 regulaminu w roku akademickim Wniosek

10. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z jednym z rodziców Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z jednym z rodziców

11. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dla studenta I roku, który jest laureatem olimpiady, o której mowa w par.27 ust.2a Regulaminu Wniosek oraz Oświadczenie

Student, który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej winien złożyć KOMPLET dokumentów wraz z KOMPLETNIE WYPEŁNIONYM WNIOSKIEM (głównie z przeliczonym dochodem na członka rodziny). Sposób wyliczenia dochodu jest podany w regulaminie oraz powyżej w informacjach.

Jeżeli student chce przedstawić ksero dokumentu winien do wglądu dostarczyć oryginał dokumentu.

Powrót
do góry