Menu boczne

Treść strony

Sprawy socjalne

Dział Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie

mieści się w pokoju 311 i 312 Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy ulicy Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00

Pracownicy Działu Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów PUM w Szczecinie:

1. mgr Katarzyna Mueller - kierownik działu,

tel. /91/ 48-00-747

2. Urszula Rzewuska - samodzielny referent

tel. /91/ 48-00-748

3. Jolanta Czajkowska - samodzielny referent (w sprawie delegacji studentów i doktorantów- przyjmuje interesantów codziennie do godz.12.30)

Klauzula Informacyjna

kontakt do Działu Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów
sssbs@pum.edu.pl

Uwaga studenci,

W dniu 26.03.2018 r. zostały wysłane pocztą decyzje stypendialne, nieodebrane przez studentów. Termin wypłaty dla tych decyzji będzie ustalony odrębnie.

INFORMACJA dotycząca przyznawania świadczeń pomocy materialnej (po nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)INFORMACJA

Numer konta bankowego jak i zmiany dotyczące np.adresu do korespondencji można bezpośrednio wprowadzać, logując się na swoje konto w Wirtualnym Dziekanacie.

Wnioski o przyznanie stypendiów można składać do dnia 23 października 2017 r.

Prosimy nie czekać ze składaniem wniosków do ostatnich dni, ponieważ są długie kolejki i nie ma pewności złożenia wniosku w terminie. Jeżeli wniosek jest skompletowany, należy go złożyć niezwłocznie.

Podajemy zakres punktowy dla stypendium rektora dla najlepszych studentów (10%) , na poszczególnych kierunkach:

1.lekarski 80 p. - 44 p. + 29 osób z punktacją 42 (średnia 4,69-4,63)

2. stomatologia 60,5 p. - 42 p. + 1 osoba z punktacją 42

3. analityka medyczna 48 p. - 36 p.

4. biotechnologia 48 p. - 32 p.

5. administracja 42 p. - 40 p.

6.dietetyka 75,8 p. - 36,8 p.

7.fizjoterapia 49,5 p. - 32 p.

8.kosmetologia 54 p. - 34 p. + 3 osoby z punktacją 32

9.pielęgniarstwo 48 p. - 34,5 p.

10.położnictwo 46 p. - 36 p.

11.psychologia zdr. 52 p. - 40 p.

12.ratownictwo med. 36 p. - 32 p.

UWAGA,

W roku akademickim 2017/2018 dla prawidłowego wyliczenia dochodu dokumentuje się dochody osiągnięte w 2016 r. - m.in. wymagane przepisami zaświadczenie z US (art.27, 30b, 30c, 30e i 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., NR 51, poz.307, z późn.zmianami) lub oświadczenie o dochodach lub braku dochodów, zaświadczenie z ZUS-u lub oświadczenie o wysokości zapłaconych składek zdrowotnych w 2016 r.lub oświadczenie. Zaświadczenia o naliczonych lub zadeklarowanych składkach zdrowotnych nie będą przyjmowane.

WYSOKOŚĆ ZAPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE MOŻNA ZŁOŻYĆ NA OŚWIADCZENIU NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:

(Imię i nazwisko)

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2016 wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła .....zł........gr

"Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

(podpis: Imię i nazwisko)

Można pobrać również zaświadczenie od pracodawcy.

W celu prawidłowego obliczenia dochodu netto należy: od dochodu brutto odliczyć :składki społeczne, podatek i składki zdrowotne (z zaświadczenia lub oświadczenia).

W przypadku dochodu z gospodarstwa rolnego:

-wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wyniósł: 2.577,00 zł.( obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 22 września 2017r.)

W przypadku uzyskania dochodu w 2017 r. NALEŻY złożyć wniosek o ponowne przeliczenie wysokości dochodu w rodzinie studenta oraz przedstawić zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o dochodzie netto z miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Dochody z alimentów liczone są do dochodu członków rodziny.

W przypadku posiadania wyroku alimentacyjnego należy przedstawić kserokopię wyroku (oryginał do wglądu). W przypadku niepłacenia alimentów zgodnie z wyrokiem- zaświadczenie od Komornika Sądowego oraz z Funduszu Alimentacyjnego (lub decyzja) o wypłaconych alimetach bądź ich braku w roku kalendarzowym 2016.

Katalog dochodów utraconych i sposób ich dokumentowania

Katalog dochodów uzyskanych i sposób ich dokumentowania

W przypadku poproszenia przez Komisję Stypendialną o zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta - wymagane jest przyniesienie zaświadczenia o korzystaniu bądź nie z pomocy ośrodka.

Nowe wnioski, obowiązujące w nowym roku akademickim 2017/2018

1. W przypadku braku dochodów honorowane są oświadczenia o następującej treści: oświadczenie

2. Składając wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy złożyć  Wniosek oraz  Oświadczenie W przypadku składania wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy dodatkowo złożyć Oświadczenie o zamieszkaniu

3. W przypadku zmian w dochodzie w rodzinie studenta, ze względu na utratę lub uzyskanie dochodu należy złożyć Wniosek o ponowne ustalenie dochodu w rodzinie

4. Składając wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy złożyć Wniosek oraz Oświadczenie

5. Składając wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć Wniosek oraz Oświadczenie

UWAGA, składając wniosek o stypendium rektora najpierw należy się udać do swojego dziekanatu-tam zostanie wpisana średnia ocen. Student obowiązkowo wypełnia tabelę z osiągnięciami oraz wpisuje liczbę punktów. Punkty za średnią i osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne znajdują się w regulaminie przyznawania pomocy materialnej.

Studenci mogą jednocześnie ubiegać się o stypendium ministra i rektora dla najlepszych studentów.

Wnioski składa się na rok akademicki 2017/2018.

6. Składając wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć Wniosek oraz Oświadczenie

7. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (np. dochód z gospodarstwa rolnego) Oświadczenie

8. Oświadczenie członków rodziny studenta rozliczających się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej Oświadczenie

9. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z jednym z rodziców Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z jednym z rodziców

10. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dla studenta I roku, który jest laureatem olimpiady, o której mowa w par.27 ust.2a Regulaminu Wniosek oraz Oświadczenie

11. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji.

Student, który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej winien złożyć KOMPLET dokumentów wraz z KOMPLETNIE WYPEŁNIONYM WNIOSKIEM (głównie z przeliczonym dochodem na członka rodziny). Sposób wyliczenia dochodu jest podany w regulaminie oraz powyżej w informacjach.

Jeżeli student chce przedstawić ksero dokumentu winien do wglądu dostarczyć oryginał dokumentu.

Powrót
do góry