Menu boczne

Treść strony

Informacje o projekcie ALERT

Informacja dla badanego

Tytuł badania: Ocena czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych ze szczególnym uwzględnieniem występowania rodzinnej hypercholesterolemii u studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Narodowego Alertu Cholesterolowego

ALERT

Badanie, w którym weźmie Pan(i) udział jest badaniem naukowym prowadzonym przez Klinikę Kardiologii PUM pod patronatem jego Magnificencji Rektora  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Wyniki badania posłużą do oceny występowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w populacji młodych osób oraz do opracowania i wdrożenia zasad prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych w populacji młodych osób zagrożonych wystąpieniem tych chorób.

Badanie ma na celu ocenę predyspozycji do wczesnego wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Dzięki Pana(i) uczestnictwu w badaniu będziemy mogli poszerzyć wiedzę na temat przewidywania ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych u młodych osób, co w przyszłości może przynieść korzyści w postaci skuteczniejszego zapobiegania chorobie niedokrwiennej i zawałom serca zwłaszcza w młodym wieku.

Uczestnicy badania – studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego biorący udział w badaniu zachowują pełną anonimowość, badane próbki krwi, wyniki badań genetycznych oraz ankiety zostaną zakodowane, dane osobowe o stanie zdrowia nie będą udostępniane osobom trzecim.

Na czym będzie polegało uczestnictwo w badaniu?

Badanie będzie polegało na jednorazowym rutynowym pobraniu próbki krwi z żyły odłokciowej w ilości 15 ml w celu wykonania badań laboratoryjnych tj. lipidogram, glukoza, AST, ALT, kreatynina,  eGfR, kwas moczowy, homocysteina, i stężenie fibrynogenu; oraz wykonania izolacji DNA celem ustalenia obecności w materiale genetycznym wariantu genu odpowiedzialnego za wstępowanie rodzinnej hipercholesterolemii, a także wykonania izolacji RNA w celu wykonania oznaczeń mikroRNA.

Ponadto uczestnik badania wypełnia ankietę dotyczącą ogólnego stanu zdrowia, stylu życia, przebytych chorób, wykonany zostanie pomiar ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała i wzrostu.

Wynik badań biochemicznych i genetycznych wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania według wytycznych ESC/EAS z roku 2012, zostanie przedstawiony Panu(i) na życzenie.

Jakie korzyści wypływają z badania?

·         Ocena indywidualnego ryzyka wystąpienia zawału serca oraz choroby wieńcowej na podstawie predyspozycji genetycznych.

·         Rozpoznanie osób obciążonych większym wrodzonym ryzykiem wystąpienia zawału serca i zalecenie terapii zmniejszającej to ryzyko: zmiana stylu życia (palenie tytoniu, otyłość, dieta, aktywność fizyczna), kontrola ew. nadciśnienia tętniczego oraz udzielenie informacji o konieczności odpowiedniego leczenia farmakologicznego

·         Za udział w badaniu uczestnik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

Jakie jest ryzyko związane z uczestnictwem w badaniu?

Ryzyko związane z uczestnictwem w badaniu jest niewielkie, związane ze standardową procedurą pobierania krwi – rzadkie powikłania miejscowe po nakłuciu żyły, takie jak: niewielki „siniak” i rzadko pęknięcie naczynia żylnego z ograniczonym wynaczynieniem krwi. W badaniu zapewnione zostaną środki minimalizujące to ryzyko.

Czy uczestnik może zrezygnować z udziału w badaniu?

W każdym momencie badania może Pan(i) zakończyć dalszy w nim udział, nie podając przyczyny.

 

Miejscem przeprowadzenia badań laboratoryjnych w zakresie pobrania materiału i  eksperymentu medycznego będzie Klinika Kardiologii PUM, SPSK nr 2, Al. Powstańców Wielkopolskich 72; 70-111 Szczecin, tel/fax. 91 466 13 79; 91 466 1384; 91 466 13 85
e-mail: kardio@pum.edu.pl;

Protektorat nad badaniem objęli:

Jego Magnificencja Rektor PUM Prof. Andrzej Ciechanowicz

Prorektor ds. Nauki PUM Prof. Jerzy Samochowiec

Prorektor ds. Dydaktyki PUM Prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska

Główny badacz: Prof. Zdzisława Kornacewicz-Jach Klinika Kardiologii PUM SPSK nr 2,
Al. Powstańców Wielkopolskich 72; 70-111 Szczecin, tel/fax. 91 466 13 79; e-mail: kardio@pum.edu.pl


Powrót
do góry