Menu boczne

Treść strony

O programie Erasmus+

W styczniu  2014 roku Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu została przyznana Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na lata 2014/15-2020/21.

Erasmus Charter 2014-2020 

Od roku 2014/2015 zagraniczne wyjazdy na część studiów i praktyki realizowane są w ramach programu Erasmus Plus (Akcja 1- mobilność edukacyjna).

logo Więcej informacji na temat Programu ERASMUS+ zawiera strona internetowa: www.erasmusplus.org.pl

Studenci mogą ubiegać się o wyjazdy na studia i praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce - 2 miesiące.

Studentom jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych ( np. kierunków lekarskich) przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy.

Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane, w ramach każdego poziomu studiów, wcześniejsze wyjazdy z programu LLP - Erasmus.

Studenci mogą ubiegać się o kilkukrotny wyjazd na studia i praktykę. Możliwości wyjazdu na praktykę otwarte będą również dla absolwentów uczelni - do kwalifikacji należy przystąpić na ostatnim roku studiów, natomiast wyjazd należy zrealizować w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Stawki stypendialne obowiązujące w roku 2015/2016 zostały określone przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Wszystkie polskie uczelnie stosować będą takie same stawki.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały przez KE na grupy w zależności od kosztów utrzymania. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do danej grupy.

Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej  http://ec.europa.eu/education/index_en.html

Szczegółowe informacje na temat zasad programu znaleźć można w publikacji: 

Przewodnik po programie Erasmus+

Początki i rozwój programu Erasmus w PUM

W roku akademickim 2012/2013 w ramach Programu LLP-ERASMUS na studia wyjechało 19 studentów PUM, w tym 16 z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (Niemcy, Hiszpania, Włochy), 1 z Wydziału Lekarsko- -Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej (Norwegia), 2 z Wydziału Nauk o Zdrowiu na praktyki (Turcja) oraz 2 pracowników dydaktycznych w celu przeprowadzenia zajęć ze studentami na uczelniach partnerskich. W tym samym roku na studia na Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim przyjechało 9 studentów z uczelni partnerskich, w tym 5 z Hiszpanii oraz 4 z Włoch. We wrześniu 2013 r. na praktyki przyjechało 2 studentów z Francji.
Do 2013 r. zostało podpisanych 15 umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi, 3 nowe umowy podpisano w roku akademickim 2012/2013. Oznacza to nowe możliwości korzystania z wymiany międzynarodowej.
W roku akademickim 2013/2014 liczba studentów, którzy wyjechali na studia, wzrosła do 22, w tym 17 osób z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy), 2 z Wydziału Lekarsko- -Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej (Norwegia), 1 z Wydziału Lekarsko -Stomatologicznego (Włochy).
W listopadzie 2013 r. wyjechało 2 pracowników dydaktycznych w celu przeprowadzenia zajęć ze studentami na uczelniach partnerskich.
W roku akademickim 2013/2014 na studia do PUM przyjechało 9 studentów, w tym 4 z Hiszpanii, 4 z Włoch oraz 1 student z Niemiec na Wydział Lekarsko -Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej.

logo  

Erasmus+ jest nowym programem edukacyjnym Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Nowy program opiera się na doświadczeniach i sukcesie dotychczasowych programów, takich jak Erasmus, lecz jego wpływ ma być bardziej znaczący. Podstawowym założeniem programu jest inwestowanie w kształcenie i szkolenie bez względu na wiek i sytuację społeczną.

Celem Erasmus+ jest poprawa jakości i zwiększenie przydatności kwalifikacji i umiejętności. Dwie trzecie środków finansowych programu zostanie przeznaczonych na stypendia dla ponad 4 milionów osób, które w latach 2014-2020 wyjadą za granicę, aby się uczyć, szkolić, pracować lub działać jako wolontariusze (dla porównania: w latach 2007-2013 było to 2,7 milionów osób). Okres spędzony za granicą może wynosić od kilku dni do jednego roku.

Co się zmieni dla studentów w programie Erasmus+?

Na wiele sposobów zwiększy się dostęp do programu. Przykładowo Erasmus+ zapewni większe wsparcie studentom chcącym rozwinąć swoje umiejętności językowe przed udaniem się na studia lub podjęciem pracy w ramach stypendium Erasmus. Zachęcać się będzie do rozwoju elastycznych metod nauki, takich jak nauczanie na odległość lub w niepełnym wymiarze czasu, przy sprawniejszym wykorzystaniu technologii informacyjnych.

Stypendia Erasmus+ będą lepiej dostosowane do konkretnych potrzeb (takich jak koszty utrzymania w państwie docelowym) i zapewnią większą pomoc studentom z mniej uprzywilejowanych środowisk, osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z regionów najbardziej oddalonych. Państwa mogą uzupełniać stypendia UE stypendiami wyrównawczymi finansowanymi z budżetów krajowych lub regionalnych.

Dzięki gwarancjom kredytowym wzrośnie również wsparcie dla studentów chcących odbyć pełne studia magisterskie w innym państwie europejskim. Z gwarancji tych skorzystają przede wszystkim studenci z uboższych środowisk, którzy w przeszłości nie mieli możliwości studiowania za granicą z powodu braku krajowych stypendiów lub kredytów.

Czy w programie Erasmus+ poziom stypendiów dla studentów w różnych państwach będzie bardziej zharmonizowany?

Tak. Celem jest lepsza harmonizacja kryteriów ustalania poziomu unijnych stypendiów dla studentów, a jednocześnie zapewnienie elastyczności uwzględniającej popyt na stypendia oraz inne źródła finansowania, które różnią się w zależności od państwa. Oprócz stypendium ze środków UE studenci mogą też otrzymywać wsparcie od organów krajowych, regionalnych lub lokalnych.

Poziom unijnego stypendium zależeć będzie w pierwszym rzędzie od kraju będącego celem wyjazdu.

Państwa uczestniczące w programie Erasmus+ zostaną podzielone na trzy grupy w zależności od kosztów utrzymania. Studenci podejmujący naukę w kraju zaliczanym do tej samej grupy, co ich państwo pochodzenia, (tj. o podobnych kosztach utrzymania) otrzymają stypendium UE mieszczące się w średnim przedziale 200-450 euro miesięcznie. Kwota stypendium zostanie ustalona przez krajową agencję odpowiedzialną za zarządzanie stypendiami Erasmus+ w danym państwie. Agencja ta będzie brała pod uwagę poziom zainteresowania stypendiami oraz inne źródła finansowania. Przykładowo może przyznać instytucjom szkolnictwa wyższego minimalny lub maksymalny przedział stypendiów,
w przypadku gdy możliwości współfinansowania są dostępne tylko w niektórych regionach lub instytucjach.

Studentom wyjeżdżającym do państwa o wyższych kosztach utrzymania oprócz stypendium w średnim przedziale przyznany zostanie także dodatek w wysokości co najmniej 50 euro na miesiąc (lecz nie więcej niż 500 euro na miesiąc). Z kolei studenci wybierający się do kraju o niższych kosztach utrzymania otrzymają średnie stypendium pomniejszone o co najmniej 50 euro miesięcznie (do kwoty nie mniejszej niż 150 euro miesięcznie). Wyższe stypendia UE trafią do studentów z najbardziej oddalonych regionów i państw uczestniczących w programie.

Poziom unijnego stypendium zależeć będzie również od tego, czy wyjazd odbywa się w celu odbycia studiów czy też praktyki zawodowej. Osoby uczestniczące w praktykach zawodowych otrzymają dodatkowo 100-200 euro na miesiąc (oprócz zwykłego stypendium przyznawanego na naukę), ponieważ często nie mają one dostępu do tańszego zakwaterowania i stołówek dla studentów. Poziom tych stypendiów będzie ustalany przez krajową agencję lub instytucję szkolnictwa wyższego w przypadku współfinansowania
ze środków regionalnych lub lokalnych.

Przewiduje się także specjalne rozwiązania dla studentów z rodzin o niskich dochodach w zależności od wsparcia udzielonego na szczeblu krajowym organy krajowe mogą zdecydować o przyznaniu takim studentom wyjeżdżającym za granicę dodatku do zwykłego stypendium, w wysokości 100-200 euro miesięcznie z budżetu UE.

Ponadto studenci o specjalnych potrzebach mogą wnioskować o wyższe stypendium UE na pokrycie dodatkowych kosztów.

Czy studenci, którzy już skorzystali ze stypendium Erasmus w ramach poprzedniego programu „Uczenie się przez całe życie”, będą mogli uczestniczyć w Erasmus+?

Tak. W nowym programie możliwe będzie skorzystanie z finansowania Erasmus+ na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz.

Studenci będą mogli wyjechać na studia lub szkolenie za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). Instytucje szkolnictwa wyższego mogą jednak traktować w sposób uprzywilejowany studentów, którzy jeszcze nigdy nie skorzystali z programu mobilności za granicą.

Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów. Na przykład, jeśli w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” dany student otrzymał w przeszłości stypendium Erasmus na sześć miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ na studia magisterskie, ale maksymalnie do sześciu miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może on otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi
o wyższy cykl studiów.

W jaki sposób Erasmus+ przyczyni się do rozwiązania problemu bezrobocia młodzieży?

Erasmus+ przyczyni się do walki z bezrobociem młodzieży, pomagając młodym ludziom w zdobywaniu kluczowych umiejętności, takich jak biegłe posługiwanie się językiem obcym, łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi i przystosowywania się do nowych warunków, dając im możliwość nauczenia się, jak żyć i pracować z osobami różnych narodowości i kultur.

Erasmus+ ułatwi współpracę między uczelniami i pracodawcami, aby zapewnić studentom korzyści płynące z programów nauczania dostosowanych do umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

W programie Erasmus+ przywiązuje się też dużą wagę do nieformalnego uczenia się. Wszystko wskazuje na to, że pracodawcy doceniają umiejętności zdobyte w drodze uczenia się pozaformalnego, na przykład pracy wolontariackiej. Potwierdzają to uczestnicy wolontariatu europejskiego: 75 proc. z nich twierdzi, że dzięki temu doświadczeniu poprawiły się ich perspektywy zawodowe.

Z badań wynika również, że studenci, którzy odbyli część studiów za granicą, mają większe szanse na podjęcie swojej pierwszej pracy w innym kraju.

Które państwa mogą uczestniczyć w Erasmus+?

  • państwa członkowskie UE;
  • kraje przystępujące, kandydujące i potencjalne kraje kandydujące korzystające ze strategii przedakcesyjnej;
  • państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będące stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG);
  • Konfederacja Szwajcarska pod warunkiem podpisania specjalnej umowy międzynarodowej;
  • państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa, które zawarły odpowiednie umowy dwustronne.
  • Państwa członkowskie UE są automatycznie uczestnikami programu Erasmus+. Pozostałe wymienione powyżej kraje mogą stać się uczestnikami programu, pod warunkiem spełnienia określonych warunków administracyjnych i powołania krajowej agencji do zarządzania programem.
  • Wszystkie pozostałe państwa świata są krajami partnerskimi i mogą uczestniczyć w niektórych działaniach lub pod pewnymi warunkami.
Powrót
do góry