Menu boczne

Treść strony

Rekrutacja - LISTY RANKINGOWE

Zgodnie z art. 169 ust. 16 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym
( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

PLANOWANE TERMINY OGŁOSZENIA LIST RANKINGOWYCH


W przypadku niewypełnienia limitów miejsc na  niżej wymienionych kierunkach studiów stacjonarnych, kolejna lista zostanie opublikowana 28 lipca 2016 r.
- lekarski, lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, fizjoterapia, dietetyka

12 sierpnia 2016 r. na kierunki studiów niestacjonarnych:
- lekarski, lekarsko-dentystyczny

19 sierpnia 2016 r. na kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
- higiena dentystyczna, analityka medyczna, biotechnologia oraz pozostałe kierunki na Wydziale Nauk o Zdrowiu( za wyjątkiem studiów pomostowych oraz II stopnia - daty zostaną podane w terminie późniejszym)

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. Wydrukowany i podpisany formularz „elektronicznego zgłoszenia kandydatury.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie).
 3. Świadectwo dojrzałości lub inny dokument lub uprawnienie do ubiegania się
  o przyjęcie na studia wyższe, w tym stosowne zaświadczenie osób zdających egzamin maturalny w szkole średniej (oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie).
 4. Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
 5. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Jedną aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodną
  z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna) wraz z ich cyfrową wersją zamieszczoną w systemie elektronicznej rejestracji lub na nośniku elektronicznym.
 7. Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów  stacjonarnych w uczelni publicznej.
 8. Dowód opłaty rekrutacyjnej.

KIERUNEK LEKARSKI STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.

KIERUNEK DIETETYKA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.

KIERUNEK FIZJOTERAPIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.

KIERUNEK KOSMETOLOGIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.

powrót
do góry