Menu boczne

Treść strony

Rekrutacja - informacje ogólne

1. Druk zaświadczenia lekarskiego tutaj
Skierowanie do lekarza medycyny pracy można uzyskać w Dziale Rekrutacji lub poprosić e-mailem o przesłanie pocztą tradycyjną, podając dane korespondencyjne, kierunek studiów oraz PESEL.

Placówki Medycyny Pracy na terenie Szczecina, gdzie badania dla kandydatów na studia wykonywane są bezpłatnie

2. Świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, zaświadczenia z innych uczelni mogą być oryginałem, odpisem bądź kopią notarialną (mają one ważność oryginału). Nie mogą to być kserokopie potwierdzone przez np. dyrektora szkoły.

3. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać pocztą. Liczy się data wpływu dokumentów do Działu.

4. Stara matura oznacza egzamin dojrzałości zdawany przed 2005 r.

5.  Podanie o skreślenie z listy przyjętych na studia.

OPŁATA REKRUTACYJNA NA WSZYSTKIE KIERUNKI STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

zgodnie z zarządzeniem Rektora PUM wynosi 85,- zł

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w Kasie PUM (godz. 10.30 - 14.30) lub przelewem na indywidualne konto przydzielone   podczas procesu rejestracji.

Korespondencja mailowa w sprawach rekrutacji na studia w PUM

Dział Rekrutacji informuje, że zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną będą udzielane jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:
- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- określenie przedmiotu sprawy zamieszczone w polu „temat”.


Nie udzielamy odpowiedzi na listy anonimowe.

Powrót
do góry