Menu boczne

Treść strony

Informacje dla kandydatów na studia doktoranckie

Zasady rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim i Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie na rok akademicki 2009/2010:

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie, zobowiązana jest złożyć w Biurze Studiów Doktoranckich Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, zawierające tytuł rozprawy doktorskiej oraz informacje w jakiej jednostce PAM rozprawa będzie realizowana; podanie powinno być podpisane przez opiekuna naukowego i kierownika jednostki PAM,
  2. projekt badawczy,
  3. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia (oryginał do wglądu i kserokopia),
  4. życiorys,
  5. 2 fotografie,
  6. udokumentowane wyniki w nauce w czasie studiów,
  7. udokumentowaną informację o znajomości języków obcych,
  8. opis zainteresowań naukowych,
  9. propozycję osoby, która ma pełnić funkcję opiekuna naukowego, wraz ze zgodą tej osoby na pełnienie ww. funkcji (druk dostępny na stronie internetowej Studium Doktoranckiego w zakładce: druki do pobrania oraz w Biurze Studiów Doktoranckich),
  10. informacje o aktywności naukowej, w szczególności o: publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach, etc.,
  11. kwestionariusz osobowy dla kandydatów do Studium Doktoranckiego (druk dostępny na stronie internetowej Studium Doktoranckiego w zakładce: druki do pobrania oraz w Biurze Studiów Doktoranckich),
  12. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym i przyjęciem na studia III-go stopnia w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (druk dostępny na stronie internetowej Studium Doktoranckiego w zakładce: druki do pobrania oraz w Biurze Studiów Doktoranckich),
  13. wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego wraz z opinią opiekuna naukowego o projekcie badawczym oraz jego wpływie na rozwój Pomorskiej Akademii Medycznej lub realizację jej celów i zadań. Szczegóły dotyczące stypendium doktoranckiego znajdują się w Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich w Pomorskiej Akademii Medycznej (Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Studium Doktoranckiego).
 2. Projekt badawczy, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, musi zawierać:
  1. uzasadnienie wyboru tematu projektu badawczego,
  2. określenie celu pracy,
  3. opis materiału i metod, ze wskazaniem najnowszego w wybranym zakresie piśmiennictwa naukowego,
  4. spodziewane korzyści badań,
  5. informację, czy jednostka dysponuje odpowiednim wyposażeniem do wykonywania zaplanowanych badań; jeżeli nie to proszę wskazać jednostkę, w której badania mogą być wykonane,
  6. pisemną zgodę kierownika jednostki, w której będą wykonywane badania.

Dokumenty należy składać w Biurze Studiów Doktoranckich Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ul. Rybacka 1, pok. nr 5 na parterze, do dnia 30 kwietnia 2009 r. w godz. 09:00-15:00, tel. (91) 4800-780.

Powrót
do góry