Menu boczne

Treść strony

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

Dział Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

mieści się w pokoju 311 i 312 Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy ulicy Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00

Pracownicy Działu Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów PUM w Szczecinie:

1. mgr Katarzyna Mueller - kierownik działu,

tel. /91/ 48-00-747

2. Urszula Rzewuska - samodzielny referent

tel. /91/ 48-00-748

3. Jolanta Czajkowska- samodzielny referent (godziny pracy 8.30-12.30)

Informacje o wyjazdach krajowych doktorantów znajdują się w zakładce studenci/sprawy socjalne/wyjazdy krajowe studentów i doktorantów.

kontakt do Działu Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów
sssbs@pum.edu.pl,

Informacja dotyczy doktorantów, którzy złożyli wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w Rektoracie na ul. Rybackiej.

W dniu 08.03.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów.

W dniach 13.03.-20.03.2018 r. będzie można odbierać decyzję.

Podstawą wypłaty świadczeń pomocy materialnej w dniu 23.03.2018 r. jest osobiste odebranie decyzji i złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania (punkt 12- patrz poniżej)

Nieodebrane decyzje zostaną wysłane pocztą. Wówczas termin wypłaty świadczeń pomocy materialnej ulegnie zmianie.

UWAGA,

W roku akademickim 2017/2018 dla prawidłowego wyliczenia dochodu dokumentuje się dochody osiągnięte w 2016 r. - m.in. wymagane przepisami zaświadczenie z US (art.27, 30b, 30c, 30e i 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., NR 51, poz.307, z późn.zmianami) lub oświadczenie o dochodach lub braku dochodów, zaświadczenie z ZUS-u lub oświadczenie o wysokości zapłaconych składek zdrowotnych w 2016 r.lub oświadczenie. Zaświadczenia o naliczonych składkach zdrowotnych nie beda przyjmowane.

WYSOKOŚĆ ZAPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE MOŻNA ZŁOŻYĆ NA OŚWIADCZENIU NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2016 wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła .....zł........gr

"Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Można pobrać również zaświadczenie od pracodawcy.

W celu prawidłowego obliczenia dochodu netto należy: od dochodu brutto odliczyć :składki społeczne, podatek i składki zdrowotne (z zaświadczenia lub oświadczenia).

W przypadku dochodu z gospodarstwa rolnego:

-wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wyniósł: 2.577,00 zł.( obwieszczenie z dnia 22 września 2017 r.)

Dochody z alimentów liczone są do dochodu członków rodziny.

W przypadku posiadania wyroku alimentacyjnego należy przedstawić kserokopię wyroku (oryginał do wglądu). W przypadku niepłacenia alimentów zgodnie z wyrokiem- zaświadczenie od Komornika Sądowego oraz z Funduszu Alimentacyjnego (lub decyzja) o wypłaconych alimetach bądź ich braku w roku kalendarzowym 2016.

Katalog dochodów utraconych i sposób ich dokumentowania

Katalog dochodów uzyskanych i sposób ich dokumentowania

W przypadku uzyskania dochodu w 2017 r. NALEŻY złożyć wniosek o ponowne przeliczenie wysokości dochodu w rodzinie doktoranta oraz przedstawić zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o dochodzie netto uzyskanym w pierwszym, pełnym, przepracownym miesiącu.

Wnioski o stypendia składa się do dnia 30 paździenika 2017 r.

Na podstawie par.28 ust.6 "Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów" osiągnięcia doktoranta w jakiejkolwiek dziedzinie nie będą brane pod uwagę , jeżeli średnia ocen dla doktoranta:

-będzie poniżej 4,75 -dla doktorantów wyższych lat

-będzie poniżej 5,0- dla doktorantów I roku (nowo zrekrutowanych)

Na podstawie par.11, ust.1 i ust.6 Regulaminu, wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej składa się do dnia 30 października 2017 r. Liczy się termin złożenia/dostarczenia/wpłynięcia dokumentów BEZPOŚREDNIO do Uczelni lub pocztą/pocztą kurierską do kancelarii przy ul. Rybackiej 1.

Podajemy zakresy punktowe, które kwalifikowały do przyznania stypenidum dla najlepszych dokotrantów na każdym roku studiów:

I rok 56,24 p. - 43,80 p.

II rok 190 p. - 55 p.

III rok 182 p. - 86 p.

IV rok 338 p. - 105 p.

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Nr25/2018 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego oraz wysokość poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Zarządzenie Nr 135/2017 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds.doktorantów PUM w Szczecinie oraz członków Komisji, której rektor przekazał uprawnienie w zakresie przyznawania stypenidum dla najlepszych doktorantów w pierwszej instancji na kadencję 2017-2019

Zarządzenie nr 122/2017 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o przyznnaie stypenidum socjalnego oraz wysokość poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Zarządzenie nr 117/2017 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Regulamin świadczeń pomocy materilanej dla doktorantów, stanowiązy załącznik do Zarządzenia Nr 117/2017 z dnia 30 października 2017 r. PUM w Szczecinie

Zarządzenie nr 69/2013 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej postępowania w przypadku pobierania przez studenta lub doktoranta świadczeń pomocy materialnej niezgodnie ze złożonym oświadczeniem.

Wnioski obowiązujące w roku akademickim 2017/2018

1. Składając wniosek o stypendium socjalne należy złożyć Wniosek oraz oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innych studiach doktoranckich lub studiach wyższych Oświadczenie. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy dodatkowo złożyć Oświadczenie o zamieszkaniu

W przypadku braku dochodów honorowane są oświadczenia o następującej treści: oświadczenie

2. W przypadku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie doktoranta (utrata bądź uzyskanie dochodu) należy złożyć Wniosek o ponowne ustalenie dochodu

4.  Składając wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy złożyć Wniosek oraz Oświadczenie

5. Składając wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów należy złożyć Wniosek oraz Oświadczenie

6. Składając wniosek o przyznanie zapomogi losowej należy złożyć Wniosek oraz Oświadczenie

7. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (w tym oświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego) Oświadczenie

8. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej Oświadczenie

9. Druk listy rankingowej dla doktorantów II roku i powyżej Załącznik

10. Druk listy rankingowej dla I roku studiów Załącznik

11. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z jednym z rodziców. Oświadczenie

12. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji.

Powrót
do góry