Menu boczne

Treść strony

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

Dział Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

mieści się w pokoju 311 i 312 Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy ulicy Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00

Pracownicy Działu Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów PUM w Szczecinie:

1. mgr Katarzyna Mueller - kierownik działu,

tel. /91/ 48-00-747

2. Urszula Rzewuska - samodzielny referent

tel. /91/ 48-00-748

3. Jolanta Czajkowska- samodzielny referent (godziny pracy 8.30-12.30)

Informacje o wyjazdach krajowych doktorantów znajdują się w zakładce studenci/sprawy socjalne/wyjazdy krajowe studentów i doktorantów.

kontakt do Działu Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów
sssbs@pum.edu.pl

UWAGA,

W roku akademickim 2017/2018 dla prawidłowego wyliczenia dochodu dokumentuje się dochody osiągnięte w 2016 r. - m.in. wymagane przepisami zaświadczenie z US (art.27, 30b, 30c, 30e i 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., NR 51, poz.307, z późn.zmianami) lub oświadczenie o dochodach lub braku dochodów, zaświadczenie z ZUS-u lub oświadczenie o wysokości zapłaconych składek zdrowotnych w 2016 r.lub oświadczenie. Zaświadczenia o naliczonych składkach zdrowotnych nie beda przyjmowane.

WYSOKOŚĆ ZAPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE MOŻNA ZŁOŻYĆ NA OŚWIADCZENIU NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2016 wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła .....zł........gr

"Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Można pobrać również zaświadczenie od pracodawcy.

W celu prawidłowego obliczenia dochodu netto należy: od dochodu brutto odliczyć :składki społeczne, podatek i składki zdrowotne (z zaświadczenia lub oświadczenia).

W przypadku dochodu z gospodarstwa rolnego:

-wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wyniósł: ...( obwieszczenie ukaże się  23 września 2017 r.)

Dochody z alimentów liczone są do dochodu członków rodziny.

W przypadku posiadania wyroku alimentacyjnego należy przedstawić kserokopię wyroku (oryginał do wglądu). W przypadku niepłacenia alimentów zgodnie z wyrokiem- zaświadczenie od Komornika Sądowego oraz z Funduszu Alimentacyjnego (lub decyzja) o wypłaconych alimetach bądź ich braku w roku kalendarzowym 2016.

Katalog dochodów utraconych i sposób ich dokumentowania

Katalog dochodów uzyskanych i sposób ich dokumentowania

W przypadku uzyskania dochodu w 2017 r. NALEŻY złożyć wniosek o ponowne przeliczenie wysokości dochodu w rodzinie doktoranta oraz przedstawić zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o dochodzie netto uzyskanym w pierwszym, pełnym, przepracownym miesiącu.

Na podstawie par.28 ust.6 "Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów" osiągnięcia doktoranta w jakiejkolwiek dziedzinie nie będą brane pod uwagę , jeżeli średnia ocen dla doktoranta:

-będzie poniżej 4,75 -dla doktorantów wyższych lat

-będzie poniżej 5,0- dla doktorantów I roku (nowo zrekrutowanych)

Na podstawie par.11, ust.1 i ust.6 Regulaminu, wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej składa się do dnia 30 października 2017 r. Liczy się termin złożenia/dostarczenia/wpłynięcia dokumentów BEZPOŚREDNIO do Uczelni lub pocztą/pocztą kurierską do kancelarii przy ul. Rybackiej 1.

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 20/2017 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego oraz wysokość poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie nr 119/2016 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 28 listopada 2016 w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o przyznanie stypenidum socjlanego oraz wysokość poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie nr 69/2013 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej postępowania w przypadku pobierania przez studenta lub doktoranta świadczeń pomocy materialnej niezgodnie ze złożonym oświadczeniem.

Tekst jednolity Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów PUM wydanego zarządzeniem 101/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2014 Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów PUM. Tekst jednolity

W dniu 08 października 2014 r. Rektor PUM w Szczecinie podpisał zarządzenie nr 101/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2014 Zarządzenie nr 101/2014 Rektora PUM w Szczecinie

Wnioski obowiązujące w roku akademickim 2017/2018

1. Składając wniosek o stypendium socjalne należy złożyć Wniosek oraz oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innych studiach doktoranckich lub studiach wyższych Oświadczenie. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy dodatkowo złożyć Oświadczenie o zamieszkaniu

W przypadku braku dochodów honorowane są oświadczenia o następującej treści: oświadczenie

2. W przypadku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie doktoranta (utrata bądź uzyskanie dochodu) należy złożyć Wniosek o ponowne ustalenie dochodu

4.  Składając wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy złożyć Wniosek oraz Oświadczenie

5. Składając wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów należy złożyć Wniosek oraz Oświadczenie

6. Składając wniosek o przyznanie zapomogi losowej należy złożyć Wniosek oraz Oświadczenie

7. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (w tym oświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego) Oświadczenie

8. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej Oświadczenie

9. Druk listy rankingowej dla doktorantów II roku i powyżej Załącznik

10. Druk listy rankingowej dla I roku studiów Załącznik

11. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z jednym z rodziców. Oświadczenie

Powrót
do góry