Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieKatedra i Zakład Patomorfologii


Siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM


Sekretariat:

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1 tel.: (091) 425 34 78


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n.med. Elżbieta Urasińska

Kadra dydaktyczna:

 • prof. dr hab. n. med. Maria Chosia
 • prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała
 • prof. dr hab. n. med. Bohdan Górski
 • dr hab. n. med. Paweł Domagała
 • dr hab. n. med. Katarzyna Karpińska - Łukaszewicz
 • dr hab. n. med. Marek Masiuk
 • dr n. med. Jolanta Hybiak
 • dr n. med. Bernardeta Chajnowska
 • dr n. med. Sylwia Jankowska - Szabłowska
 • mgr Kornelia Jankowska

Terminy kolokwiów poprawkowych testu nr 1, które odbęda się w Zakładzie Patomorfologii, ul. Unii Lubelskiej1:

Dates of re-takes of the cycle tests nr 1 that will be held at the Dept. of Pathomorphology, Unii Lubelskiej 1:

 • kierunek lekarsko - dentystyczny: 01.12.2022, godz. 15:15
 • kierunek lekarski 09.12.2022, godz. 9:00
 • DENTISTRY: 09.12.2022 at 11:00
 • MEDICINE: 12.12.2022 at 15:00

----

Seminaria z patomorfologii dla studentów grup S1, S2, S3, S4 z 3 roku kierunku lekarskiego od 24.10.2022 odbywają się w CNTM zamiast w sali prosektoryjnej Zakładu Patomorfologii wg następującego harmonogramu;

1/. Grupa S3 i S4: poniedziałek 8:00 - 11:45
 • sala 111 od 24.10.2022 do 14.11.2022,
 • sala 11  od 21.11.2022 do 09.01.2023
 • sala 12 od 16.01.2023 do 06.02.2023

3/. Grupa S1 i S2: środa 8:00-11:45

 • sala 111 do 26.10.2022 do 07.02.2023 (z wyjątkiem 18.01.2023)

----

Harmonogram kolokwiów testowych w roku akademickim 2022/2023 (aktualizacja 29.10.22)

Timetable of cycle tests in the academic year 2022/2023 (update 29.10.22)

3 rok – kierunek lekarski – program polskojęzyczny

Kolokwium 1 odbędzie się 25.11.2022 w CET

 • 8:30 - 9:15 – grupy S1 + 1/2 S4 (grupa 7)
 • 9:30 - 10:15 – grupy S3 + 1/2 S4 (grupa 8)
 • 10:30 - 11:15 – grupy S5 + S6
 • 11:30 - 12:15 – grupy S2 + S7

Kolokwium 2 odbędzie się 03.02.2023 w CET

 • 9:30 - 10:15 - grupy S3 + 1/2 S4 (grupa 7)
 • 10:30 - 11:15 - grupy 1/2 S5 (grupa 9) + 1/2 S4 (grupa 8) + S7
 • 11:30 - 12:15 - grupy S2 + 1/2 S5  (grupa 10)
 • 12:30 - 13:15 - grupy S1 + S6

Kolokwium 3 odbędzie się 31.03.2023 w CET

 • 8:30 - 9:15 - grupy S3 + 1/2 S4 (grupa 7)
 • 9:30 - 10:15 - grupy S5 + 1/2 S4 (grupa 8)
 • 10:30 - 11:15 - grupy S1 + S6
 • 11:30 - 12:15 - grupy S2 + S7

Kolokwium 4 odbędzie się 13.06.2023 w CET

 • 8:30 - 9:15 - grupy S3 + 1/2 S4 (grupa 7)
 • 9:30 - 10:15 - grupy S5 + 1/2 S4 (grupa 8)
 • 10:30 - 11:15 - grupy S1 + S6
 • 11:30 - 12:15 - grupy S2 + S7

Egzamin odbędzie się 13.06.2023 w CET

 • 8:30 - 10:35 - grupy S3 + 1/2 S4 (grupa 7)
 • 10:50 - 12:55 - grupy S5 + 1/2 S4 (grupa 8)
 • 13:10 - 15:15 - grupy S1 + S6
 • 15:30 - 17:35 - grupy S2 + S7

----

3-year Medicine – English Program

Test 1 will be held on 24.11.2022 at CET

 • 8:30 - 9:15 – groups N1 + N2 + N3A

Test 2 will be held on 02.02.2023 at CET

 • 8:30 - 9:15 - groups N1 + N2 + N3A

Test 3 will be held on 30.03.2023 at CET

 • 8:30 - 9:15 - groups N1 + N2 + N3A

Test 4 will be held on 01.06.2023 at CET

 • 8:30 - 9:15 - groups N1 + N2 + N3A

Exam will be held on 15.06.2023 at CET

 • 8:30 - 10:35 - groups N1 + N2 + N3A

---

2 rok – kierunek lekarsko-dentystyczny – program polskojęzyczny

Kolokwium 1 odbędzie się dnia 17.11.2022 w CET

 • 10:00 - 10:45 – grupy S1 + S2
 • 11:00 - 11:45 – grupa S3

Kolokwium 2 odbędzie się dnia 31.01.2023 w CET

 • 12:30 - 13:15 – grupy S1 + 1/2 S2
 • 13:30 - 14:15 – grupy S3 + 1/2 S2

Egzamin odbędzie się dnia 20.02.2023 w CET

 • 8:30 - 10:35 – grupy S1 + 1/2 S2
 • 10:50 - 12:55 -  grupy S3 + 1/2 S2

---

2 year – Dentistry – English Program

 • Test #1 will be held on 18.11.2022 at 8.30 - 9.15 at CET
 • Test #2 will be held on 27.01.2023 at 8.30 - 9.15 at CET
 • Exam will be held on 20.02.2023 at 13.10 - 15.15 at CET

----

PATOMORFOLOGIA 2022/2023

Podręczniki dla studentów kierunku lekarskiego i lekarsko - dentystycznego:

----

Wykłady dla studentów 3 roku kierunku lekarskiego, 2 roku kierunku lekarsko - dentystycznego i 2 roku kierunku biotechnologia medyczna będa nagrane i udostępnione na platformie Moodle w wirtualnym dziekanacie.

4.10.22

----

Studenci są zobowiązani uczęszczać na zajęcia wraz z grupą do której zostali przydzieleni przez Dziekana. Nie jest możliwe odrabianie zajęć z inną grupą.

---

Zajęcia dla studentów 3 roku kierunku lekarskiego i 2 roku kierunku lekarsko - dentystycznego odbywają się w następującym trybie:

1. Na zajęcia przychodzą studenci z 2 grup dziekańskich (np. grupy S1 i S2).

 • Jedna grupa dziekańska (np. S1) ma zajęcia seminaryjne w sali prosektoryjnej. Studenci wchodzą bezpośrednio do sali prosektoryjnej przez wejście z tyłu Zakładu. Nie ma możliwości przejścia przez wejście studenckie lub wejście do części usługowej od frontu Zakładu.
 • Druga grupa dziekańska (np. S2) ma ćwiczenia w części dydaktycznej Zakładu. Studenci wchodzą do Zakładu przez wejście studenckie i dzielą się na dwie grupy ćwiczeniowe. Jedna grupa ćwiczeniowa ma zajęcia przy komputerach w sali na parterze. Druga grupa ćwiczeniowa ma zajęcia przy komputerach w sali na 1 piętrze.
 • Po przerwie następuje zamiana, tzn. grupa S1 ma ćwiczenia w części dydaktycznej Zakładu a grupa S2 ma zajęcia seminaryjne w sali prosektoryjnej.
 • Obie grupy mijają się na zewnątrz budynku. Nie ma możliwości wejścia do sali prosektoryjnej lub części dydaktycznej budynku, gdy pozostają tam jeszcze studenci z poprzedniej grupy.

2. Na zajęcia przychodzą studenci z 1 grupy dziekańskiej.

 • Zajęcia prowadzone są tylko w części dydaktycznej Zakładu.
 • Studenci wchodzą do Zakładu przez wejście studenckie i dzielą się na dwie grupy ćwiczeniowe. Jedna grupa ćwiczeniowa ma zajęcia przy komputerach w sali na parterze. Druga grupa ćwiczeniowa ma zajęcia przy komputerach w sali na 1 piętrze.
 • Po przerwie prowadzone są zajęcia seminaryjne (w sali na parterze lub na 1 piętrze).

----

III rok Wydz. Medycyny i Stomatologii - kierunek lekarski

II rok Wydz. Medycyny i Stomatologii - kierunek lekarsko - dentystyczny (przedmiot: patomorfologia z patologią jamy ustnej)

 1. regulamin
 2. harmonogram zajęć
 3. zagadnienia
 4. wykłady

II rok Wydz. Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek analityka medyczna (przedmiot: patomorfologia)

 1. regulamin
 2. harmonogram zajęć
 3. wykłady

III rok Wydz. Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek analityka medyczna (przedmiot: cytologia kliniczna)

II rok Wydz. Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna

 1. regulamin
 2. harmonogram zajęć
 3. wykłady

--------------------------------------

PATHOMORPHOLOGY 2022/2023

Students are obliged to attend classes with the groups they were assigned to by the Deans Office. If students wish to attend classes with other group they need to obtain a written permission from the Dean. Students without permission will not be allowed to attend classes with other groups.

-----

Classes for 3rd year groups N1, N2, N3A (major MEDICINE) and 2nd year ND group (major Dentistry) are held in the following manner:

1. Students from two dean's groups attend classes at the same time (e.g. groups N1 and N2).

 • One dean's group (i.e. N1) has seminars in the dissecting room. Students enter the dissecting room directly through the entrance at the back of the Department. It is not allowed to pass through the student entrance or the main entrance from the front of the Department.
 • The second dean's group (i.e. N2) has computer classes in the didactic part of the Department. Students enter the Department through the student entrance and are divided into two study groups. One study group has computer classes on the ground floor. The second study group has computer classes on the 1st floor.
 • During the break, there is an exchange, i.e. group N1 has computer classes in the didactic part of the Department, and group N2 has seminars in the dissecting room.
 • Both groups pass each other outside the building. It is not allowed to enter the dissecting room or the didactic part of the building while students from the previous group are still there.

2. Students from one Dean's group attend classes.

 • Classes are conducted only in the didactic part of the Department.
 • Students enter the Department through the student entrance and are divided into two study groups. One study group has computer classes on the ground floor. The second study group has computer classes on the 1st floor.
 • After the break, seminars are conducted (in the classroom on the ground floor or on the first floor).

---

3rd year of the Faculty of Medicine and Dentistry (major MEDICINE)

 1. rules and regulations
 2. timetable
 3. course syllabus

2nd year of the Faculty of Medicine and Dentistry (major DENTISTRY)

 1. rules and regulations
 2. timetable
 3. course syllabus

--------------------------------------

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 1. nauczanie patomorfologii studentów 2 i 3  roku Wydz. Medycyny i Stomatologii oraz 2 i 3 roku Wydz. Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej w progamie polsko- i anglojęzycznym
 2. prowadzenie specjalizacji z patomorfologii
 3. staże z patomorfologii do innych specjalizacji
 4. Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 1. badanie prognostycznego znaczenia markerów biologicznych wykrywanych w nowotworach złośliwych człowieka

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 1. doskonalenie diagnostyki nowotworów poprzez zastosowanie immunohistochemii, komputerowej analizy obrazu, cytometrii przepływowej, laserowej cytometrii skaningowej i technik molekularno-genetycznych
 2. poszukiwanie nowych czynników rokowniczych u chorych z rakiem piersi, rakiem jelita grubego, rakiem endometrium, glejakiem zarodkowym, czerniakiem złośliwym i w nowotworach złośliwych wieku dziecięcego

Stosowane techniki badawcze

 1. immunohistochemia, komputerowa analiza obrazu, cytometria przepływowa, laserowa cytometria skaningowa, mikroskopia elektronowa, mikrodyssekcja laserowa, techniki molekularno-genetyczne

Działalność medyczno-usługowa

Kompleksowa diagnostyka histopatologiczna i cytologiczna przy użyciu nowoczesnych metod: immunohistochemii, komputerowej analizy obrazu, cytometrii przepływowej i technik molekularno-genetycznych w SPSK-1 PUM https://www.spsk1.szn.pl/jednostki/szczecin-ul-unii-lubelskiej-1/zaklad-patomorfologii

---------------------------------

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886