Menu boczne

Treść strony

1.

TADEUSZ BEDNAREK

ZASTOSOWANIE MIĘDZYNARODOWEGO PROTOKOŁU „DONOR ACTION”
DO OCENY POTENCJAŁU DONACYJNEGO ODDZIAŁU INTENSYWNEJ
TERAPII ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŁOBRZEGU

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej
ul. Łopuskiego 8, 78-100 Kołobrzeg
Kierownik: dr n. med. Tadeusz Bednarek

Streszczenie
Celem pracy było dokonanie analizy potencjału donacyjnego Oddziału Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej (OIT ZOZ) w Kołobrzegu oraz ocena wpływu programu „Donor Action” (DA) na zwiększenie skuteczności identyfikacji potencjalnych dawców narządów i tkanek (PDNT). Na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej, przy wykorzystaniu komputerowej bazy danych MRR programu DA, dokonano analizy 222 zgonów spośród 747 pacjentów leczonych w OIT ZOZ w Kołobrzegu w okresie od 1.01.1999 do 30.09.2002 roku. Po wprowadzeniu danych program dokonał podziału zmarłych na grupy w zależności od tego, na jakim etapie w ich przypadku zakończył się proces identyfikacji PDNT. Uzyskane wyniki odnoszą się do liczby potencjalnych oraz rzeczywistych dawców narządów, a także przedstawiają analizę przyczyn utraty dawców. W oparciu o nie sporządzono analizę potencjału donacyjnego oddziału. Wykazano, że potencjał donacyjny stwarza realne możliwości wykrycia od 6 do 8 rzeczywistych dawców w skali roku, co odpowiada liczbie oddziałowych stanowisk intensywnej terapii, a zasadniczą przyczyną niedostatecznej w stosunku do możliwości liczby pobrań narządów jest brak wczesnej identyfikacji PDNT i brak akceptacji rodzin. Przeanalizowano uzyskane wyniki w stosunku do rezultatów badań przeprowadzonych w porównywalnym OIT Wojewódzkiego Centrum Medycznego (WCM) w Opolu. Przeprowadzono również ankietę wśród 71 pracowników szpitala, badając nastawienie personelu do idei przeszczepiania narządów (HAS) uważając, że ich aktywność, poparta rzetelną wiedzą, stanowi podstawowy warunek właściwej działalności donacyjnej. Wyniki opracowano w komputerowej bazie danych HAS programu DA. Wstępna ocena przydatności programu DA wskazuje na możliwość jego zastosowania w warunkach standardowego polskiego oddziału intensywnej terapii w celu ujednolicenia protokołu donacyjnego. Upowszechnienie zasad programu DA przyniosłoby wymierny wzrost pobrań narządów niezbędnych do skutecznego leczenia przeszczepem chorych z zaawansowaną niewydolnością narządową.


H a s ł a : Donor Action – dawca narządów – pobieranie narządów – identyfikacja dawców narządów.

Powrót
do góry