Menu boczne

Treść strony

10.

WALDEMAR MOTYL


WPŁYW LEKÓW BLOKUJĄCYCH RECEPTOR H2 NA CZYNNOŚĆ NEREK.
PRÓBA WYKORZYSTANIA DO OKREŚLENIA RZECZYWISTEGO
PRZESĄCZANIA KŁĘBUSZKOWEGO

Oddział Wewnętrzny Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim,
ul. Bolesława Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie
Kierownik: dr Waldemar Motyl

Streszczenie
Oznaczanie stężenia kreatyniny w osoczu oraz w moczu od wielu lat jest powszechnie stosowane do oceny czynności nerek, w szczególności do określania wielkości filtracji kłębuszkowej. Metoda ta nie jest jednakże doskonała ze względu na częściowe wydalanie kreatyniny drogą aktywnego transportu cewkowego. Poszukuje się więc metod zwiększających dokładność oceny czynności nerek na podstawie klirensu kreatyniny, tj. zmniejszających jej cewkowe wydalanie. Celem niniejszej pracy było określenie zdolności leków blokujących receptor H2 do zahamowania cewkowego transportu kreatyniny. Badania przeprowadzono u 76 zdrowych osób, losowo podzielonych na trzy grupy, którym podawano cymetydynę w dawce 400 mg/h lub 3 × 200 mg + 400 mg oraz ranitydynę (300 mg) i famotydynę (40 mg). We wszystkich badanych grupach oceniano klirens kreatyniny oraz u niektórych pacjentów po pełnej dawce cymetydyny klirens inuliny. Stwierdzono, że jedynie podanie pełnej dawki cymetydyny (3 × 200 mg + 400 mg) prowadzi do statystycznie znamiennego zmniejszenia klirensu kreatyniny ze 109,46 mL/min przed podaniem leku do 75,62 mL/min po podaniu cymetydyny. Wykazano jednocześnie istotny wzrost korelacji pomiędzy klirensem inuliny a klirensem kreatyniny po pełnej dawce cymetydyny w odniesieniu do klirensu kreatyniny przed podaniem leku. Należy również podkreślić, że obserwowana zależność była znacznie silniejsza u osób z mniejszymi wartościami wyjściowymi klirensu kreatyniny. Zastosowanie mniejszej dawki cymetydyny (400 mg) oraz ranitydyny i famotydyny powodowało jedynie nieznamienne zmniejszenie stężenia kreatyniny. Na podstawie niniejszej pracy można stwierdzić, że podanie pełnej dawki cymetydyny, z powodu jej hamującego działania na cewkowy transport kreatyniny, może być zastosowane do zwiększenia dokładności oceny czynności nerek na podstawie klirensu kreatyniny.


H a s ł a : klirens kreatyniny – H2-blokery – cymetydyna – ranitydyna – famotydyna – przesączanie kłębuszkowe.

Powrót
do góry