Menu boczne

Treść strony

14.

EDYTA GOŁEMBIEWSKA

WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA OZNACZENIA GLIKEMII, FRUKTOZAMINY
I HEMOGLOBINY GLIKOWANEJ HbA1C W ASPEKCIE KRYTERIÓW
ROZPOZNAWANIA CUKRZYCY I INNYCH ZABURZEŃ TOLERANCJI
GLUKOZY ADA 1997 I WHO 1998 

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

Streszczenie
Celem badania było ustalenie wartości diagnostycznej oznaczenia glikemii w pełnej krwi włośniczkowej na czczo, fruktozaminy i hemoglobiny glikowanej HbA1c dla rozpoznawania kategorii nieprawidłowej tolerancji glukozy. Badaniem objęto 1528 pacjentów, u 580 spośród badanych osób oznaczono równocześnie stężenie fruktozaminy (FRA) i/lub hemoglobiny glikowanej HbA1c. Analizę zależności glikemii na czczo (FCG) od glikemii po obciążeniu glukozą (2hCG) przeprowadzono, stosując trzy modele regresji: liniowej, kwadratowej i wykładniczej. W ocenie wartości badanych parametrów (FCG, fruktozamina, hemoglobina glikowana HbA1c) dla predykcji 2hCG zastosowano analizę wielokrotnej regresji liniowej. Zastosowanie analizy krzywych ROC umożliwiło ocenę i porównanie wartości diagnostycznej HbA1c i fruktozaminy jako wskaźników różnicujących pacjentów z prawidłową od zaburzonej tolerancji glukozy oraz różnicujących pacjentów z cukrzycą od pozostałych grup pacjentów. Na podstawie uzyskanych wyników wyciągnięto następujące wnioski: 1. Analizy epidemiologiczne rozpowszechnienia cukrzycy w populacji powinny opierać się na normalizowanych wartościach glikemii na czczo i po obciążeniu glukozą. 2. Zależność glikemii na czczo od glikemii po obciążeniu glukozą ma charakter wykładniczy. Jedynie 1/3 zmienności FCG można wyjaśnić zmiennością 2hCG. 3. Doustny test tolerancji glukozy jest niezastąpionym narzędziem w diagnostyce cukrzycy i upośledzonej tolerancji glukozy dla celów klinicznych i epidemiologicznych ze względu na ograniczoną czułość i specyficzność kryteriów glikemii na czczo oraz oznaczeń HbA1c i fruktozaminy.

H a s ł a : cukrzyca – fruktozamina – hemoglobina glikowana – doustny test tolerancji glukozy. 

Powrót
do góry