Menu boczne

Treść strony

15.

TADEUSZ SULISZ


ROZWÓJ KOŚCI MIEDNICZNEJ PŁODÓW LUDZKICH W ŚWIETLE BADAŃ
ANTROPOMETRYCZNYCH I DENSYTOMETRYCZNYCH

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Topograficznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Florian Czerwiński

Streszczenie
Celem pracy była ocena wieku płodowego pojawiania się ośrodków kostnienia (OC), ocena antropometryczna i ocena mineralizacji OC kości miednicznej. Materiał stanowiło 90 martwych płodów ludzkich (12–28 tyg.). OC kości kulszowych pojawiają się w 12–16, a łonowych w 19–24 tyg. życia płodowego. Wymiary antropometryczne OC łączy z wiekiem płodowym silna dodatnia korelacja. Tempo przyrostu tych wymiarów jest zmienne. OC kości biodrowej wykazuje największą dynamikę rozwoju w kierunku od panewki w przedłużeniu przedniego brzegu wcięcia kulszowego większego. Gęstość mineralna kości miednicznej wzrasta z wiekiem. Tempo tego procesu nie jest jednakowe we wszystkich okresach życia płodowego. Nie wykazano istotnej asymetrii ani różnic płciowych.

H a s ł a : kość miedniczna (biodrowa, łonowa, kulszowa) – rozwój – mineralizacja.

Powrót
do góry