Menu boczne

Treść strony

2.

DAMIAN CZEPITA, IZABELA CHMIELEWSKA

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN W OBRĘBIE STATYCZNEGO POLA WIDZENIA
U OSÓB Z KRÓTKOWZROCZNOŚCIĄ MAŁĄ I ŚREDNIĄ

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

Streszczenie
Do tej pory na świecie opublikowano zaledwie kilka prac, w których zajmowano się zmianami w perymetrii statycznej w przebiegu krótkowzroczności. Otrzymane wyniki były rozbieżne. W polskim piśmiennictwie nie opublikowano żadnej pracy na ten temat. Dlatego też postanowiono sprawdzić, do jakich zmian dochodzi w obrębie statycznego pola widzenia u osób z krótkowzrocznością. Przebadano 90 osób (180 oczu), w tym 32 mężczyzn i 58 kobiet w wieku od 19 do 34 roku życia, średni wiek 23 lata. Badane osoby podzielono na 3 grupy (I-III). Do grupy I zaliczono 30 pacjentów bez wady refrakcji. Grupa II obejmowała 30 osób z krótkowzrocznością małą (do -4 D). Do grupy III zakwalifikowano pacjentów z krótkowzrocznością średnią (od -4 do -8 D). Obliczano współczynniki korelacji R Spearmana, tau Kendalla i gamma oraz korelację liniową, przyjmując poziom istotności p < 0,05. Stwierdzono, że w przebiegu krótkowzroczności małej i średniej dochodzi do redukcji wskaźnika średniego uszkodzenia pola widzenia (p < 0,0003), obniżenia wskaźnika średniej wrażliwości (p < 0,004) oraz do wzrostu zmienności odpowiedzi (p < 0,04).

H a s ł a : krótkowzroczność – statyczne pole widzenia.

Powrót
do góry