Menu boczne

Treść strony

3.

EWA KWIATKOWSKA

WPŁYW PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK I LECZENIA
NERKOZASTĘPCZEGO NA AKTYWNOŚĆ ERYTROCYTARNEGO
WYMIENIACZA SODOWO-PROTONOWEGO

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

Streszczenie
Schyłkowa niewydolność nerek i leczenie nerkozastępcze niosą ze sobą szereg zmian ogólnoustrojowych, których podłożem są zaburzenia na poziomie komórkowym i subkomórkowym. Jednym z systemów, których funkcja ulega zaburzeniu, są transportery błonowe odpowiedzialne za stałość środowiska wewnątrzkomórkowego, pobudliwość błony komórkowej oraz synchronizacje procesów metabolicznych. Jednym z najistotniejszych błonowych układów transportujących jest wymieniacz sodowo-protonowy (NHE), obecny we wszystkich komórkach ssaków. W opracowaniu tym oceniono aktywność erytrocytarnego NHE u 75 osób z przewlekłą niewydolnością nerek poddawanych HD, u 40 osób po transplantacji nerki i u 48 osób stanowiących grupę kontrolną. Z przeprowadzonych przez autorkę badań wynika, że przewlekła niewydolność nerek i gromadzące się w jej przebiegu toksyny mocznicowe nie zaburzają funkcji erytrocytarnego wymieniacza sodowo-protonowego. Do zaburzeń w jego funkcjonowaniu dochodzi pod wpływem stresu oksydacyjnego nasilonego podczas zabiegu hemodializy, a spowodowanego kontaktem krwi z błoną dializatora. Przed nasilonymi reakcjami wolnorodnikowymi erytrocyty mogą się bronić na skutek enzymatycznych i nieenzymatycznych systemów obronnych. Jednym z nich jest zredukowany glutation i enzymy z nim związane. System ten do prawidłowego funkcjonowania wymaga stałego dostępu glukozy. Podczas HD z bezglukozowym koncentratem płynu dializacyjnego w erytrocytach dochodzi do zmniejszenia zawartości GSH, nasilenia reakcji wolnorodnikowych i obniżenia aktywności NHE. Podczas HD z płynem dializacyjnym zawierającym glukozę w erytrocytach dochodzi do nasilenia szlaku HMP, zwiększenia stężenia GSH, który jest antyutleniaczem. To sprawia, że funkcja NHE nie zostaje zaburzona. Obniżenie aktywności NHE podczas HD z płynem dializacyjnym bez glukozy jest najprawdopodobniej wyrazem zmiany struktury tego systemu transportującego. Transplantacja nerki i leczenie immunosupresyjne inhibitorami kalcineuryny nie zaburza funkcjonowania erytrocytarnego NHE.

H a s ł a : wymieniacz sodowo-protonowy – erytrocyt – hemodializa – stres oksydacyjny – przewlekła niewydolność nerek – cyklosporyna A – toksyny mocznicowe.

Powrót
do góry