Menu boczne

Treść strony

4.

TADEUSZ KRZYSZKOWSKI, RYSZARD CZEPKO, MAREK BETLEJ

ZNACZENIE PROGNOSTYCZNE PADACZKI U CHORYCH NA GLEJAKI
PÓŁKUL MÓZGOWYCH

Klinika Neurochirurgii Instytutu Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków
Kierownik Klinki: dr hab. n. med. Ryszard Czepko

Streszczenie
Wprowadzenie: wystąpienie padaczki jako jedynego lub jednego z kilku objawów guza mózgu uważa się za czynnik prognostyczny, który może mieć wpływ na jakość i długość przeżycia chorych na glejaki niskiego i wysokiego stopnia złośliwości. Materiał i metody: przeprowadzono badanie retrospektywne 189 chorych leczonych operacyjnie w latach 1991–1997. Najkrótszy okres obserwacji wynosi 2 lata, a najdłuższy 8 lat. W tej grupie chorych 43% z nich miało padaczkę przed operacją. Stwierdzone podczas operacji umiejscowienie glejaka było korelowane z typem padaczki występującej u danego chorego. Przy użyciu programu Statistica przeanalizowano występowanie padaczki w poszczególnych grupach histopatologicznych i jej wpływ na przeżycia chorych. Wyniki: chorzy na glejaki niskiego stopnia złośliwości (II° WHO) i chorzy na glejaki wysokiego stopnia złośliwości (III° WHO), u których występowała padaczka przed operacją, mieli znacząco lepsze i dłuższe przeżycie (p = 0,0306). Nie dotyczy to chorych na glejaki IV° WHO. Nie stwierdzono związku pomiędzy występowaniem padaczki a rodzajem histopatologicznym guza. Wnioski: napady częściowe proste są głównie związane z rozwojem glejaków nadnamiotowych niskiego stopnia złośliwości, a napady uogólnione maksymalne występowały u chorych na glejaki wysokiego stopnia złośliwości.

H a s ł a : nowotwory mózgu – padaczka – glejak – prognozowanie – przeżycia.

Powrót
do góry