Menu boczne

Treść strony

9.

IWONA KOZŁOWSKA


WPŁYW ZMNIEJSZENIA STĘŻENIA HOMOCYSTEINY W OSOCZU NA
WYBRANE PARAMETRY GOTOWOŚCI ZAKRZEPOWEJ U PACJENTÓW
HEMODIALIZOWANYCH Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

Streszczenie
Celem pracy było zbadanie, czy obniżenie (w wyniku zastosowanego leczenia) osoczowego stężenia homocysteiny będzie związane ze zmniejszeniem gotowości zakrzepowej u pacjentów hemodializowanych, na podstawie wybranych parametrów. Materiał: Do badania włączono 38 osób przewlekle hemodializowanych. Krew pobierano na czczo na początku badania (warunki podstawowe) oraz po 8 tygodniach stosowanego skojarzonego leczenia witaminami B6 (100 mg/d p.o.), wit. B12 (1 mg s.c. 1 × tyg.) i kwasem foliowym (15 mg/d p.o.). Metody: Oznaczono w warunkach podstawowych i po leczeniu stężenie homocysteiny, witaminy B12 , kwasu foliowego w surowicy oraz stężenie antytrombiny, fibrynogenu i aktywność białka C w osoczu, a także stężenie tromboksanu B2 w aktywowanych płytkach. Wyniki: Po zastosowaniu leczenia witaminowego uzyskano istotną statystycznie redukcję stężenia homocysteiny w osoczu. Nie stwierdzono wpływu obniżenia stężenia homocysteiny na mierzone parametry gotowości zakrzepowej. Wnioski: 1. Leczenie ponadfizjologicznymi dawkami witaminy B12 , B6 , kwasu foliowego skutecznie obniża stężenie homocysteiny u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek, hemodializowanych. 2. Nie ma uzasadnienia dla monitorowania skuteczności leczenia poprzez oznaczanie stężenia kwasu foliowego i witaminy B12 , ponieważ nie korelują one istotnie ze zmianą stężenia homocysteiny. 3. Obniżenie stężenia homocysteiny u hemodializowanych nie wpływa na zmniejszenie badanych parametrów gotowości zakrzepowej, stąd wydaje się, że w chwili obecnej leczenie ponadfizjologicznymi dawkami witamin nie powinno być polecane do rutynowego stosowania. Niewątpliwie konieczne są dalsze badania nad tym problemem.

H a s ł a : homocysteina – przewlekła niewydolność nerek – gotowość zakrzepowa.

Powrót
do góry