Menu boczne

Treść strony

L/2/11.

MARZENA STANISZEWSKA

WPŁYW POWIETRZNEJ EKSPOZYCJI HIPERBARYCZNEJ NA STĘŻENIE
MALONYLODIALDEHYDU I WYBRANE WSKAŹNIKI SYSTEMU
ANTYOKSYDACYJNEGO WE KRWI SZCZURA

Katedra i Zakład Fizjologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradowski

Streszczenie
Celem pracy była ocena wpływu powietrznych ekspozycji hiperbarycznych (ExH) przeprowadzanych z zastosowaniem przyspieszonej dekompresji na przemiany wolnorodnikowe na podstawie stężenia w osoczu malonylodialdehydu i stanu antyoksydacyjnego osocza oraz na aktywność głównych enzymów systemu antyoksydacyjnego krwi u szczurów. Badania przeprowadzono na szczurach samcach rasy Wistar podzielonych na grupę kontrolną i grupy poddawane ExH o ciśnieniu docelowym 6 ata. W osoczu krwi oznaczano stężenie malonylodialdehydu, całkowity stan antyoksydacyjny, aktywność peroksydazy glutationowej, dysmutazy ponadtlenkowej i katalazy. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że: pobyt pod ciśnieniem 6 ata powietrza z następową dekompresją nie zapewniającą bezpiecznej desaturacji tkanek powoduje zwiększenie stężenia malonylodialdehydu w osoczu krwi szczurów, a wielkość zmiany tego stężenia zależy od sposobu przeprowadzenia dekompresji; powtarzanie trzykrotne w odstępach 60-minutowych ExH powoduje zmniejszenie całkowitego stanu antyoksydacyjnego osocza; ExH z przyspieszoną dekompresją nie wpływa na aktywność głównych enzymów antyoksydacyjnych krwi: dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy glutationowej i katalazy.

H a s ł a : hiperbaria – szczury – wolne rodniki – malonylodialdehyd – całkowity stan antyoksydacyjny – enzymy antyoksydacyjne. 

Powrót
do góry