Menu boczne

Treść strony

L/2/14.

KATARZYNA KRÓL

MECHANIZMY TLENOWE I ANTYOKSYDACYJNE W PATOGENEZIE
ZAPALEŃ PRZYZĘBIA

Zakład Stomatologii Ogólnej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Weyna

Streszczenie
Celem badań była ocena wytwarzania anionorodnika ponadtlenkowego w pełnej krwi pacjentów z zapaleniem przyzębia na podstawie redukcji cytochromu c, określenie skutków wybuchu tlenowego w periodontopatiach na podstawie oceny peroksydacji lipidów oraz uszkodzeń zasad purynowych DNA we krwi obwodowej i dziąsłowej, zbadanie współzmienności pomiędzy wytarzaniem anionorodnika ponadtlenkowego, peroksydacją lipidów, stężeniem 8-hydroksy-2-deoksyguanozyną a parametrami stanu klinicznego pacjentów z zapaleniami przyzębia. Badano również całkowitą pojemność antyoksydacyjną surowicy krwi żylnej i dziąsłowej w przebiegu periodontopatii i korelowano ją ze stanem klinicznym przyzębia oraz dokonano próby określenia oddziaływania wybranych czynników ryzyka zapaleń przyzębia na stres oksydacyjny. Badania wykonano u 56 pacjentów z zapaleniem przyzębia. Grupę kontrolną stanowiło 25 ochotników bez zmian patologicznych w przyzębiu. Do najważniejszych wyników przeprowadzonych badań należą: istotnie wyższe stężenia 8-OHdG we krwi dziąsłowej u pacjentów z każdą formą zapalenia przyzębia w odniesieniu do grupy kontrolnej, istotnie niższa całkowita pojemność antyoksydacyjna surowicy krwi żylnej w każdej grupie badanej w odniesieniu do kontrolnej oraz ujemna korelacja pomiędzy stężeniem 8-OHdG we krwi dziąsłowej a całkowitą pojemnością antyoksydacyjną surowicy krwi żylnej (p = 0,028). Na podstawie uzyskanych wyników badań oraz dostępnego piśmiennictwa omówiono znaczenie wybuchu oddechowego w powstawaniu i przebiegu zapaleń przyzębia.

H a s ł a : zapalenie przyzębia – reaktywne pochodne tlenu – systemy antyoksydacyjne – 8-hydroksy-2-deoksyguanozyna (8-OHdG) – stres oksydacyjny. 

Powrót
do góry