Menu boczne

Treść strony

L/2/2.

JOANNA JABŁOŃSKA

ODLEGŁE NASTĘPSTWA GLIKOKORTYKOTERAPII W LECZENIU ZESPOŁU
NERCZYCOWEGO

Studium Doktoranckie
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

Streszczenie
Glikokortykosteroidy są najczęściej stosowaną grupą leków w terapii zespołu nerczycowego. Mają one liczne działania niepożądane. Celem pracy była ocena wpływu podawania hormonów kory nadnerczy podczas leczenia ujawnionego w dzieciństwie zespołu nerczycowego na rozwój fizyczny oraz odległe funkcjonowanie ważnych życiowo narządów. U badanych przeprowadzono analizę parametrów antropometrycznych oraz wskaźników przebiegu choroby i leczenia. U części osób wykonano badania dodatkowe. Wnioski: osoby z rozpoznanym w dzieciństwie zespołem nerczycowym, leczone glikokortykosteroidami, rozwijają się prawidłowo na tle rówieśników i nie mają zwiększonego ryzyka wystąpienia nadwagi i otyłości. Częściej niż w populacji ogólnej występują u nich zaburzenia gospodarki lipidowej i węglowodanowej oraz upośledzenie funkcji nerek.

H a s ł a : glikokortykosteroidy – zespół nerczycowy – powikłania – wzrost – masa ciała.

Powrót
do góry