Menu boczne

Treść strony

L/2/4.

ANIELA STRZELECKA-LICHOTA

OCENA FUNKCJI NEREK U OSÓB LECZONYCH W DZIECIŃSTWIE Z POWODU
ZESPOŁU NERCZYCOWEGO W PRZEBIEGU KŁĘBUSZKOWEGO ZAPALENIA
NEREK ZE ZMIANAMI MINIMALNYMI

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

Streszczenie
Celem pracy była ocena czynności nerek u osób leczonych w dzieciństwie z powodu zespołu nerczycowego w przebiegu submikroskopowego kłębuszkowego zapalenia nerek (SKZN) na podstawie określenia wielkości przesączania kłębuszkowego (klirens kreatyniny), integralności błony filtracyjnej kłębuszków (dobowe wydalanie albuminy i IgG), czynności reabsorbcyjnej cewek proksymalnych (klirens litu i frakcyjne wydalanie litu) oraz ocenę stanu naczyń nerkowych (USG metodą Dopplera). Poddano także ocenie wpływ parametrów klinicznych pacjentów na czynność nerek. Badaniem objęto 43 osoby, w tym 31 chorych i 12 osób zdrowych. Podstawowym kryterium kwalifikującym osoby do badania była początkowa sterydowrażliwość. Ostatecznie wysunięto następujące wnioski: u chorych z SKZN było pogarszanie się czynności filtracyjnej nerek, tym większe, im dłuższy czas upływał od ostatniego nawrotu, natomiast u 1/3 pacjentów wystąpiła hiperfiltracja kłębuszkowa, która może istotnie pogarszać rokowanie; zaobserwowano tendencję do utrzymywania się w okresie remisji łagodnego, selektywnego białkomoczu, który nie wpływa ujemnie na czynność nerek; stwierdzono obecność zaburzeń czynności reabsorpcyjnej cewek proksymalnych, występujących jednak tylko u pacjentów z Ckr < 120 mL/min/1,73m2 p.c. oraz wykazano brak wpływu odległego okresu SKZN na stan naczyń nerkowych.

H a s ł a : submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek – klirens kreatyniny – hiperfiltracja – białkomocz – reabsorpcja proksymalna.

Powrót
do góry