Menu boczne

Treść strony

L/2/5.

DAMIAN CZEPITA, WOJCIECH GOSŁAWSKI, ARTUR MOJSA

WADY REFRAKCJI U UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POKOJACH
OŚWIETLONYCH LAMPAMI ŻAROWYMI LUB FLUORESCENCYJNYMI

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

Streszczenie
Celem pracy jest sprawdzenie czy istnieje związek pomiędzy występowaniem wad refrakcji a przebywaniem w świetle emitowanym przez lampy żarowe lub fluorescencyjne. Przebadano 3636 uczniów (1638 chłopców i 1998 dziewcząt w wieku od 6 do 18 roku życia, średni wiek 12,1 lat, SD 3,4). Wykonano skiaskopię po cykloplegii. Przyjęto, że krótkowzrocznością jest wada refrakcji ≤ -0,5 D, nadwzrocznością wada refrakcji ≥ +1,5 D., astygmatyzmem wada refrakcji > 0,5 DC. Anizometropię rozpoznawano, gdy różnica w refrakcji obu oczu była > 1,0 D. Badani uczniowie i ich rodzice wypełnili ankietę dotyczącą aktualnej ekspozycji na światło panującej w domu. Dane opracowano statystycznie testem χ2, przyjmując poziom istotności p < 0,05. Stwierdzono, że stosowanie lamp fluorescencyjnych może prowadzić do wzrostu częstości występowania nadwzroczności (p < 0,01) (tab. 1). Nie zaobserwowano korelacji pomiędzy spaniem uczniów w pomieszczeniach oświetlonych a występowaniem wad refrakcji (tab. 2).

H a s ł a : lampy żarowe – lampy fluorescencyjne – wady refrakcji.

Powrót
do góry